mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si William Hopoate

  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate
  • William Hopoate Hopoate

Mahitungod Nako

Ako propesyonal nga tigdula sa pundok sa rugby alang sa Manly Sea Eagles sa Australia. Kanunay akong nagdula og rugby sukad gamay pa ako, ug kini anaa sa akong dugo. Bag-ohay lamang, ang akong team midaog sa NRL grand final. Kadto mao ang akong katapusan nga dula sulod sa duha ka tuig, kay nangandam ako sa pagserbisyo sa akong misyon alang sa Simbahan. Nagplano ako sa pagbalik diin ako mibiya sa akong propesyon sa pundok sa rugby human sa akong misyon. Kon may libre akong panahon, malingaw akong moadto sa baybayon ug magpahayahay uban sa akong higalang mga lalaki. Ang akong pamilya kanunay nga nagsuporta nako ug nahigugma ko nila.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon tungod kay kini nakahatag og kalipay sa akong kinabuhi ug niadtong naglibut kanako. Ang paghatag og gibug-aton sa pamilya diha sa Simbahan nakatabang sa paghiusa sa akong pamilya nga mas lig-on ug magsuporta sa usag usa. Akong nahibaloan nga kon akong unahon ang Ginoo diha sa akong kinabuhi, ang tanan mapahimutang sa husto, ug ako nahibalo nga ako napanalanginan og nindot kaayong mga oportunidad ug kalipay tungod niana. Akong gibati nga ang pagka-Mormon ug ang pagbaton og lig-on nga pagtuo diha sa Dios nakatabang kanako sa paghupot og mas dako nga panan-awon sa akong kinabuhi ug sa mga butang nga labing importante—sama sa pamilya og relihiyon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako nagpuyo sa akong relihiyon sa daghang mga paagi. Nagtabang ako sa mga misyonaryo kon sila nagkinahanglan ug nagsimba kada Dominggo. Migawas ako sa propesyonal nga pundok sa rugby tungod kay naninguha ako sa pagpuyo og limpyo nga kinabuhi. Sa dili madugay mosugod ako sa akong duha ka tuig nga misyon alang sa Simbahan.