mormon.org Világszerte

Adatvédelmi nyilatkozat (Updated 2018-09-01)

Ezen Nyilatkozatban mi, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és annak társszer- vezetei tájékoztatjuk arról, hogy miként kezeljük a személyes adatait. A „mi”, illetve „velünk”, és „számunkra” kifejezések az Egyházra és az Egyház társszervezeteire utalnak.

1. Ki szabályozza a személyes adatainak kezelését?

A személyes adatainak kezelése során Az Utolsó Napok Szentjei- nek Jézus Krisztus Egyháza képviselőin és az Egyház társszerve- zetein keresztül cselekszik. Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, akkor azokat az Egyház társszervezetein keresztül az Egyházzal osztja meg.

a. Az Egyház: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (az „Egyház”) olyan emberek közössége, akik ugyanabban a vallási tanban hisznek, ugyanazokat a vallási rítusokat és szertartásokat gyakorolják, és akiket papsági tantételek irányítanak. Az Egyház helyi egységei – mint például az egyházközségek, gyülekezetek, cövekek, kerületek, missziók és területek – pusztán alszervezetei a hívők ezen közösségének, nem pedig különálló jogi társszer- vezetek, bár ez alól korlátozott mértékben előfordulhatnak kivételek.

b. Az Egyház társszervezetei: A világi ügyekkel kapcsolatos szükségletek kielégítése, valamint az Egyház egyéb céljai- nak betöltése érdekében egy különféle, egymástól elhatárol- ható jogi társszervezetekből álló jogi rendszer segíti az Egyházat világszerte. Ezek az egymástól elhatárolható jogi társszervezetek (a továbbiakban „az Egyház társszerveze- tei”) jogilag az Egyháztól különállóak. A Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöklő Püspökének Testülete] („CPB”) az Egyház egy vagy több további társszervezetével közösen, felelős együttes adatszabályozóként kezeli az Ön személyes adatait. Az Egyház társszervezeteinek némelyike adatkezelőként kaphat személyes adatokat, hogy ezáltal szolgáltatást nyújtsanak az Egyház adatszabályozóként eljáró társszervezeteinek. Kérésére tájékoztatjuk, hogy az Egyház melyik társszerveze- tei kezelik az Ön személyes adatait.

2.  Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket (a) Ön saját kezűleg a rendelkezésünkre bocsát, (b) mi rögzítünk, és (c) har- madik féltől kapunk. Személyes adatait automatikus eszközökkel, illetve azok nélkül is kezelhetjük; ide tartozik az Ön személyes adatainak begyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, megtárgyalása, használata, továbbítás általi nyilvánosságra hozatala, terjesztése vagy más módon elérhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése vagy megsemmisítése.

a. Saját kezűleg rendelkezésre bocsátott adatok. Rendelkezé- sünkre bocsátja személyes adatait, amikor csatlakozik az Egyházhoz, egyházi szertartásokban szeretne részesülni, egyházi anyagokat igényel, egyházi eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz kér hozzáférést, illetve más módokon lép kapcsolatba vagy kommunikál az Egyházzal. Az Egyházzal való kapcsolatba lépése során az általunk általában kezelt személyes adatai a neve, születési ideje, születési helye, telefonszáma, ímélcíme, lakcíme, fényképe, neme, adomá- nyozási/fizetési adatai stb. További információkat is a rendelkezésünkre bocsáthat, ha saját kezdeményezéséből szeretne részt venni kérdőívek kitöltésében, pályázatokon, illetve más tevékenységekben vagy eseményeken. A kérdőívek kitöltése, valamint a pályázatokon és hasonló tevékenységekben való részvétel szabadon választható. Ha nem kíván ilyen tevékenységekben részt venni, illetve ezek kapcsán a személyes adatait megadni, az semmilyen módon nincs hatással egyháztagsági státuszára vagy az elérhető egyházi eszközök, illetve szolgáltatások Ön általi használatára. Minden egyes ilyen esetben tudni fogja, hogy milyen személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, hiszen Ön saját kezűleg és önként adja meg adatait.

b. Harmadik féltől kapott és más által megadott adatok. Ha a helyi törvények megengedik, Ön megadhatja másvalaki (vagyis harmadik fél) személyes adatait is, beleértve ebbe az elérhetőségeit, hogy felvegyük az illetővel a kapcsolatot, kézbesítsünk számára valamit, vagy más módon tegyünk eleget az Ön kérésének. Amikor nem saját magáról, hanem egy másik személyről ad meg személyes adatokat, akkor először meg kell szereznie az érintett személy tudatos hozzájárulását, ha a hozzájárulása törvényileg megkövetelt.

Ha az Ön személyes kapcsolatfelvételi adatait Öntől vagy valaki mástól kaptuk meg, és Ön azt szeretné kérni, hogy a továbbiak- ban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot, akkor kérjük, kövesse az adott webhelyen, hírlevélben vagy ímélértesítőben megadott leiratkozási vagy elutasítási menetet, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

A nyilvános forrásokból szerzett személyes adatokat is kezelhet- jük és nyilvánosan elérhetővé tehetjük. A vonatkozó helyi törvé- nyeknek megfelelően kezelhetünk és nyilvánossá tehetünk lakcímmel kapcsolatos adatokat.

A hely alapján meghatározott adataira mobilalkalmazásokon keresztül is szert tehetünk azért, hogy segíthessünk megtalálni az Önhöz legközelebbi templom vagy gyülekezeti ház címét, illetve hasonló okokból. Az eszköze beállításaiban kikapcsolhatja a hely alapján biztosított szolgáltatásokat.

Ha ellátogat bármelyik szolgáltatásunk oldalára, akkor a szerve- reink (log fájlok segítségével) vagy a szűrőrendszereink begyűjt- hetnek az Ön webböngészője által valamely weblap meglátogatásakor küldött adatokat. Ezen adatokhoz tartozhat nem kizárólagos jelleggel az Ön Internet Protocol (IP) címe, böngészőjének és operációs rendszerének a típusa, a nyelvi beállításai, hogy milyen hozzánk vezető webhelyekre látogatott el a mi webhelyünk előtt, a látogatói kérések dátuma és időpontja, hogy milyen információra keres rá a szolgáltatásaink oldalain, valamint a sütik és hasonló technikai eszközök által begyűjtött egyéb adatok. Hogy többet megtudjon a sütikről és hasonló technikai eszközökről, illetve hogy hogyan használjuk azokat, kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat, mely minden mobilalkalmazásunkban és weboldalunkon megtalálható.

3. Milyen céllal kezelünk személyes adatokat? 

Papsági, genealógiai, emberbaráti, társadalmi jólléti, misszionári- usi, tanítói, illetve egyéb működési és adminisztratív célokból kezelünk személyes adatokat.

A személyes adatok biztosításával igyekszünk a papsági és egyéb ahhoz kapcsolódó szolgáltatások segítségére lenni abban, hogy betöltsék az Egyház küldetését. A személyes adatokat a következő célokra használjuk: (a) Önnel vagy mással történő kapcsolatfelvétel céljából, (b) tagsági feljegyzések létrehozására és kezelésére, (c) az Öntől beérkező kérések teljesítésére, (d) önkéntes visszajelzések kérésére, (e) eszközeink vagy szolgáltatásaink beállításainak vagy tartalmának személyre szabására, (f) a templomi és egyéb szertartásokon való rész- vételre, a misszionáriusi szolgálatra, az önkéntes vagy vezetői hivatalokban történő szolgálatra való alkalmasság felmérésére, illetve (g) az Egyház vallási oktatási, jólléti vagy egyéb egyházi programjának működtetése céljából. Ezzel összefüggésben az Ön személyes adatai kezelésének jogi alapja lehet annak szükségessége, hogy az Önnel szembeni szerződéses vagy más kötelezettségeinknek eleget tegyünk, vagy pedig, hogy egyház- ként elvégezzük szabályszerű feladatainkat.

