mormon.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie pielūdz Džozefu Smitu?

Oficiālā atbilde

Prezidents Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, 2005. gadā par Džozefu Smitu izdeva šādu paziņojumu:

„Mēs nepielūdzam Pravieti [Džozefu Smitu]. Mēs pielūdzam Dievu, mūsu Mūžīgo Tēvu, un augšāmcelto Kungu, Jēzu Kristu. Taču mēs izsakām atzinību Pravietim; mēs liecinām par viņu; mēs cienām viņu; mēs godājam viņu kā darbarīku Visuvarenā rokās, atjaunojot uz Zemes dievišķā evaņģēlija senās patiesības, kā arī priesterību, caur kuru tiek pielietotas Dieva pilnvaras, lai vadītu Viņa Baznīcu un svētītu Viņa ļaudis” (skat. Gordon B. Hinckley, „Joseph Smith Jr.—Prophet of God, Mighty Servant,” Ensign, 2005. g. dec., 2–6).

  • Nē. Džozefs Smits bija pravietis: viņš tāpat kā citi pravieši (piem., Mozus, Ābrahāms, Īzaks) kalpoja kā Dieva gribas paudējs šeit, uz Zemes. Lai gan viņš bija dižs cilvēks un mums ir pateicība par visu, ko viņš darīja, lai atjaunotu evaņģēliju šajās dienās, mormoņi pielūdz tikai Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. Rādīt vairāk

  • Nē, bet mēs zinām, ka viņš bija Dieva pravietis pēdējās dienās. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem