mormon.org Celosvětová verze

Kdo je prorokem dnes?

Oficiální odpověď

Bůh povolává proroky, aby vedli Jeho Církev v naší době, stejně jako je povolával v dobách dávných. Současným prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Thomas S. Monson. Jeho pomocníky jsou dva rádcové: Henry B. Eyring a Dieter F. Uchtdorf. Společně tvoří První předsednictvo Církve (podobně jako Petr, Jakub a Jan po Kristově smrti).

Všichni členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů jsou apoštolové a proroci. Apoštoly v současné době jsou:

 • Russell M. Nelson
 • Dallin H. Oaks
 • M. Russell Ballard
 • Robert D. Hales
 • Jeffrey R. Holland
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund