What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Kelsi Swanson

Ako po si Sister Swanson. Taga Utah po ako. Nagmimission po ako sa Philippines Quezon City Mission.

About Me

Ako po ay isang miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Yung buong pamilya ko po ay nabinyagan na at sobrang masaya po kami dahil alam namin na kung masunurin kami sa buhay na ito na yung mga pamilya ay maaaring magsama-sama magpakailanman. Tinatanggap po namin ang mga biyaya sa aming buhay dahil sa ebanghelyo ni Jesucristo. :)

Why I am a Mormon

Miyembro po ako ng simbahan na ito dahil alam ko po na ito ay totoo. Alam ko po na ito po yung totoong simbahan ni Jesucristo dito sa mundo at walang iba. Gusto ko po na bumalik sa ating Ama sa Langit pagkatapos ng buhay na ito. Alam ko po na kung ipamuhay natin yung ebanghelyo ni Jesucristo makakabalik po tayo sa piling ng Diyos. Ibinibigay ng ebanghelyo ang kapayapaan sa aking buhay. Nararamdaman ko po ang Espiritu Santo at yung pagmamahal ng Ama sa Langit kapag binabasa ko po yung Aklat ni Mormon. Naging masaya ang pamilya ko dahil mga miyembro po kami sa simbahan na ito. :)

How I live my faith

Nagbabahagi po ako tungkol kay Jesucristo at yung Pananumbalik ng Ebangehlyo ni Jesucristo araw-araw sa mga tao dito sa Philippines. Sinisikap ko po na maging mas katulad ni Jesucristo araw-araw at gawin yung tama.