mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si vivian muñoz

  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz
  • Vivian Muñoz

Mahitungod Nako

Usa ko ka Mormon. Natawo ko sa unang namiyembro sa Simbahan nga pamilya sa matahum nako nga nasud, sa Chile. Sukad sa gamay pa ko, “hilig ko nga mobasa” o kugihan kong magtuon ug mahigugmaon ko sa kaalam, ug dayon sa science ug sa natad sa medisina. Mieskwela ko sa Unibersidad sa Chile, diin nigradwar ko isip doktor, ug 27 ka tuig ko sa pagpanambal ug pagpugong sa mga sakit nga may kalabutan sa nutrisyon, sama sa katambok ug diabetes. Sa mga 15 ka tuig, nagtrabaho ko sa labaw sa usa ka estasyon sa telebisyon isip panelist sa buntagon nga programa, motudlo sa mga tawo sa mas maayong pag-atiman sa kaugalingon, magdasig sa daghang tawo nga magkagusto niini nga topic. Kanindot nga oportunidad nga makatudlo sa baruganan sa Ebanghelyo, kon unsaon pag-atiman ang atong lawas isip mga templo, sama sa akong nakat-unan gikan sa akong mga teacher sa Simbahan, ug sa unibersidad!!! Naminyo ko sa talagsaong lalaki, nga kaniadto misyonaryo sa Simbahan sa Argentina, ug may 7 kami ka maanindot nga anak, ug duha ka apo nga lalaki, ug usa ka gamayng apo nga babaye matawo sa Agosto 2015. Malipayon kaayo ko nga nahimong usa ka miyembro sa Simbahan. Makatingala para nako ang kahibalo nga si Jesus mao ang Kristo, atong Manluluwas, ug atong ehemplo nga pagasundon… nga ang mga pamilya dili matapos kon “bulagon na kita sa kamatayon” –sila mohangtud!!! Nahibalo ko kon unsaon!!!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Napanalanginan ko nga matawo sa pamilya nga anaa na daan sa kamatuoran sa tinuod nga Ebanghelyo, aron giyahan ko sa kahayag. Dayon, sa tanang panahon sa akong pag-eskwela nag-eskwela ko sa eskwelahan sa Katoliko, pinakamaayong eskwelahan sa siyudad diin ko nagdako (mao nga giparehistro ko sa akong mga ginikanan didto), ug kay nahibalo ko niana nga relihiyon, ug sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nahibalon nako sa kaugalingon, sa kinasingkasing, nga ang gingharian sa Dios ug awtoridad ania sa yuta, ug ang kamatuoran, nia sa Simbahan nga maoy gitudlo nako sa akong mga ginikanan. Sa akong kasingkasing, nabati nako ang tubag sa akong pag-ampo, ug gikumpirmar sa Dios nako nga kini ang Iyang kamatuoran, ug pinakamaayong dapit para nako, ug magpadako sa akong mga anak.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Sukad sa gamay pa ko, duna koy lahi, espesyal nga kasinatian sa pagpakigsulti sa akong Magbubuhat, pinaagi sa personal nga pag-ampo. Sa daghang panahon, naa koy mga pagbati sa hunahuna ug kalinaw, kahupayan, ug giya kon mangayo ko Kaniya sa Iyang tabang ug tubag sa akong mga problema. Nahinumdom ko sa ngit-ngit, ulanon, bugnawng mga gabii diin makamata ko sa labihang kahadlok sa gamay pa ko, ug mag-ampo ko uban sa pagtuo, mohangyo sa Dios nga di unta ko mahadlok, ug mibati ko og dakong kalinaw, mibalik ang mainitong pagbati, dihang mibiya ang kahadlok, ug unya sa kasiguroan, nga Siya anaa ug nakaila gayud kanako, nga ako importante para Kaniya, Siya nahigugma, ug nagtinguha sa pinakamaayo para nako. Mao nga pinaagi sa Balaang Espiritu, Siya sa tinuod makigsulti kanako sa bisan unsa nga akong ihangyo kaniya uban sa pagtuo. Usab, sa matag higayon nga ako mangayo Kaniya og tabang nga makit-an ang importante nakong butang nga nawala, kon mobalik ko sa dapit nga giadto na nako, ug sa daghang higayon tua ra didto ang nawala, apan human ko mangayo niini Kaniya, ug dili sa wala pa. Dihang mas dako na ko, kon makahimamat ko og batan-ong lalaki nga madanihon o espesyal, mangayo ko og giya sa Langitnong Amahan, aron makita kon Iya kong tabangan sa pagpangita sa pinakamaayong tawo nga ikalipay nakong ikauban. Ug sa matag higayon, makadawat ko og tubag; kadaghanan ang tubag “Dili,” ug kausa lang nga ang tubag“Oo”!! Pagkatalagsaon niadtong adlawa!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Matag semana kaming pamilya momata og sayo sa Dominggo aron mosimba, diin bag-uhon namo ang pakigsaad sa adlaw nga gibunyagan kami. Kanindot nga mahibalo nga bisan di mi kanunay magkita, si Andrea ug Francisco, akong mga anak nga minyo na, mohimo sab ug sama niini sa ilang dapit, ug nag-apil sa parehong butang nga among giapilan, uban sa ilang mga anak. Magbalitaay mi kanunay!!! Alas 5:00 sa buntag, si Agustin (14 anyos) ug si Elizabeth (16 anyos) magmata na ug aktibo, sama sa ilang mga magulang sa gagmay pa sila, aron motambong sa ilang scripture class (Seminary), sa alas 6:00 sa buntag, sa among chapel, Lunes hangtud Biyernes, ug modiretso sa eskwela (sama nako kaniadto, sulod sa upat ka tuig!!!). Bation ninyo ang kalipay kon mabati ninyo ang dinasig nga teacher sa mahangturong kamatuoran sa Dios, ug madawat ninyo ang daghang tubag sa tanang problema sa kabatan-onan, ug butang nga mahangturon. Di nako mahunahuna unsay akong kinabuhi kon wala ang Simbahan. Ang mas dakong bahin sa akong kalipay isip anak, igsoon, asawa, ug inahan, maoy pasalamat sa akong nakat-unan ug nasinati samtang naningkamot kong magsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.