mormon.org Wereldwijd

Waarom verrichten mormonen doop voor de doden?

Officieel antwoord

Jezus, die zonder zonden was, heeft Zich laten dopen om alle gerechtigheid te vervullen en de mensheid het goede voorbeeld te geven (zie Matteüs 3:13-17; 2 Nephi 31:5-12). De doop is dus essentieel voor het eeuwig heil in het koninkrijk van God. In het Nieuwe Testament staat dat in de tijd van de apostel Paulus de doop voor de doden werd verricht (zie 1 Korintiërs 15:29). Dit gebruik is hersteld met de wederoprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De profeet Joseph Smith heeft tijdens een begrafenis in augustus 1840 voor het eerst over de doop voor de doden gesproken. Hij las een groot gedeelte uit 1 Korintiërs 15 voor, waaronder vers 29, en kondigde aan dat de Heer de kerkleden zou toestaan om zich voor hun overleden vrienden en familieleden te laten dopen. Hij zei dat ‘het heilsplan bestemd was om iedereen te redden die gewillig was om de wet van God na te leven’ (Journal History of the Church, 15 augustus 1840).

Omdat niet iedereen die heeft geleefd de kans heeft gehad om met het juiste gezag gedoopt te worden, wordt er voor hen de doop plaatsvervangend verricht, wat inhoudt dat iemand zich voor een overledene kan laten dopen. De doop voor de doden wordt door leden van de kerk in tempels over de hele wereld verricht. Mensen vragen zich soms af of het stoffelijk overschot van de overleden persoon hier op de een of andere manier bij betrokken is. Dat is niet het geval. De persoon die als plaatsvervanger optreedt gebruikt alleen de naam van die persoon. Om duplicatie te voorkomen houdt de kerk bij welke overleden personen zijn gedoopt. Sommige mensen denken ten onrechte dat de namen van overleden mensen die zijn gedoopt aan de ledenadministratie van de kerk worden toevoegd. Dat is niet het geval.

  • Omdat wij geloven in de herstelling van verloren gegane bevoegdheid, geloven we dat veel mensen dit werk en de verordeningen aanvaard zouden hebben als ze in een tijd of omgeving hadden geleefd waar ze beschikbaar waren, of als hun omstandigheden anders waren. Wij geloven dat veel mensen die zijn overleden en zich in de geestenwereld bevinden, het herstelde evangelie hebben gehoord en ontvangen. Maar aangezien de doop een verordening is waarvoor een levend lichaam noodzakelijk is, kunnen deze en andere verordeningen door levende plaatsvervangers voor de doden worden verricht. Deze verordeningen verplichten de doden nergens toe. Ze krijgen alleen de mogelijkheid om een verordening te aanvaarden die ze niet zelf meer kunnen ontvangen. Jezus heeft duidelijk aangegeven dat de doop een vereiste is. Daarom willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven, in het bijzonder onze overleden voorouders. Meer tonen

  • Doop voor de doden is geen nieuw gebruik (zie 1 Korintiërs 15:29). Die leer ligt me na aan het hart, aangezien mijn vader is overleden voordat ik de kans had hem te leren kennen, en voordat hij de kans had om de Kerk van Jezus Christus te leren kennen. Wij geloven dat de doop door onderdompeling een noodzakelijke stap is om het eeuwig heil te ontvangen. Maar omdat zoveel mensen zijn overleden zonder die kans te hebben gehad, verrichten wij de doop voor de doden — een handeling die zij dan kunnen aanvaarden of verwerpen. Door die leer krijg ik hoop voor mijn familie en voor iedereen die is overleden zonder die wet te hebben gehoorzaamd. God zou niet rechtvaardig zijn als Hij iemand ervan zou weerhouden om zijn geboden te onderhouden. Dat zou gewoon niet logisch zijn. Meer tonen

Geen resultaten