mormon.org Celosvětová verze

Často kladené otázky

Praktikují mormoni polygamii?

Oficiální odpověď

President Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vydal v roce 1998 toto prohlášení o postoji Církve ohledně plurálního manželství:

„Tato Církev nemá naprosto nic společného s těmi, kteří praktikují polygamii. Nejsou to členové této Církve. … Pokud zjistíme, že někteří naši členové praktikují plurální manželství, jsou vyloučeni, což je ten nejvyšší trest, který může Církev udělit. Ti, kteří tak činí, neporušují pouze občanský zákon, ale porušují i zákon této Církve.“

Pán v různých dobách přikazoval svému lidu, aby praktikoval plurální manželství. Toto přikázání dal například Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi a Šalomounovi. (Nauka a smlouvy 132:1.) V jiných dobách dal Pán jiné pokyny. V Knize Mormonově čteme, že Pán řekl proroku Jákobovi: „Neboť žádný muž mezi vámi nebude míti leda jednu manželku; a souložnice nebude míti žádné …, neboť budu-li chtíti, praví Pán zástupů, vzbuditi sobě símě, přikáži lidu svému; jinak bude poslouchati tyto věci.“ (Jákob 2:27–30.)

I v této dispensaci Pán přikázal některým prvním Svatým, aby praktikovali plurální manželství. Pro proroka Josepha Smitha a ty, kteří mu byli nejblíže, včetně Brighama Younga a Hebera C. Kimballa, bylo toto přikázání obtížné, ale uposlechli ho. Praktikování plurálního manželství bylo řízeno vedoucími Církve. Ti, kteří do něho vstupovali, k tomu museli být napřed oprávněni, a sňatky musely být vykonány pečeticí mocí kněžství. V roce 1890 obdržel president Wilford Woodruff zjevení o tom, že vedoucí Církve mají ustat v učení zásadě plurálního manželství. (Oficiální prohlášení 1.)

Pánovým zákonem ohledně manželství je monogamie, pokud nepřikáže jinak, aby pomohl zřídit Dům Izraele. (Viz Encyclopedia of Mormonism Vol. 3, str. 1091–1095.)

Přečtěte si odpovědi dalších mormonů…