mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Vasily Sapozhnikov

  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович
  • Василий Федорович

Mahitungod Nako

Duna koy grupo sa musika. Akong mga amigo ug ako ganahan sa among gibuhat. Karong bag-o duna mi trabaho sa Xor Theater. Ingon og nindot nga motrabaho didto, apan kinahanglan kong makat-on pa ug duna na koy problema kalabut niini. Ganahan ko mangisda; maglingkod ko nga magtan-aw sa bobber og 12 ka oras ug ingon og kadiyot lang. Akong gihigugma ang akong pamilya. Akong gihigugma ang kong asawa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Tungod niini malipayon kaayo ko. Wa ko mag-ingon nga mahimo nakong buhaton ang bisan unsa. Dunay daghang kalisud ug responsibilidad, apan ang impluwensya sa Espiritu Santo nakapasabut nako nga kini buhat sa paghingpit sa akong kaugalingon, sa pagpaningkamot nga mahiduol sa akong pamilya ug sa Dios, nga ikaw tinuod nga malipay. Mao gyud kini.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Duna koy calling sa ward. Ward mission leader ko. Importante kaayo ni nga calling. Motabang ko sa misyonaryo sa pagpangita og tawo. Tabangan nako ang mga miyembro nga motabang sa misyonaryo. Lider sab ko sa Moscow Stake Choir. Kini usa ka mahinungdanon kaayo nga calling. Nakat-on mi sa pagkanta, bisan di mi kaila sa kalainan sa tingog. Ang Dios naghimo og milagro ug ang sakop sa choir nakakita niini sa pagkanta!!!