Adatait arra is használhatjuk, hogy az adatkezelésünk alapjaként betartsuk a vonatkozó törvényeket és éljünk a törvény által biztosított jogainkkal.

Személyes adatait belső célokra is felhasználhatjuk, például könyvvizsgálati, adatelemzési, rendszerhiba-keresési vagy kutatási célokra. Ezen esetekben az Egyház tevékenységeinek elvégzése iránti jogos érdekünk szolgál az adatkezelés alapjául.

4. Kivel osztjuk meg a személyes adatokat? 

Az alábbi körülmények között osztunk meg személyes adatokat más felekkel:

a. Szolgáltatást nyújtó harmadik fél. Harmadik fél rendelkezésé- re bocsáthatunk személyes adatokat azért, hogy adatfeldol- gozókként feldolgozzák azokat számunkra bizonyos feladatok céljából (például fizetés feldolgozása, karbantar- tás, biztonság, adatelemzés, gazdaszolgáltatás, mérési szolgáltatások, adatvezérelt üzenetküldés a közösségi médiában, kérdőívek stb.). Ilyen esetekben, ezen nyilatkozat és a vonatkozó törvények alapján a szolgáltatókat szerződés kötelezi arra, hogy megvédjék a személyes adatokat azok további feldolgozásától (beleértve a marketing célokat is) illetve továbbadásától.

b. Az Egyház társszervezetei. Személyes adatokat az Egyház bármely társszervezetének továbbadhatunk az Egyház céljainak elérése végett.

Ha Ön az Egyház tagja, akkor az általános tagsági adatai és bármely egyéb, választhatóan megadható adatok (például ímélcíme és fényképe) megosztásra kerülhetnek az egyház- községe vagy gyülekezete, valamint a cöveke vagy kerülete tagjaival, amint azt a fentebb említett egyházi célok megkí- vánják. Néhány adata – korlátozott mértékben és hozzáférés- sel – esetlegesen megtekinthető lehet internetes forrásaink oldalain, például az LDS.org-on. Letilthatja az adatok megosztását, illetve korlátozhatja a választhatóan megadha- tó adatok megosztását azzal, ha az egyes források oldalain módosítja profilja beállításait.

c. Jogi követelmények. Személyes adataihoz, bejegyzéseihez, naplóbejegyzéseihez, online csevegéseihez, személyes megjegyzéseihez, tartalmához vagy beküldött anyagaihoz bármely weblap kapcsán hozzáférhetünk és továbbadhatjuk azokat, amennyiben jóhiszeműen feltételezzük, hogy ennek megtételét a törvény megköveteli idézés, bírói vagy adminiszt- ratív rendelet révén, illetve egyéb módon. Ezenkívül szemé- lyes és más adatait akkor is kiadhatjuk, ha ezt a törvény megköveteli, illetve hogy gyakoroljuk vagy megvédjük a törvény által biztosított jogainkat; hogy óvintézkedéseket tegyünk a felelősségre vonhatóságot illetően; hogy megvédjük egy személy vagy a köz forrásának a jogait, tulajdonát vagy biztonságát; hogy fenntartsuk és megvédjük szolgáltatásaink vagy infrastruktúránk biztonságát és feddhetetlenségét; hogy védjük magunkat és szolgáltatásainkat a tisztességtelen, kihasználó vagy törvénytelen felhasználással szemben; hogy vizsgálatot folytassunk és megvédjük magunkat valamely harmadik fél követeléseivel és vádjaival szemben; illetve hogy segítsük a kormányzati rendészeti szerveket.

