mormon.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Ստեփանոս: ֆրեզնո, ֆութբոլ, սպորտ, կոմիքս, Գերմանիա, միսիոներ, Մորմոն.

Ողջույն, ես Ստեփանոս-ն եմ

Իմ մասին

Կ՛աշխատիմ լիաժամկետ գաւառիս համար, թէպէտ դեռ կը ջանամ համալսարանի ուսումս վերջացնելու: Ատկէ զատ, ես մշտաշարժ միտք ունեցող և շատ բաներով հետաքրքիր մէկն եմ: Անպայման օրական պէտք է կարդամ, նախընտրաբար պատմութիւններ և կենսագրութիւններ, բայց այլ գրականութիւն ալ կը վայելեմ: Ես օտար մշակոյթներով և լեզուներով շատ կը հետաքրքրուիմ: Անգլերէն և Գերմաներէն գիտեմ, բայց Սպաներէնով ալ կրնամ քիչ մը խօսիլ: Ես ամէն տեսակ սբորդ կը սիրեմ. թէ՛ դիտել թէ՛ խաղալ, մանաւանդ ամերիկեան ֆութբոլ, որ սովորաբար կը խաղամ շաբաթը մէկ անգամ: Ես ալ ֆութբոլ, բասկետբոլ, և կռփամարտ կը վայելեմ: Անձամբ, ես սեփական մէկը կը նկատուիմ քանի որ կոմիքսներով կը հետաքրքրուիմ ու մանկութենէս մուլտֆիլմերը դեռ կը սիրեմ: Կը փորձեմ իմ վեց տարեկան աղջկանս ինծի հետ X-Men դիտել տալ, բայց ինքը միայն իշխանուհի պուպրիկներով կը զբաղի: Թերեւս տղաս օրինակիս պիտի հետեւի:

Ինչո՞ւ եմ ես Մորմոն:

Իբրեւ Հայ-Մորմոն, ես կրօնական շուարած էի երբ կը մեծնայի, որովհետեւ բոլոր ճանչցած բարեկամներս և ազգականներս հայկական եկեղեցւոյն կը պատկանէին, մինչդեռ իմ ընտանիքս Մորմոն Եկեղեցին (ամբողջ անունը՝ Յիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի) կ՛երթար: Հայ ընկերներս երբէ՛ք չէին կրնար հասկնալ թէ ինչո՞ւ իրենց եկեղեցին չէի երթար, ու թէ ինծի պէս հայ պատանի ի՞նչ գործ ունէր Մորմոն Եկեղեցւոյն մէջ: Դպրոցի ընթացքին հայ ընկերներս ինծի աւելի կը ստիպէին որ հայկական եկեղեցին երթամ, ու նոյն ատենը գիտէի թէ լրջօրէն պէտք է որոշէի թէ պիտի ծառայէի՞ որպէս միսիոներ Մորմոն Եկեղեցւոյն համար: Գիտէի թէ պէտք է Աստուծոյ դիմէի պատասխան ստանալու համար: Առաջին անգամ ըլլալով, սկսայ կարդալ Մորմոնի Գիրքը սկիզբէն մինչեւ վերջ, աղօթելով Աստուծմէ իմանալու համար, թէ ճշմարի՞տ էր այն գիրքը: Որքան կարդայի Մորմոնի Գիրքը և անոր մասին կ՛աղօթէի, այնքան կը զգայի որ ճշմարտութիւնը կը պարունակէր, ու հետեւաբար գիտցայ որ Ջոզեֆ Սմիթն ալ Աստուծոյ ճշմարիտ մարգարէ մըն էր, եւ թէ Յիսուս Քրիստոսն անձնապէս այս եկեղեցին կ՛առաջնորդէ, այսինքն՝ ապրող մարգարէի և տասներկու առաքեալներու միջոցով: Որոշելէս վերջ, Մորմոն Եկեղեցւոյն պատկանելու, շատ մը հայ բարեկամներ կորսնցուցած եմ, ու հայկական հասարակութենէն շատեր կը մերժեն ինծի հաւատքիս պատճառով. բայց վնաս չունի: Աստուծոյ Սուրբ Հոգին բացայայտօրէն զգացած եմ, որը Մորմոնի Գրքին և այս եկեղեցւոյն ճշմարտութիւնը իմ սրտիս վաւերացուցած է. այնքան որ չե՜մ կրնար ուրանալ: Ասոնք ինծմէ երեւակայած զգացումներ չեն. այլ զօրաւոր փորձառութիւններ որոնցմով գիտէի թէ Տէրը իմ աղօթքներուս պատասխան կու տար:

Ինչպե՞ս եմ ես ապրում իմ հավատով

Ինծի համար, «Քրիստոնէութիւն» կը նշանակէ՝ ուրիշներուն ծառայել: Քրիստոնեայ ըլլալը իսկապէս սորվեցայ ծառայելով իբրեւ միսիոներ (լիաժամկետ, կամաւոր Եկեղեցւոյն ներկայացուցիչ) արեւմտեան Գերմանիոյ մէջ 2005-էն մինչեւ 2007: Այնտեղ ամէն օր առիթ ունեցայ բազմաթիւ հասարակ բարի գործեր կատարելու: Բայց աւելի կարեւորը, Գերմանացիներուն հետ կրցայ Յիսուս Քրիստոսի և Իր վերականգնուած Աւետարանին վկայութիւնս կիսուիլ: Որպէս միսիոներ, մեր փափաքն էր՝ հրաւիրել բոլոր մարդկանց գալ դէպի Քրիստոսը, օգնել անոնց որեւէ ձեւով, և կատարել Աստուծոյ կամքը, ու ո՛չ թէ մերը: Փորձած եմ այնպիսի տրամադրութիւնը պահել միսիայէս վերադառնալէս ի վեր: Զանազան կոչումներ (այսինքն՝ պատասխանատուութիւն կամ յանձնարարութիւն մը) ունեցած եմ իմ ծխիս (եկեղեցւոյն տեղական միաւոր մը) մէջ՝ օրինակի համար, ես որպէս Կիրակնօրեայ Դպրոցի ուսուցիչ և երիտասարդներուն առաջնորդ խնայած եմ: Եկեղեցիէն դուրս, կը ձգտիմ ամէն օր Քրիստոսի օրինակին հետեւիլ, որպէս հաւատարիմ բարեկամ, պարկեշտ գործատու, ու ընդհանրապէս ամէն մէկուն հետ սիրով և յարգանքով վարուելով: Իմ ընտանիքիս մէջ, կը ջանանք Քրիստոսին իբրեւ մեր տան կեդրոնը դնելու: Կ՛ուզեմ որ զաւակներս Աստուած ճանչնան, ու գիտեմ թէ անոնց շաբաթը միայն մէկ անգամ եկեղեցին տանելով ատ պիտի չպատահի: Մեր կրցածին չափ - ամէն օր, եթէ հնարաւոր է - կը փորձենք ընտանեօք աղօթել և Սուրբ Գիրքը կարդալ: Նաեւ, կ՛առանձնացնենք ամէն երկուշաբթի ընտանեկան երեկոյի համար՝ շարական մը կ՛երգենք, միասին կ՛աղօթենք, հոգեւոր նիւթ մը կը քննարկուի, խաղեր կը խաղանք, անուշեղէն կ՛ուտենք, եւայլն: Այն կերպով կը սորվինք Աւետարանի սկզբունքները ու նոյն ատեն քէֆ կ՛ընենք: