mormon.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo dienu svētie (mormoņi) veic kristīšanos par mirušajiem?

Oficiālā atbilde

Pats Jēzus, būdams bez grēka, tika kristīts, lai piepildītu visu taisnību un parādītu piemēru visai cilvēcei (skat. Mateja 3:13-17; 2. Nefija 31:5-12). Tādējādi kristīšana ir būtiska, lai mēs tiktu izglābti Dieva valstībā. Jaunajā Derībā mēs uzzinām, ka kristīšanās par mirušajiem tika veiktas apustuļa Pāvila laikā (skat. 1. korintiešiem 15:29). Šis priekšraksts tika atjaunots līdz ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas nodibināšanu. Pirmo reizi par kristīšanas priekšrakstu mirušo labā pravietis Džozefs Smits mācīja 1840. gada augustā kāda bēru sprediķa laikā. Viņš nolasīja lielu daļu no 1. vēst. korintiešiem 15. nodaļas, tostarp 29. pantu, un paziņoja, ka Tas Kungs ļaus Baznīcas locekļiem tikt kristītiem savu mirušo draugu un radinieku labā. Viņš teica, ka „glābšanas iecere ir domāta, lai izglābtu visus cilvēkus, kuri vēlēsies paklausīt Dieva likuma prasībām” (skat. Journal History of the Church, 1840. g. 15. aug.).

Tā kā visiem cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši uz Zemes, nav bijusi iespēja tikt kristītiem ar atbilstošām pilnvarām savas zemes dzīves laikā, var tikt veiktas aizstājošas kristības, tas ir, dzīvs cilvēks var tikt kristīts miruša cilvēka vietā. Kristības par mirušajiem veic Baznīcas locekļi tempļos visā pasaulē. Reizēm cilvēki prāto, vai šajā procesā tiek izmantotas mirušu cilvēku mirstīgās atliekas; tās netiek izmantotas. Cilvēks, kurš rīkojas kā pilnvarots pārstāvis, izmanto vienīgi mirušā cilvēka vārdu. Lai novērstu dublēšanos, Baznīca veic pierakstus par kristītajiem mirušajiem cilvēkiem. Daži cilvēki ir pārpratuši, domājot, ka tad, kad tiek veiktas kristības mirušo labā, mirušo cilvēku vārdi tiek pievienoti Baznīcas locekļu pierakstiem. Tas tā nav.

  • Tā kā mēs ticam zaudēto priesterības pilnvaru atjaunošanai, mēs ticam, ka ir daudzi, kuri būtu pieņēmuši priekšrakstus, ja būtu dzīvojuši laikā un vietā, kur tie bija pieejami, vai arī, ja viņu apstākļi būtu bijuši citādāki. Mēs patiešām ticam, ka daudzas mirušo dvēseles, kas tagad ir garu pasaulē, ir dzirdējušas un saņēmušas šo atjaunoto evaņģēliju, bet, tā kā kristīšanās ir priekšraksts, kas jāpilda, kamēr cilvēkam ir ķermenis, šo un citus priekšrakstus mirušo labā var veikt viņu dzīvie pārstāvji. Ar šo priekšrakstu nevienam mirušajam nekas netiek uzspiests. Viņiem tiek dota iespēja izvēlēties to pieņemt vai nē un gūt labumu no priekšraksta, ko viņi paši vairs nevar paveikt. Jēzus lika skaidri saprast, ka mums vajag kristīties, un mēs vēlamies dāvāt šo privilēģiju pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jūtot īpašu atbildību pret pašu mirušajiem radiniekiem. Rādīt vairāk

  • Kristības mirušo labā nav jauns paradums. (Skat. 1. korintiešiem 15:29.) Šī doktrīna man ir ļoti dārga, jo mans tēvs nomira, pirms man bija iespēja viņu iepazīt un pirms viņam bija iespēja iepazīt Jēzus Kristus Baznīcu. Mēs ticam, ka kristīšanās ar iegremdēšanu ir nepieciešama katra glābšanai, bet, tā kā tik daudz cilvēku ir nomiruši bez šīs iespējas, tad mēs veicam kristīšanos mirušo vietā, ko viņi tad var brīvi pieņemt vai noraidīt. Šī mācība sniedz man cerību attiecībā uz savu ģimeni, un ne tikai uz savu ģimeni, bet ikvienu, kurš nomira bez iespējas paklausīt šim likumam. Dievs nebūtu taisnīgs, ja Viņš kādu atturētu no paklausīšanas Saviem baušļiem, tas nebūtu loģiski. Rādīt vairāk

Bez rezultātiem