mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si 智子 (Nakamura Tomoko)

  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko
  • Nakamura Tomoko

Mahitungod Nako

Pinaagi sa impluwensya sa mga ginikanan kinsa mahigugmaon sa musika, nagdako ko nga maminaw sa klasikal nga mga musika sugod sa gamay pa kaayo ko. Ganahan sab ko og sine ug mga drama-drama, ug pinaagi niini nga mga impluwensya napamilyar ko sa lain-laing matang sa musika, ug kanunay kong dunay musika sa inadlaw nakong pagpakabuhi. Bisan og usa ko ka tigtudlo og piano, pinaagi sa akong mga koneksyon sa uban dali nakong mapalapad ang akong mga panglantaw, lakip sa mga musical, mga choir, mga banda, mga music bell, ug mga voice lesson, ug ingon man mga boluntaryo nga trabaho. Busy kaayo ko, apan nakatabang gayud ang pagsabut ug pagkooperar sa akong pamilya. Pinaagi sa kasamtangan nakong trabaho, mga hilig nga buhaton, ug pagboluntaryo, akong gibati ang kalipay nga dala sa musika.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Bisan og naay daghang lain-laing simbahan, alang nako ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang nagtudlo kanako bahin sa gugma sa Dios ug kang Jesus ug sa ilang pagka-anaa. Mihukom ko nga magpasakop sa Simbahan sa Ginoo human sa akong personal nga pag-ampo bahin niini sulod sa taas nga panahon ug pagbaton og lig-on nga kombiksyon human sa init nga pagbati sa akong kasingkasing. Pinaagi sa mga pagtulun-an sa Simbahan akong nakat-unan ang mga katuyoan ug mga hinungdan sa pagpakabuhi, ug duna koy klarong mga tubag niini nga mga pangutana. Si Jesus nahigugma sa matag usa kanato, ug usahay mohimo Siya ug mga oportunidad alang sa atong kalamboan pinaagi sa pagsulay kanato. Ug duna pay ubang mga pagtulun-an, sama sa paghigugma sa Dios, paghigugma sa inyong silingan sama sa inyong kaugalingon, pagkamatinuoron sa kaugalingon ug sa uban, ug pag-amping nga dili magmapahitas-on. Daghan sab ko og mga kahuyang, ug gani usahay masagmuyo, apan lig-on ko sa akong mga desisyon nga molihok alang sa walay kausabang nga tumong ug padayong magkat-on sa walay paghunong.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Matag Dominggo mosimba ang tibuok nakong pamilya. Sa simbahan dili lang ko makig-uban sa pareho nako og edad, apan sa daghang mga tawo usab. Hangtud karon nagserbisyo ko sa mga presidency ug magtudlo sa mga klase sa mga bata nga (nanag-edad og 1–12), sa kabatan-onan nga (nanag-edad og 13–17), ug sa mga babaye nga nanag-edad og 18 pataas. Ug akong nagamit ang akong talento, ug akong napalambo ang akong mga talento pinaagi sa pagtudlo og mga choir ug mga musical, ug uban pa. Karon nagtudlo ko sa ebanghelyo sa middle school–mga kabatan-onan, ug sulod sa semana nga wala koy trabaho moapil ko og praktis sa Church chorus group, ug sa visiting teaching usab. Niini nga pakig-uban sa daghang mga tawo, akong nakita nga ako ang nakakat-on ug ako ang ilang natudloan labaw pa kay sa akong pagtudlo kanila, ug nagpasalamat ko niana. Pinaagi sa ebanghelyo (nga mao ang talagsaong mga pagtulun-an sa Simbahan) padayon nakong palamboon ang gugma nga sama kang Jesus, ug gusto nakong ipadayon ang pagpahayag sa akong kalipay ug impluwensya sa pagpakabuhi pinaagi sa musika.