5. Hol tároljuk a személyes adatokat? 

Személyes adatait tárolhatjuk az Egyesült Államokban lévő adatközpontokban, felhő alapú tárhelyeken vagy az Egyház társszervezeteinek épületeiben. Annak érdekében, hogy biztosít- suk a más illetékesekhez továbbított adatok megfelelő védelmét, adatátviteli és -kezelési egyezményeket kötöttünk az Egyház adott társszervezetei és azok szolgáltatói között, mely egyezmé- nyek közé tartoznak az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses záradékok is, az EU törvényeinek megfelelően (melyek átnézésére Ön is jogosult lehet, ha felveszi velünk a kapcsolatot a Nyilatkozat végén leírt módon).

6. Hogyan védjük a személyes adatokat? 

A hozzánk érkező személyes adatokat műszaki és szervezeti eszközökkel védjük az elvesztés, a helytelen használat és az illetéktelen módosítások ellen, illetve így biztosítjuk az adatvédel- met is. Rendszeresen áttekintjük a biztonsági eljárásainkat, és fontolóra vesszük megfelelő új biztonságtechnológiák és mód- szerek alkalmazását. Ezenkívül bejelentkezési oldalainkon modern titkosítási technológiával titkosítjuk az adattovábbítást. Mivel azonban nem garantálhatjuk ezen titkosítási technológiák teljes biztonságát, kérjük, legyen körültekintő, amikor személyes adatokat ad meg online.

7. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

Az összegyűjtött személyes adatokat – beleértve a mobilalkalma- zások által és más adatmegadási helyeken gyűjtött adatokat is – olyan észszerű időtartamig őrizzük meg, mely során eleget tehetünk a fentebb említett adatkezelési céloknak. Ezt követően a törvény vagy más jogi megfontolások által előírt vagy szükséges- nek ítélt időtartamra archiváljuk azokat. Amikor már nincs szükség az archív adatokra, akkor néhány korlátozott történelmi profiladat, általános genealógiai feljegyzés, valamint személyes adat kivételével, melyek az állandó genealógiai, egyháztagsági vagy egyháztörténeti feljegyzés részévé válnak, töröljük a személyes adatokat a feljegyzéseink közül.

8. Miként férhet Ön hozzá a személyes adataihoz és javíthat- ja azokat?

Megpróbáljuk fenntartani a személyes adatok pontosságát, így Öntől is kérjük saját személyes adatai teljességének és pontossá- gának biztosítását. A weblap-specifikus regisztrációján, a profilján vagy az UNSZ-fiókján (amelyik ezek közül vonatkozik Önre) keresztül kérhet hozzáférést személyes adataihoz, és ellenőrizheti, javíthatja vagy helyesbítheti (többek közt frissítheti), illetve akár zárolhatja is azokat.

Ha Ön egyháztag, akkor személyes adatai egy része csak az egyháztagsági feljegyzésén eszközölt változtatások által frissíthe- tő. Ilyen változtatásokra úgy kerülhet sor, ha felveszi a kapcsola- tot az egyházi egysége írnokával, és kéri azt.

Velünk is kapcsolatba léphet, ha gyakorolni szeretné további törvényes jogait, mint például: adathordozhatóság; a vonatkozó törvények által biztosított tiltakozás; az adatkezelés korlátozása; és személyes adatainak törlése. Jogában áll továbbá panaszt benyújtani a felügyelő hatóság felé.

Ha nehézségekbe ütközik személyes adatai módosítása vagy frissítése kapcsán, a Nyilatkozat végén található módokon felveheti velünk a kapcsolatot.

9. Hatályba lépés dátuma és módosítások. 

Jelen Nyilatkozat hatályba lépésének dátuma 2018. szeptember 1. A Nyilatkozat időről időre módosulhat.

10. Lépjen kapcsolatba velünk!

Van egy globális adatvédelmi főbiztosunk, aki meg tudja vála- szolni az adatvédelemmel vagy -biztonsággal kapcsolatos kérdéseket. Ezen Nyilatkozattal, illetve az általunk kezelt szemé- lyes adatok biztonságával kapcsolatos kérdéseit elküldheti ímélben, faxon vagy levélben:

Ímél:                DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Levélcím:        Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA