mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Vanessa Wong

  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong
  • Vanessa Wong

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa labing busy ug labing nindot nga mga siyudad sa kalibutan—Hong Kong. Duna koy trabaho sama sa kadaghanan ninyo. Ganahan kong maglingaw-lingaw, ug ako lamang ang miyembro sa LDS nga Simbahan sa among pamilya. Ganahan kong mokanta sa karaoke uban sa akong mga higala, pagtan-aw sa TV, pag-hike, ug pagtabang usab sa uban. Migahin ko og 18 ka bulan nagserbisyo og full-time sa LDS nga Simbahan. Ang uban miingon, “Gigahin unta nimo ang panahon sa pagpangita og trabaho ug pagpangita og kwarta imbis sa pagserbisyo ug pag-usik sa imong panahon.” Apan mipili ko sa pagserbisyo ug sa pagtabang sa uban nga mobati sa gugma a Manluluwas. Mao kadto ang usa sa labing malipayon nga panahon sa akong kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagsabut ug pagkahibalo nga ikaw anak sa Dios nakahimo og kalainan sa akong kinabuhi. Bisan og usahay mobati ka nga nag-inusara o way mahimo, ang Ginoo anaa kanunay alang sa matag usa sa Iyang mga anak. Nakabaton kog pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith ug sa Basahon ni Mormon pinaagi sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, dayon pagtuman sa Iyang mga pulong. Ang akong higala maoy mipaila nako ngadto sa Simbahan samtang diha ko sa kolehiyo. Daghang mga higala ang misulay sa pagtabang nako nga makat-on pa sa una, apan ang tinguha nga makat-on wa magdugay. Dili ko gusto nga moapil sa Simbahan tungod sa akong mga higala. Usa ka adlaw, nakig-istorya ko sa usa ka higala ug naminaw sa kanta nga “I’ve Got to Find Out Who I Am.” Gibati nako ang kalinaw ug kainit sa akong kasingkasing, ug mibati nga kami usa ka dakong pamilya. Giingnan ko nga mao kadto ang Espiritu sa Dios. Gusto nakong mabati pag-usab ang Espiritu human nianang gabhiona, mao nga nagsugod ko sa pagsimba, personal nga pagtuon sa kasulatan kada adlaw, pag-ampo kada adlaw, ug sa pagpangutana. Nakaplagan nako ang padayon nga malinawon nga pagbati ug nasayud nga kining tanan gikan sa Dios. Nasayud ko nga ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli sa usa ka mahigugmaong Dios pinaagi sa usa ka buhi nga propeta.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot kong mahimong ehemplo sa akong pamilya, dili magbagulbol pirme, ug mobati usab sa uban. Nagserbisyo ko sa organisasyon sa mga bata diha sa Simbahan. Gitawag kini og Primary. Moplano, motambong, ug mo-organisar ko og mga kalihokan alang sa mga bata sa pagtabang nila nga mahimong mas maayo nga mga Kristiyano, mga lumulupyo, mga bata, ug umaabut nga mga lider sa komunidad. Moingon ko nga ako dili ang labing maayong magtutudlo, wala mabansay sa propesyonal nga paagi, ni ako dunay ideya sa pagdumala ug pagtudlo og mga bata. Makahibalo lang ko kon maningkamot ko sa pagserbisyo ug sa pagtabang, nindot akong bation ug motabang ang Ginoo unsay akong gikinahanglan sa paghuman sa Iyang kabubut-on.