mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Yvette

  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata
  • Yvette Yamagata

Mahitungod Nako

Kaniadto pa ganahan kong moeskwela ug magkat-on, ilabi na sa math. Akong dawaton nga ako seryuso nga tawo. Karon nagtudlo ko og math sa high school sa pribado nga eskwelahan ug bag-o lang mikuha ko og calculus sa kolehiyo diha sa among community college. Ganahan sab kong magtan-aw ug magdula og sports. Football atol sa tinglarag, basketball sa tingtugnaw, baseball sa tingpamulak ug ting-init maoy pinakaganahan nakong sports. Ganahan kong magdula og basketball ug ultimate frisbee. Bag-o lang kong mibalik sa kasadpan aron mas maduol sa pamilya; gimingaw ko sa akong mga higala sa sidlakan apan nalipay nga nakapauli og balik sa kasadpan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Dili ko ka- kahunahuna sa akong kinabuhi kon wala ang kahibalo o panabut sa plano sa Dios kanato. Ang tanan may lain-laing pagsulay sa kinabuhi ug pinaagi sa kaugalingon nakong pagsulay ug kasinatian ang kahibalo nga anak ako sa Dios ug ako makapuyo uban Niya pag-usab naghatag kanako og kalig-on nga gikinahanglan aron makapadayon ko panahon sa kalisud.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong kahibalo sa Plano sa Kalipay nakapausab/nakabenepisyo sa imong kinabuhi?

Ang pagkasabut sa Plano sa Kalipay nakatabang nakong malantawan ang mga kasinatian sa kinabuhi. Tanan kita may mga ekspektasyon ug plano sa atong kinabuhi, mubo man ug taas og tagal sa panahon nga plano ug kon dili molampus dali ra kaayo ang pagkasagmuyo ug mawad-an sa paglaum. Kon ang plano sa kinabuhi dili matuman, ang akong kahibalo nga ang Dios mao ang akong Langitnong Amahan nakatabang nakong mahinumdom nga ang maong kasinatian nagtabang nga mamahimo ko unsa ang Iyang gusto kanako. Labaw sa bisan unsa sa kinabuhi gusto kong mahimong asawa ug inahan, apan wala pay oportunidad. May mga adlaw nga sakitan kong magtan-aw sa uban nga nakasinati niana, apan ang akong kahibalo sa plano sa Dios nakatabang nakong mahinumdom sa mga panalangin nga Iyang gitugyan kanako ug nakalig-on kini sa akong pagtuo ug paglaum nga ugma damlag moabut kana nga oportunidad.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Usa sa mga butang nga akong ganahan sa pag-adto sa simbahan mao ang oportunidad nga makaserbisyo. Bag-o lang, matag semana sa simbahan may oportunidad ko nga magtrabaho alang sa mga bata. Dungan kaming maglambo sa among kahibalo sa plano sa Dios samtang magtuon mi sa kasulatan ug mga kanta nga nagtudlo og lain-laing baruganan sa Mormon nga tinuohan. Karon nga wala na ko niana nga responsibilidad, may oportunidad ko nga makapalambo sa akong kahanas a pag-piano isip usa sa choir accompanists karon. Ang musika usa sa akong paboritong paagi nga mapahayag ang akong pasalamat sa Dios.