mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si V. Guzman

  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman
  • Victor Guzman

Mahitungod Nako

Usa ko ka amahan sa lima ka anak nga nagpuyo sa upstate New York. Usa ko ka abogado. Hilig kong mangolekta og comic nga basahon sa Marvel ug DC.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Dihang mibati kong gitubag sa Langitnong Amahan ang akong pag-ampo sa kamatuoran niini nga Simbahan, gibati nako ang panginahanglan nga mabunyagan sa Iyang simbahan. Wala gyud ko magduhaduha niini nga desisyon sukad. Ang pamagi sa kinabuhi sa “Mormon” nga maoy gisugo sa Manluluwas nga sundon naghatag og dakong kalipay sa kinabuhi sa akong pamilya ug sa kaugalingon.

Personal nga mga Istorya

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Kaniadto nagpuasa ug nag-ampo ko aron masayud kon ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ba ang Tinuod nga Simbahan sa Dios ug nakadawat og positibo nga tubag, nasayud ko nga kinahanglan ko nga mabunyagan. Dili ko makalimot sa adlaw nga gipaunlod ko sa tubig sa tawo nga may awtoridad sa priesthood ug mikawas sa tubig nga mibati nga nalimpyohan sa nangagi nakong mga sala.

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

Pagpakigbahin sa mga panalangin sa pagsunod sa atong Manluluwas nga si Jesukristo. Duna koy oportunidad nga makaadto sa Argentina aron ikabahin ang akong kahibalo bahin sa Mormon nga Tinuohan. Pinakamaayo ug pinakalisud kadto nga butang nga akong nahimo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan kaayo kong makatabang sa kinabuhi sa Kabatan-onan nga nag-edad og 12-18 sa Simbahan. Bag-o lang ko nga nahatagan og assignment isip Bishop nga responsable alang sa kongregasyon nga may gibana-banang 300 ka pamilya.