What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Xia Xeng Lor

I am Hmong Kuv yog Hmoob. I like to exercise Kuv nyiam ua ev xaws xais. I'm a Mormon Kuv yog Maumoos.

About Me

I am 60 years old, my family has seven people in it. In the past I have had many trials and challenges and I have always wondered why my past was so difficult. I never had good guidance in my life, so therefore I led my family to believe in Christ. Through Christ we understand more about our purpose and what the future of our family is and have good goals to strive for together. I told my family that we needed to join hands with others and live good lives because we had received help from the U.N.H.C.R. Nato to free us from Communist Laos. I am happy to share Christ's Gospel with other people who haven't had the opportunity to learn about it yet. Kuv muaj 60 xyoo, kuv tsev neeg muaj xya leej. kuv txhawj xeeb txog kuv tus kheej vim li cas yav tag los kuv thiaj poob mus rau txoj kev txom nyem uas tsaus ntuj nti. Vim yog kuv tsis muaj kev cob qhia, ces vim li no kuv thiaj coj kuv tsev neeg los mus ntseeg Yexus Khetos, kom tom ntej no muaj lub hom phiaj zoo. Thiab yuav qhia tsev neeg kom mus koom nrog luag txhua haiv neeg vim kuv thiab kuv tsev neeg tau txais tsoom fwv U N H C R na to. Txhiv dim los ntawm Kaus Mas Niv los ua neeg. Kuv zoo siab tshaj tawm Yexus Khetos txoj moo zoo rau lwm tus neeg uas tsis tau paub Yexus txoj moo zoo.

Why I am a Mormon

Ever since 1962 when I was nine years old and Laotian Communist soldiers killed my father, my life was very dark and confusing. Ever since I was 21 years old I have led my family and friends out of a city on a journey to find the Savior. Txij thaum xyoo 1962 thaum kuv muaj 9 xyoos kuv txiv raug tub rog Kaus Mas Niv Nplog tua tuag lawm kuv lub neej raug luag ntaus tsim kuv yam tsaus ntuj nti ua rau kuv feeb tsis meej ib yam dabtsi li lawm. Txij thaum kuv muaj 21 xyoos kuv mam li coj kuv tsev neeg thiab phooj ywg tawm ib lub zos zuj zus los mus nrhiav tau tus cawm seej.

How I live my faith

In 2004 I led my family to follow Christ. He blessed us abundantly by giving us the opportunity to come to America on November 17, 2010. One day I saw two missionaries. I asked them if this church was true. They answered that it was the true church. So therefore I led my family to be baptized to be clean and pure. I received the Priesthood and will share His Gospel with others. This Gospel path brings peace to me and my family. Xyoo 2004 kuv mam li coj tau kuv thiab tsev neeg tuaj ua raws li Yexus txoj cai. Nws thiaj foom koob hmoov rau kuv thiab kuv tsev neeg thiaj tuaj txog rau lub teb chaws Amelikas no yog lub kaum ib hlis ntuj van thib kaum xya, xyoo ob phav kaum. Muaj ib hnub kuv pom ob tug tub txib tuaj. Kuv thiaj nug nkawd tias lub tshawj no puas yog lub tseeb. Nkawd teb hais tias yog lub tseeb. kuv thiaj li coj kuv tsev neeg los mus ua kev cai raus dej kom dawb huv. Kuv txais Yexus Lub Pov Thawj Hwj, thiab yuav tshaj tawm nws txoj moo zoo rau lwm tus thiab nws ua txoj kev thaj yeeb rau kuv thiab kuv tsev neeg. Minnesota Conversion Story