mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Luis Vance T.

  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor
  • Vance Taylor

Mahitungod Nako

Amahan ako sa duha ka matahum nga anak, ganahan kong motan-aw og sports, ug malingaw sa politika. Taga-Northern California ko, mibalhin sa Washington, D.C. 10 ka tuig ang milabay nagtrabaho ko sa Capitol Hill. Nalipay kong nakabaton og panglantaw sa sistema sa pamulitika sa U.S. ug mapasigarbuhon nga nakahimo sa akong bahin. Duna koy Master’s degree sa Homeland Security samtang full-time nga nagtrabaho ug nagsugod og pamilya, dili kadto sayon, apan tungod sa suporta sa akong asawa ug sa Langitnong Amahan, akong nahimo. Karon naningkamot kong makaamuma sa akong pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Napaila ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa edad nga 12. Bisan batan-on pa ko, miduol ko sa Dios sa pag-ampo ug mihangyo nga iya kong sultihan pinaagi sa dili masayop nga saksi sa Espiritu kon ang mga baruganan ug mga doktrina nga akong gitun-an tinuod ba, gitubag ko nga tinuod kini. Sukad niadto, nagpabilin kong aktibo sa Simbahan. Samtang ang kalipay ug mga hagit sa kinabuhi moabut ug mawala, ang kalipay nga akong nasinati padayon sa paglambo samtang gihuptan nako ang sugo ug gisunod ang mga pagtulun-an sa Manluluwas. Ang pagka-Mormon mas labaw pa kay sa pagsimba matag semana - usa ko ka Mormon kay ang ebanghelyo sa tinuod nakatabang nakong makasabut kinsa ako. Nahibalo ko nganong nia ko dinhi, diin ko gikan, ug asa ko padulong. Kini nga mga kamatuoran naghimo nako ug sa akong pamilya nga mas malipayon, buhong nga kinabuhi. Bililhon kaayo kini.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

Ang pag-ampo may dako nga bahin sa akong kinabuhi. Matag adlaw duna mi pamilya nga pag-ampo. Ang paghimo niini naghatag og nindot nga oportundad nga ikauban ang Ginoo. Samtang among ipagawas ang mga hunahuna ug kabalaka sa among kasingkasing pinaagi sa pag-ampo, mas nagkasuod kami ug mabag-o ang among pagtuo nga bisan sa among kahimtang duna kami langitnong amahan kinsa nahigugma ug nagpangga kanamo. Ang pag-ampo magpahinumdom nako kon unsa gayud ang kinabuhi ug maghatag nato og espirituhanon makabayaw nga mga kasinatian. Mag-abli sab kini ngari kanamo sa bintana sa mga panalangin gikan sa langit alang sa mga tawo nga among gipangga. Sa tibuok adlaw, maningkamot kong mag-ampo sa akong kasingkasing. Nakatabang ni nga mahimo kong mas maayong tawo ug angayan sa mga panalangin. Makahupay ang kahibalo nga bisan asa ko o unsay nanghitabo sa akong palibut, ang Langitnong Amahan makab-ot ra sa pag-ampo. Sa pagkatinuod, wala ko mag-inusara.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang usa ka bahin sa akong pagsunod sa akong tinuohan nagpasabut sa boluntaryo nga pagserbisyo sa Simbahan - sama pananglit, usa ko ka magtutudlo sa Sunday School. Karong tuiga nagtuon mi sa Daang Tugon. Talagsaon kaayo ang pagkat-on kauban sa among ward family (kongregasyon). Mobisita sab ko og mga pamilya sa ilang panimalay kada bulan. Nagpasuod kini kanamo ug nakatabang nga sila masuportahan sa ilang paningkamot. Uban sa akong asawa ug mga anak, motambong mi og regular nga mga miting sa simbahan sa paghimo sa Dominggo nga usa ka Adlawng Igpapahulay. Labaw sa tanan, gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagkamatinuoron ug pagtahud sa akong manluluwas nga si Jesukristo.