What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Kou Lor. I'm from Thailand

"I grew up in Laos. Now I 18 years old. I lives in St. Paul, MN. I started English at Leap High School. I'

About Me

Hi my name is Kou Lor, I'm18 years old. I'm from Thailand, I came to the United States on November 17,2010. Now I lives in St. Paul MN and I study English at LEAP High School. My family have seven people. I have two brothers and two sisters. I'm the middle of my brothers.Now I doesn't have the job I have only go to school every day. I hope everyone enjoy like me. The God loves everyone are lives in the world. Nyob zoo kuv luj npe yog Kub Lauj, kuv muaj 18 nyoo. Kuv tuaj thaibteb tuaj, kuv tuaj teb chaws Meskas thaum lub 11 hlis vasthib 17,2010. Tam sim no kuv nyob haum Saint, Paul MN thiab kuv kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv Leap high school. Kuv tsev neeg muaj 7 leej neeg. Kuv muaj ob tug brothers thiab ob tug muam. Kuv yog tus nrab ntuam kuv cov nus muag. Tam sim no kuv tsis tau muaj hau lwm kou muaj mus kawm ntawv txua txua hnub. Kuv cia siab hais tias txhua leej txua tus yuav nyob zoo li kuv. Vajtswv hlub txhua leej uas nyob hauv ntiaj teb no.

Why I am a Mormon

One day when I was outside I saw two Missionaries walking down the street sharing the Gospel. they asked my family if we go to church. We told the missionaries that we were looking for the true church. From then on, I have come to know that this church has the love of God and is the true church. that's why I decided to be baptized so I could be pure and holy and be a part of his fold. I know that Gd is our Loving Heavenly Father. Muaj ib hnub kuv nyob nruam zoov kuv pom ob tug tub tsxsib taug kev tuaj qhia vaj yswv txoj moo zoo. Ces ob tug tub rxib tsaum nug kuv tsev neeg hais tias kuv puas mus church. Kuv teb ob tug tub txib hais tias kuv tab tom nrhiav lub church tseeb. Txij thaumkuv los paub lub church nov kuv paub hais tias lub church nov muaj vaj tswv txoj kev hlub thiab yog lub church tseeb. Kuv thiaj txiav txim los ua kev cai raus dej kom kuv daub huv li vajtswv com me nyuam yaj. Kuv xav qhia hais tias vajtswv yom peb leej txiv uas daub huv nyob saum ntujceeb tsheej. Hmong Minnesota conversion story.

How I live my faith

I'm single I didn't marrieds . I'm student at Leap High School. I study English, scientist and I also study soccer sports. I some time I was teach a new student come to my school to. But I speaks English not very well some people do not understand what I talking about. they also teach me to speaking English to. Some people asking me why I'm Mormon. I tell them I want my body and my soul white like father of the heaven. kuv tsis tau muaj poj niam. kuv yom tub kawm ntawv hauv lub tsev kawm Leap High School. Kuv kawm lus mekas, vibtabyasxaj thia kuv kuj kawm kis las ncaws npas. Tej thaum kuv kuj qhia cov tub ntxais kawm ntawv uas niam qhuav tuaj kawm ntawv hauv peb lub stev kawm kom lawv paub hais tias peb lub tsev kawm ntawv coj li cas.