mormon.org Visā pasaulē

Ko Pēdējo dienu svētie domā par labvēlības doktrīnu?

Oficiālā atbilde

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Tādējādi jūs tiekat attaisnoti ar ticību un darbiem, caur labvēlību…” (skat. DžST Romiešiem 4:16). Mormona Grāmatā mācīts: „Jo mēs esam cītīgi rakstījuši, lai pārliecinātu savus bērnus un arī savus brāļus noticēt Kristum un tapt samierinātiem ar Dievu, jo mēs zinām, ka tā ir Dieva labvēlība, ka mēs topam izglābti, pēc tam, kad mēs esam izdarījuši visu, ko varam” (2. Nefija 25:23). Vēl Mormona Grāmatā teikts, ka „viss, ko mēs varējām darīt, [bija] pienācīgi [nožēlot] grēkus” (Almas 24:11). Mormona Grāmatas pravietis vārdā Lehijs mācīja: „Nav nevienas radības, kas var dzīvot ar Dievu, kā tikai caur Svētā Mesijas nopelniem un žēlastību, un labvēlību” (2. Nefija 2:8).

  • Dievs vēlas, lai mēs sasniegtu savu augstāko potenciālu. Mēs esam nākuši uz Zemes ar iespēju izvēlēties, kā iemācīties pielietot savu izvēles brīvību. Darīt labus darbus — izvēlēties pareizo — ir būtiska šīs mācīšanās daļa. Taču mēs nemitīgi klūpam un kļūdāmies. Dieva žēlastība mums palīdz noiet atlikušo ceļu. Citiem vārdiem sakot, mēs ticam, ka „tā ir Dieva labvēlība, ka mēs topam izglābti, pēc tam, kad mēs esam izdarījuši visu, ko varam” (2. Nef. 25:23). Rādīt vairāk

  • Kā gan lai mēs spētu cerēt, ja mūsu Glābējs Jēzus Kristus nebūtu sniedzis Savu labvēlību? Dievs ir taisnīgs, līdz ar to Viņa likumi ir taisnīgi. Tie ir mūžīgi. Tas nozīmē, ka Viņa izturēšanās pret mums vienmēr būs taisnīga, bet tas arī nozīmē, ka Viņš prasa no mums, Viņa bērniem, taisnīgumu. Neatkarīgi no baušļa vai likuma, taisnīgumam ir nepieciešama atlīdzība par paklausību, bet arī sods (vai sekas) par nepaklausību. Jēzus Kristus ir samaksājis par šiem pārkāpumiem, un Viņš labprātīgi sniedz šo samaksu par ikvienu, kurš to ir pelnījis. Šī labvēlība tiek piešķirta, balstoties uz mūsu grēku nožēlošanu un tik dziļām sirds izmaiņām, ka mēs atmetam vēlēšanos atkārtot pārkāpumu. Labvēlība ir piedošana ( nozīmē – neļaut mums ciest par pašu kļūdām un nepaklausību), kurai seko patiesa grēku nožēlošana. Kas tā par vienreizēju dāvanu! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem