What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Bryce Olsen (Khánh Duy)

I'm learning to speak vietnamese. And I'm a Mormon. Tôi đang học để nói Tiếng Việt và tôi là người Mặc Môn.

About Me

I love to go camping. My favorite places to go are Bryce Canyon and Arches National Park, but any where that's away from the city is great. I love to explore and discover new things. I'm also really good at origami (the art of paper folding). I also love drawing and photography. I would have so much fun just going into the woods with a camera, a sketch book, and a pencil. Right now I'm serving a mission in Anaheim, California. I am speaking Vietnamese and LOVE serving the people and helping them learn how they can have a greater sense of joy in their lives through the message of the restored gospel of Jesus Christ. I can't wait to be able to one day go to Vietnam myself. Tôi thích đi cắm trai. Những nơi mà tôi thích đi là Công Vân Quốc Gia Thung lũng Bryce và Công Vân Quốc Gia Arches, nhưng bất cứ chỗ nào mà có thể đi xa chốn đô thi thì đều tuyêt với cả. Tôi thích thám hiểm và khám phá những điều mới lạ. Tôi cũng rất giỏi về nghệ thuật xếp hình giấy [origami]. Tôi cũng thích vẽ tranh và chụp hình. Tôi tìm được rất nhiều vui khi chỉ cần đi vào rừng với một cái máy ảnh, một cuốn tập phác họa và một cái bút chì. Giờ thì tôi đang phục vụ truyền giáo ở (thành phố) Anaheim, California. Tôi đang nói Tiếng Việt và YÊU MẾN phục vụ mọi người và giúp đỡ họ học hiểu làm thế nào để họ có thể có được niềm hạnh phúc tuyệt vời trong cuộc sống của họ thong qua sứ điệp của phúc âm đã được phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi không Thể cần long, náo nức chờ một ngày chính tôi có thể đi Việt Nam.

Why I am a Mormon

I'm Mormon because I have come to realize the many blessings that come from following the example of Jesus Christ. I know that God loves all His children and has restored again the fullness of his truth to the Earth. Because of this their are so many blessings that can be unlocked for families and for individuals. We all can communicate with God personally and improve our understanding of our Savior Jesus Christ. Tại sao tôi là người Mặc Môn Tôi là người Mặc Môn vì tôi đã nhận biết được quá nhiều phước lành khi tôi theo bước mẫu mực của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi biết rằng Chúa yêu thương tất cả các con cái Ngài và phục hồi lại đầy đủ sự thật về Ngài trên thế gian. Vì lẽ ấy mà có quá nhiều phước lành được mở ra cho các gia đình và từng cả nhân. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa một cách trực tiếp và tăng trưởng sự hiểu biết của chúng ta về Đấng Cứu Chuộc Giê Su Ky Tô.

How I live my faith

I live my faith by being active. There are so many chances all around me to help others in need. Everyone has something that they can do to add to Christ's church. No one is to small to help. We all have challanges and trails but together we can help strengthen and lift each other. Tôi sống đời sống đức tin như thế nào? Tôi sống đời sống đức tin bằng hằng động. Có quá nhiều cơ hội xung quanh tôi để giúp đỡ những người đang cần. Mỗi người đều có điều gì đó họ có thể làm để them vào cho Giáo Hội của Đấng Ky Tôi. Không có ai là quá nhỏ nhoi để được giúp hay không. Mỗi người trong chúng ta đều có những thử thách và thách đố nhưng nếu hiệp nhất chúng ta có thể gia tăng sức mạnh và nâng đỡ nhau.