mormon.org Ανά τον κόσμο
Άνθρωποι
Αξίες
Τα πιστεύω
Επίσκεψη
.

Γνωστοποίηση περί απορρήτου (Updated 2018-09-01)

Με αυτήν τη γνωστοποίηση, εμείς, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τα νομικά πρόσωπά της, σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπι­ κά σας δεδομένα. Με την αναφορά «εμάς» ή «εμείς» ή «δική μας» εννοούμε την Εκκλησία και τα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας.

1. Ποιος ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ενεργεί μέσω των αντιπροσώπων και των νομικών προσώπων της όταν διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, τα δίνετε στην Εκκλησία μέσω των νομικών προσώπων της Εκκλησίας.

α. Η Εκκλησία: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (η «Εκκλησία») είναι μία κοινότητα ανθρώ­ πων που πιστεύουν στην ίδια θρησκευτική διδαχή, ασκούν τις ίδιες θρησκευτικές τελετές και διατάξεις και διέπονται από εκκλησιαστικές αρχές. Τοπικές μονάδες της Εκκλησίας, όπως τομείς, κλάδοι, πάσσαλοι, περιφέρειες, ιεραποστολές και περιοχές, είναι μόνον υποδιαιρέσεις αυτής της κοινότητας πιστών και δεν αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

β. Νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας: Προκειμένου να ικανοποιήσει ανάγκες επί κοσμικών θεμάτων και να εκπληρώσει άλλους σκοπούς της Εκκλησίας, μία νομική δομή αποτελούμενη από διάφορα διακριτά νομικά πρόσωπα, βοηθά την Εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα διακριτά νομικά πρόσωπα (στο παρόν κείμενο «νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας») είναι κατά τον νόμο διαχωρισμένα από την Εκκλησία. Ο Οργανισμός του Προεδρεύοντος Επισκόπου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών («Ο.Π.Ε.»), μαζί με ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως από κοινού υπεύθυνοι ελεγκτές δεδομένων. Ορισμένα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας μπορούν να λάβουν προσωπικά δεδομένα, ενεργώντας ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε εκείνα τα νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας τα οποία ενεργούν ως ελεγκτές δεδομέ­ νων. Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ποια νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας επεξεργάζονται τα προσωπι­ κά σας δεδομένα.

2.  Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που (α) μας υποβάλλετε εσείς οι ίδιοι, (β) καταγράφουμε εμείς και (γ) λαμβάνουμε από τρίτους. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ή χωρίς αυτόματα μέσα, με τρόπους που περιλαμβάνουν τη συλλογή, καταγρα­ φή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτη­ ση, συζήτηση, χρήση, δημοσιοποίηση από μετάδοση, διάδοση ή διάθεση με άλλον τρόπο, τυποποίηση ή συνδυασμό, απαγόρευση, διαγραφή ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων.

α. Δεδομένα που υποβάλλονται από εσάς τους ίδιους. Μας υποβάλ­ λετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν γίνεστε μέλος της Εκκλησίας, θέλετε να λάβετε διατάξεις της Εκκλησίας, ζητείτε υλικό της Εκκλησίας, ζητείτε πρόσβαση σε εργαλεία ή υπηρεσίες της Εκκλησίας ή όταν συμμετέχετε σε άλλες δράσεις ή επικοινω­ νίες με την Εκκλησία. Όταν επικοινωνείτε με την Εκκλησία, γενικώς επεξεργαζόμαστε όνομα, ημερομηνία γεννήσεως, τόπο γεννήσεως, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπο κατοικίας, φωτογραφία, φύλο, πληροφορίες για δωρεές/πληρω­ μές και ούτω καθεξής. Μπορείτε να μας δώσετε επιπρόσθετες πληροφορίες για να λάβετε μέρος, με δική σας πρωτοβουλία, σε έρευνες, διαγωνισμούς ή άλλες δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. Η συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς και συναφείς δραστηριότη­ τες είναι προαιρετική. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ή να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τέτοιες δραστηριότητες, δεν θα επηρεαστεί η ιδιότητα μέλους ή η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε διαθέσιμα εργαλεία ή υπηρε­ σίες της Εκκλησίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε, επειδή θα τα υποβάλετε εσείς οι ίδιοι και εθελοντικά.

β. Δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους και δεδομένα που υποβάλλονται με έμμεσο τρόπο. Όταν το επιτρέπει ο τοπικός νόμος, μπορείτε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα, συμπερι­ λαμβανομένων των πληροφοριών επικοινωνίας για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό σας (με άλλα λόγια, έναν τρίτο), προκειμένου να μας δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με αυτό το άτομο, να κάνουμε μία παράδοση ή να ανταποκριθούμε διαφορο­ τρόπως στο αίτημά σας. Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό σας, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το άλλο άτομο καταλαβαίνει και συμφωνεί με αυτό, αν απαιτείται η συγκατάθεσή του κατά τον νόμο.

Αν εσείς ή κάποιος άλλος μας έχετε δώσει τις προσωπικές πληροφο­ ρίες επικοινωνίας σας και θα θέλατε να ζητήσετε να μην επικοινωνού­ με με εσάς περαιτέρω, παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής ή απόσυρσης που παρέχονται στον συγκεκριμέ­ νο ιστότοπο, ενημερωτικό δελτίο, ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρο­ μείου ή παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να διαθέσουμε δημοσίως προσωπι­ κά δεδομένα που λάβαμε από δημοσιευμένες πηγές. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να διαθέσουμε δημοσίως πληροφορίες τόπου διαμονής, που συνάδουν με τους τοπικούς νόμους σε ισχύ.

Πληροφορίες που αφορούν στη γεωγραφική σας θέση μπορεί να ληφθούν από κάποια εφαρμογή κινητού, με σκοπό να σας βοηθήσουν να βρείτε τον πλησιέστερο ναό ή οίκημα συγκεντρώσεων ή για συναφή λόγο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας, ώστε να αποσυρθείτε από τις υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας.

Όταν επισκέπτεστε οιανδήποτε από τις πηγές μας, οι διακομιστές μας (χρησιμοποιώντας αρχεία καταγραφής ή τα συστήματα φίλτρου) ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που αποστέλλει ο φυλλομετρη­ τής σας, όποτε επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται μόνον σε αυτά, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση ΙΡ), τον τύπο του φυλλομετρητή σας, το λειτουργικό σας σύστημα, την προτίμηση γλώσσας, οιανδήποτε ιστοσελίδα σάς παρέπεμψε εδώ και την οποία επισκεφθήκατε προτού έλθετε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη, πληροφορίες που αναζητήσατε στις πηγές μας και άλλες πληροφορίες που συνέλεξαν τα cookies ή συναφείς τεχνολογίες. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική των Cookies που έχει αναρτηθεί στις εφαρμογές κινητών και τους ιστοτό­ πους μας, για να μάθετε περισσότερα για τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες και πώς τα χρησιμοποιούμε.

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εκκλησιαστικούς, γενεαλο­ γικούς, ανθρωπιστικούς σκοπούς, για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας, ιεραποστολικούς, διδακτικούς και άλλους λειτουργικούς και διοικητι­ κούς σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να παράσχουμε εκκλησιαστι­ κές και άλλες σχετικές υπηρεσίες που εκπληρώνουν την αποστολή της Εκκλησίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για (α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή με άλλους, (β) να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε αρχεία μελών, (γ) να ικανοποιήσουμε αιτήματά σας, (δ) να ζητήσουμε τη γνώμη σας εθελοντικά, (ε) να προσαρμόσου­ με χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο στα εργαλεία ή τις υπηρεσίες μας, (στ) να αξιολογήσουμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να συμμετά­ σχετε σε διατάξεις ναού και άλλες διατάξεις, σε ιεραποστολική υπηρέτηση, σε εθελοντικές ή ηγετικές θέσεις ή (ζ) να χορηγήσουμε θρησκευτική εκπαίδευση της Εκκλησίας, πρόνοια ή άλλα προγράμματα της Εκκλησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε η αναγκαιότητα να εκπληρώσουμε συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς είτε η διεκπεραίωση των νομίμων δραστηριοτή­ των μας ως Εκκλησίας.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε προς τους ισχύοντες νόμους και για να ασκήσουμε νομικά δικαιώματα ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων που κάνουμε.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εσωτερικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων, της διερεύνησης προβλημάτων συστήματος και της έρευνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βασίζουμε την επεξεργασία μας σε έννομα συμφέροντα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Εκκλησίας.

4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα; 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους στις ακόλουθες περιστάσεις:

α. Τρίτοι πάροχοι. Ενδέχεται να παράσχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, που θα τα χρησιμοποιήσουν καθώς εκτελούν διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους μας (παραδείγ­ ματος χάριν, διεκπεραίωση πληρωμών, συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες μέτρη­ σης, ανταλλαγή μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντλούνται από δεδομένα, έρευνες και ούτω καθεξής). Σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρούσα Γνωστοποίηση και τους ισχύοντες νόμους, οι πάροχοι θα υποχρεωθούν με σύμβαση να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα από πρόσθετη επεξεργα­ σία (συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών του μάρκετινγκ) και από μεταφορά.

β. Νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας. Ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε οιονδήποτε νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας, για να επιτύχουμε τους σκοπούς της Εκκλησίας.

Αν είστε μέλος της Εκκλησίας, γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα μέλους και οποιεσδήποτε προαιρετικές πληροφορίες που μπορεί να επιλέξετε να δώσετε (για παράδειγμα ηλεκτρονική διεύθυνση και φωτογραφία) ενδέχεται να διατεθούν σε κοινή χρήση σε μέλη της Εκκλησίας στον τομέα ή κλάδο και πάσσαλο ή περιφέρειά σας, όπως κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της Εκκλησίας που προαναφέρθηκαν. Ορισμένες εκ των πληροφο­ ριών σας ενδέχεται επίσης να προβάλλονται επί περιορισμένης βάσεως στις διαδικτυακές μας πηγές, συμπεριλαμβανομένου του LDS.org. Μπορείτε να αποσύρετε τη συμμετοχή σας από την κοινή χρήση πληροφοριών ή να περιορίσετε τις προαιρετικές πληροφο­ ρίες που δίνετε για κοινή χρήση, τροποποιώντας τις προτιμήσεις του προφίλ σας σε κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά.

γ. Νομικές προϋποθέσεις. Ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις αναρτήσεις, καταχωρίσεις ημερολογίου, συνομιλίες στο Διαδίκτυο, προσωπι­ κές σημειώσεις, το περιεχόμενο ή άλλες υποβολές σε οιανδήποτε άλλη πηγή, αν έχουμε καλή τη πίστει την πεποίθηση ότι αυτό απαιτείται για κλήτευση μάρτυρος ή άλλη δικαστική ή διοικητική εντολή ή απαιτείται από τον νόμο με άλλον τρόπο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και άλλες πληροφορίες όπως απαιτείται από τον νόμο ή για να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικά δικαιώματα, να λάβουμε μέτρα προφύλαξης από υπαιτιότητα, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της πηγής από οποιοδήποτε άτομο ή από το γενικό σύνολο, να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των υπηρεσιών ή της υποδομής μας, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνο­ μες χρήσεις, για να ερευνήσουμε και να αποκρούσουμε ισχυρι­ σμούς ή καταγγελίες τρίτων ή να βοηθήσουμε κυβερνητικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

5. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα; 

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αποθηκευτικούς χώρους cloud ή στις εγκαταστάσεις των νομικών προσώπων της Εκκλησίας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επάρκεια της προστασίας των δεδομένων που μεταφέρουμε σε άλλες δικαιοδοσίες, έχουμε καταλή­ ξει σε συμφωνίες επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των αντιστοίχων νομικών προσώπων της Εκκλησίας και των παρόχων τους, οι οποίες συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν Καθιερωμένους Συμβατικούς Όρους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφώνως προς το δίκαιο της Ε.Ε. (το οποίο έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως υποδεικνύεται στο τέλος της παρού­ σης Γνωστοποίησης).

6. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα; 

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και για να προστατεύσου­ με την εμπιστευτικότητά τους. Επανεξετάζουμε τακτικώς τις διαδικα­ σίες ασφαλείας μας και λαμβάνουμε υπ’ όψιν κατάλληλες νέες τεχνολογίες και μεθόδους ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε επίσης τρέχουσα τεχνολογία κρυπτογράφησης, για να κρυπτογραφούμε τη μετάδοση δεδομένων στις σελίδες σύνδεσής μας. Εντούτοις, επειδή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την πλήρη ασφάλεια αυτών των τεχνολογιών κρυπτογράφησης, παρακαλείσθε όπως ενεργείτε με προσοχή, όταν υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο.

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα; 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, συμπερι­ λαμβανομένων πληροφοριών μέσω εφαρμογών κινητών και άλλων υποβολών, για ένα εύλογο διάστημα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί επεξεργασίας που προαναφέρθηκαν. Κατόπιν τα αρχειοθετούμε για όσο χρόνο χρειάζεται ή επιβάλλεται από τον νόμο ή άλλους νομικούς λόγους. Όταν η αρχειοθέτηση δεν είναι πλέον απαραίτητη, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα από τα αρχεία μας, εξαιρουμέ­ νων μερικών ιστορικών πληροφοριών προφίλ, γενικών γενεαλογικών αρχείων και προσωπικών πληροφοριών, που τηρούνται ως τμήμα του μόνιμου αρχείου γενεαλογίας, μελών ή ιστορικού αρχείου της Εκκλησίας.

8. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διορθώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διατηρούμε την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών και βασιζόμαστε σε εσάς για να διασφαλί­ ζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πλήρη και επακριβή. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επαληθεύσετε, να τα διορθώσετε ή να τα τροποποιήσετε (συμπερι­ λαμβάνεται η επικαιροποίηση), και να παρακρατήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που ελήφθησαν από την εγγραφή σας σε συγκεκριμένο ιστότοπο, μέσω του προφίλ σας ή μέσω του λογαριασμού σας Α.Τ.Η., όπως ισχύει.

Αν είσθε μέλος της Εκκλησίας, ορισμένα εκ των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να ενημερώνονται μόνον εφόσον κάνετε αλλαγές στο αρχείο μέλους σας της Εκκλησίας. Τέτοιες αλλαγές πρέπει να γίνονται επικοινωνώντας με τον γραφέα στη μονάδα σας της Εκκλησίας και ζητώντας την αλλαγή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε επιπρόσθετα νομικά δικαιώματα, όπως για τη μεταφορά δεδομένων, την αντίθεσή σας προς τους ισχύοντες νόμους, περιορισμό της επεξεργασίας και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σε μία επιβλέπουσα αρχή.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην τροποποίηση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως υποδεικνύεται στο τέλος της παρούσης Γνωστοποίησης.

9. Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος και τροποποιήσεων.

Αυτή η Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ενδέχεται να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν.

10. Επικοινωνήστε μαζί μας. 

Διαθέτουμε έναν επικεφαλής κατέχοντα υπεύθυνη θέση για την προστασία δεδομένων, ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων ή θέματα ασφαλείας. Ερωτήσεις αναφορικώς προς αυτήν τη Γνωστοποίηση ή την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ταχυδρομείου ως εξής:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Τηλεομοιοτυπία:                  +1-801-240-1187
Ταχυδρομείο:                        Data Privacy Office
                                                50 E. North Temple Street
                                                Salt Lake City, UT 84150-0013
                                                USA