mormon.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie ir kristieši?

Oficiālā atbilde

Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents (1995-2008), teica:

„Mēs esam kristieši visīstākajā nozīmē, un to atzīst arvien vairāk un vairāk cilvēku. Reiz cilvēki it visur teica, ka mēs neesam kristieši. Viņi ir atzinuši, ka mēs tādi esam un ka mums ir ļoti vitāla un dinamiska reliģija, kas pamatojas uz Jēzus Kristus mācībām. Protams, mēs pieņemam Jēzu Kristu kā mūsu Vadītāju, mūsu Ķēniņu un mūsu Glābēju… Viņš bija galvenā persona pasaules vēsturē, vienīgais pilnīgais Cilvēks, kurš jebkad staigājis pa Zemi, — dzīvā Dieva dzīvais Dēls. Viņš ir mūsu Glābējs un mūsu Pestītājs, kura veiktais Izpirkšanas upuris piedāvā mūžīgās dzīves iespēju. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi lūdz un pielūdz Dievu Jēzus Kristus Vārdā. Viņš ir mūsu ticības centrā un mūsu Baznīcas galva. Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu un liecina par Viņa dievišķību, Viņa dzīvi un Viņa veikto Izpirkšanu.”

  • Jā. Jēzus vārds ir ietverts baznīcas nosaukumā, un tas kaut ko nozīmē. Mums ir papildus Svēto Rakstu grāmatas, kuru mērķis ir sniegt liecību par to, ka Jēzus ir Kristus, un tam arī ir sava nozīme. Mormona Grāmatā Viņa vārds vai apzīmējums parādās ik pēc 2,7 pantiem. Tā, iespējams, ir visvairāk uz Kristu centrētā grāmata pasaulē. Mēs neesam aizkaitināti, bet gan pārsteigti, kad kāds mūs neuzskata par kristiešiem. Ja ar to tiek domāts, ka mēs nepiekrītam viņiem katrā doktrīnā, tad tā ir taisnība. Mums ir patīkami, kad kāds raksturo Kristu kā savu Glābēju un cenšas Viņam sekot. Tieši to mēs cenšamies darīt. Rādīt vairāk

  • Es ticu Kristum. Es cenšos būt Kristus māceklis. Es tiku kristīts Kristus vārdā. Es atzīstu, ka glābšana nāk tikai caur Kristu. Ja tas nenozīmē „kristietis”, tad šis vārds ir zaudējis savu patieso jēgu. Rādīt vairāk

  • Jā, mormoņi katrā ziņā ir kristieši! Mēs ticam Jēzum Kristum, tam pašam Jēzum Kristum no Bībeles. Viņš piedzima jaunavai Marijai, tika Sava brālēna Jāņa Kristītāja kristīts, Viņam bija 12 apustuļi, ar kuriem kopā Viņš mācīja Savu evaņģēliju, Viņš dzīvoja, dziedinot, sludinot, veicot brīnumus, kalpojot un mīlot citus, Viņš nomira Ģetzemanē pie krusta, pēc trim dienām Viņš cēlās augšā no mirušajiem un dzīvo atkal kā augšāmcelta būtne. Viņš ir mūsu Kungs, mūsu Glābējs un Pestītājs. Mēs ticam, ka pestīšana gūstama tikai caur mūsu Glābēju Jēzu Kristu. Rādīt vairāk

  • Mēs ticam, ka Bībele ir liecība par Jēzus Kristus dzīvi un misiju. Mēs arī ticam, ka Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, un mēs sludinām par Kristu. Mormona Grāmatas un Baznīcas pamats ir mūsu Kungs un Glābējs, Jēzus Kristus. Jā, mormoņi ir kristieši. Rādīt vairāk

  • Tas ir viens no visvieglāk atbildamajiem jautājumiem. Protams, es ticu Jēzum Kristum – Viņš ir pamats visam, ko es daru! Viņš ir mana cerība, ticībā, Pestītājs un draugs. Es esmu pateicīga, ka man ir Viņa piemērs, kas mani vada cauri visām dzīves grūtībām un pieredzēm. Bez Viņa glābjošās žēlsirdības mēs neesam nekas! Rādīt vairāk

  • Man visu laiku tiek prasīts, vai mormoņi ir kristieši. Faktiskais baznīcas nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Vārds „mormonis” ir kā iesauka, ko mums devuši cilvēki no citām reliģijām, jo mums ir Mormona Grāmata. Mūsu baznīca ir Jēzus Kristus Baznīca. Mēs pielūdzam Kristu kā mūsu Glābēju un Pestītāju. Viņš ir vienpiedzimušais Dieva dēls. Mēs turam Viņa baušļus un lūdzam Viņa vārdā. Mēs pavisam noteikti esam kristieši. Mēs nepielūdzam Mormonu. Mormons bija pravietis, kurš senajos laikos dzīvoja Amerikas kontinentā. Viņš ir atbildīgs par visu atsevišķo svēto pierakstu apvienošanu vienā grāmatā, un tās nosaukums ir Mormona Grāmata. Rādīt vairāk

  • Kā es to saprotu, debates par to, vai mormoņi ir kristieši, atkarīgas no tā, kā definē kristiešus. Liela daļa pasaules kristiešu balstās uz Nīkajas ticības apliecībā pausto kristieša definīciju. 325. gadā pēc Kristus dzimšanas Konstantīns centās apvienot Romas impēriju. Viņš domāja, ka vienas baznīcas izveidošana varētu palīdzēt savest kopā visas tautas, bet atklāja, ka tas ir grūtāk, nekā viņš domāja. Bija daudz teoloģisku strīdu, it īpaši par atšķirīgo Kristus dabas izpratni. Daži domāja, ka Kristus un Dievs ir divas atsevišķas būtnes, un daži domāja, ka Kristus un Dievs ir viena un tā pati būtne. Konstantīns sasauca padomi Nīkajā, kur baznīcas vadītāji strīdējās un galu galā nobalsoja par jaunu mācību kopumu, kas būtu jaunās reliģijas kompromiss. Nīkajas padome noteica, ka Dievs, Kristus un Svētais Gars ir viena un tā pati būtne vai Trīsvienība, nevis trīs atsevišķas būtnes. Citi cilvēki definē, ka kristietis ir ikviens, kas tic Jēzum Kristum kā Dieva Dēlam un pieņem Viņu kā pasaules Glābēju. Mormoņi tic Jēzum Kristum kā Dieva Dēlam. Mēs pieņemam Kristu kā pasaules Glābēju. Mēs mīlam Viņu un cenšamies būt kā Viņš. Mēs cenšamies dzīvot pēc Viņa mācībām, kas atrodamas Bībelē un citos Svētajos Rakstos, dzīvojot ar tām tik lielā saskaņā, cik vien iespējams. Patiesībā Mormoņu Baznīcas patiesais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, jo mēs ticam, ka esam Viņa sekotāji pēdējās dienās. Mēs ticam, ka Jēzus Kristus un Dievs ir divas atsevišķas, dievišķas un svētas augšāmceltas būtnes. Svētais Gars ir gars bez ķermeņa, kas apstiprina patiesību tiem, kas to meklē. Viņi nav viena un tā pati būtne, bet ir līdzīgi labestībā un mērķī. Reizēm Svētajos Rakstos Jēzu sauc arī par „Tēvu” un „Dievu”, un mēs ticam, ka Viņam ir šis tituls. Jēzus var būt Tēvs un Dēls, nebūdams Dievs, tieši tāpat kā mans vīrs ir tēvs un dēls, nebūdams viņa tēvs. Daudzi cilvēki kļūdaini domā, ka mormoņi nav kristieši, jo mēs neticam Trīsvienībai. Un atkal tas ir atkarīgs no tā, kādu definīciju cilvēks pielieto vārdam „kristietis”. Es uzskatu sevi par kristieti. Es mīlu Jēzu Kristu. Es esmu Viņam tik pateicīga par to, ka Viņš upurēja Savu dzīvību manis dēļ. Kad Viņš bija uz Zemes, Viņš dibināja Savu Baznīcu tādā veidā, kādā tā bija jāvada. Viņš mācīja Saviem sekotājiem, kā viņiem ir jādzīvo, lai kādu dienu tie varētu atgriezties pie Viņa. Tas bija Viņa mērķis – Viņš teica tiem, ka Viņš tiem sagatavo mājokļus debesīs! Un Jēzus Kristus padarīja par iespējamu mums visiem mācīties par to no Svētajiem Rakstiem, caur lūgšanu Tēvam un caur Svētā Gara apstiprinājumu. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem