mormon.org Visā pasaulē

Kas ir Pēdējo dienu svēto pravietis šodien?

Oficiālā atbilde

Dievs ir aicinājis praviešus vadīt Viņa Baznīcu mūsdienās tieši tāpat, kā Viņš to darīja senatnē. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pašreizējais pravietis un prezidents ir Russell M. Nelson. Viņam palīdz divi padomnieki — Dallin H. Oaks un Henry B. Eyring. Kopā viņi veido Baznīcas Augstāko Prezidiju (līdzīgi kā Pēteris, Jēkabs un Jānis pēc Kristus nāves).

Visi Augstākā Prezidija un Divpadsmit Apustuļu kvoruma locekļi ir apustuļi un pravieši. Pašreizējie apustuļi ir:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares
 • Baznīcas pravietis ir Prezidents Monsons. Rādīt vairāk

 • Es domāju, ka, uzdodot jautājumu man, tam vajadzētu skanēt šādi: „Kas ir mūsdienu pravietis?” Tas ir Tomass S. Monsons, un es viņu neuztveru kā tikai mormoņu pravieti. Jā, viņš ir mormonis, bet viņš ir visas pasaules pravietis, nevis tikai mormoņu. Rādīt vairāk

 • Mūsdienu pravietis ir Tomass S. Monsons. Viņš ir gudrs un mīlošs vīrs, kuru vada Dieva Gars. Viņa padoms un liecība piepilda manu sirdi ar Garu un svētī manu dzīvi. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem