mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Vicente Hernandez Garcia

  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez
  • Vicente Hernandez

Mahitungod Nako

Ganahan ko sa tanan nga maayo ug halangdon sa uban. Gigahin nako ang akong panahon sa pagsibya sa radyo ug telebisyon. Ganahan ko nga mopakigbahin og mga ideya sa uban, basta ang panaghisgutan maayo, ug nagtahud unsay gihunahuna ug gibati sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Isip Mormon nakita nako ang dalan sa pagserbisyo sa uban ug sa paghatag sa akong kaugalingon kon gikinahanglan ko nila.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

Ang pag-ampo mao ang paagi sa pagpakigsulti sa Langitnong Amahan. Maminaw ug mogiya Siya kon kinahanglan kong makigsulti Kaniya. Pinaagi sa pag-ampo nga ako magpasalamat sa tanan Niyang gihatag nako.

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

Sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo ug pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagsunod sa akong Langitnong Amahan