mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Valentin

  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero
  • Valentin Marcero

Mahitungod Nako

Natawo ko sa Mexico Mexico City. Natawo ko niadtong Pebrero 14. Ganahan kong modula og soccer ug ubang sports.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagatuo ko nga ang simbahan tinuod tungod kay ang Dios mipahiuli sa iyang simbahan dinhi sa yuta niining ulahing mga adlaw. Nakadawat ko og pagpamatuod niini pinaagi sa yano ug tinuod nga paagi sa pag-ampo. Gusto gyud kong masayud sa kamatuoran ug nakadawat sa tubag mao nga usa ko ka Mormon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang pagtambong sa mga tulumanon sa Simbahan makatabang kaninyo?

Ang pagsimba nakatabang nako kay mabatyagan nako ang akong espiritu nga nagtubo. Mabati nako ang Balaang Espiritu kada simba nako. Matag paminaw nako sa mga mamumulong nakatabang nakong makasabut sa mga butang sa Dios kay anaa ang espiritu. Usa ka importanting butang kabahin sa pagsimba mao ang pag-ambit sa sakrament, bation nako nga mabulahan sa matag higayon nga moambit ko ug akong mabatyagan ang espiritu nga mibalaan kanako. Mapasalamaton kaayo ko sa pribilehiyo nga makaserbisyo sa akong kaigsoonan pinaagi sa pag-andam ug pag-apud-apud sa sakrament. Nagpasalamat ko sa akong mga calling nga makaserbisyo sa akong mga kaigsoonan. Akong gibati nga para gayud ni sa akong paglambo ug pagkat-on. Nagpasalamat ko sa kaandam sa tanan nakong kaigsoonan kinsa mituman sa ilang mga calling pinaagi sa pagserbisyo ug paghimo sa ilang pinakamaayo.

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

Ang Ebanghelyo ni Jesukristo nagdala og dakong kahiusahan sa among panimalay. Ang Langitnong Amahan nagdala og tinguha namong tanan sa pagkat-on sa ebanghelyo. Dili kaayo daghang higayon nga magkauban mi sa trabaho ug nahibalo mi nga among tinguha mao ang magkauban ug naningkamot nga dili mi magpalagot sa usag usa ug sa pagbaton og kalinaw sa among panimalay. Si mama ug ako nabunyagan. Nahibalo ko nga ang Langitnong Amahan moandam sa tibuok pamilya aron magpasakop sa simbahan isip mga santos sa ulahing mga adlaw. Nahibalo kong nakatabang ang ebanghelyo sa paghiusa sa pamilya, ug nakahatag og Kalipay sa ilang kinabuhi. Ang lisud nga mga panahon moabut apan tungod sa ebanghelyo sayon ra ang pagbuntog niini.

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

Ang akong mga pag-ampo natubag sa dili maihap nga higayon. Ang Langitnong Amahan motubag gayud sa mga pag-ampo. Nahibalo kong siya motubag sama sa nahinumduman nako sa usa sa akong pag-ampo. May dako kaayo kong problema ug nahinumdom kong miluhod sa pag-ampo nangamuyo nga maluwas ug diha dayon ang akong pag-ampo gitubag ug nakauli ko sa akong pamilya. Sa mao nga pag-ampo nangayo ko unsay sunod buhaton ug pagkasunod adlaw natubag kini dihang mibisita ang mga misyonaryo. Samtang naminaw ko nila nahibalo ko nga ang Akong Langitnong Amahan mipadala kanila. Nakasiguro ko nga mamahimo ko nga mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa paghimo sa akong pinakamayo sa pagsunod sa pulong sa akong Langitnong Amahan ug mas mahisama kang Kristo ug mosunod sa Espiritu. Naningkamot kong makatuman sa akong mga calling ug makapili sa husto.