What Is a Church Community?
Loading.....

The video player could not be built.

Do you want to chat with a missionary?

We are happy to answer any questions you may have. Start a chat or call us at 1-888-537-6600.

Hi I'm Precious Finau

i'm a daughter of a loving Heavenly father,a sister,a dear friend,a fulltime missionary,koe TONGA mo'oni au and i'm a MORMON

About Me

i'm from the other side of Heaven which is well known as the friendly island also from da Paradise of american samoa,,i'm 75% Tongan 25% Samoan equal a daughter of a loving Heavenly Father,proud to be a Polynesian n so proud of my culture,i'm a polynesian dancer a soul surfer and i love to teach and share my talent with everyone ,i love to play,surf,sing,hang out with my friends and families for fun,i'm the youngest frm the army of 10,the first n the last missionary in my family,currently serving as a fulltime missionary in California Anaheim Mission lovin it,i love my family so dearly,my future husband lol,, n especially my Father in Heaven,My name is Precious Winnie,i'm a pretty simple person,a daughter of a loving Heavenly Father,a sister,a dear friend,a fulltime missionary and i'm proud to be a MORMON :

Why I am a Mormon

Na'e fa'ele'i au 'o ohi hake 'ihe Siasi 'o Sisu Kalaisi 'oe kau ma'oni'oni 'oe ngaahi 'aho ki mui ni. 'I he'eku tupu hake na'e lava keu fepaki moe ngaahi 'ahi'ahi 'oe mamani.Ka 'i hono ako'i hake au 'ihe ongoongolelei mo mo'ui 'aki 'ae tu'unga 'ulungaanga 'oe ongoongolelei ne malava ai keu lava'i hoku ngaahi 'ahi'ahi mo hoku ngaahi fili.'I he vaha'a taimi koia ne 'a hoku mata 'o 'ilo 'ae 'ofa 'ae Tamai Hevani 'iate au.neu ako 'o toe 'ilo lahi ange mo toe vaofi ange kiate ia.Koe'uhi koe ngaahi me'a ni 'oku ou 'ilo ai 'oku mo'ui 'ae 'Otua koe Tamai mo hono 'alo ko Sisu kalaisi,'oku ou 'ilo'i ko hono siasi eni na'e toe fkfoki mai 'o fkfou 'ihe palofita ko Siosefa samita.'oku ou 'ilo'i fkpapau 'ikai haku toe veiveiua koe siasi mo'oni eni.'Oku ou 'ilo'i 'oku 'iai ha palani ma'ongo'onga 'ae Tamai Hevani kia kitautolu mo hotau ngaahi famili ketau fktaha 'ihe mo'ui ni moe mo'ui ka hoko mai.'Oku ou 'ilo'i 'oku ne 'ofa 'ia kitautolu kotoa fkfo'ituitui.Ko e tefito 'o 'ene palani ketau fiefia mo ma'u 'ae mo'ui ta'engata. I was born and raised as a Mormon. I was well develop the surety of the teachings and standards from a childhood. I know that without a doubt that Father has spoken to his servants the prophet to restore his true gospel. I grew to learn it more clearly through answers of my prayers in studying and reading of the Book of Mormon. The very possible way as well is learning through faith and to know that all these things I was taught and will be teaching and learn all my life are true.

How I live my faith

I lou olaga i totonu o le talalelei,o lo'o avea au ma se auauna a le Alii i le misiona a Anaheim Kalefonia.I le iai o au i lenei galuega e faatupulia ai lou faatuatua ao ou fesoasoani e faasoa ai i ou uso ma tuagane le taua o le toefuataina o le talalelei moni a le Tama o le Lagi.o lenei vaitaimi o lo'o ofo atu ai foi le 18 masina o lou olaga e tuu atu mo le Alii ma lona galuega.O lenei taimi pupuu e faamamao mai ai foi au mai mea o le olaga nei.Oute lagonaina le faalatalata mai o le agaga o le Alii ao ou suesue,aoao isi ma tatalo i taimi uma.o le auala lea o loo ou ola ai ile talalelei i lenei taimi,. The way I live my faith is through serving my Father in giving forth his true gospel to his children that are all over the Disney Anaheim Area. I am giving my life for him to have greater experiences and adventures to preserve the better of my sisters and brothers that are in need and seekers of the truth. This is a time where I face challenges in desirably trying to live nearer and feel his love even more greater than I ever needed to have. I study with humility and love in order to have his spirit present as always as I needed.