mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Tom

  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo
  • Tom Ngo

Mahitungod Nako

Unang henerasyon ko nga Amerikano, anak sa Intsik nga mga ginikanan nga natawo sa Pilipinas. Nakapuyo ko sa Siyudad sa New York , Manila, Cambridge England, Cambridge Massachusetts, Silicon Valley, Utah, ug sa Los Angeles. Nakahuman ko og PhD in computational biophysics. Minyo ko, ug dunay tulo ka anak nga among ikapasigarbo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang usa ka buotang higala sa graduate school mipakigbahin sa Basahon ni Mormon kanako ug miingon nga pulong kini sa Dios - laing tugon ni Jesukristo. Mihukom kong tun-an ko kini pag-ayo. Human sa pagkonsiderar sa dakong pangutana sulod sa daghang bulan nga pagpangrason - nga maoy akong naandan - sa katapusan gisunod nako ang awhag sa “pagpangutana sa Dios… kon dili ba tinuod kining mga butanga… sa kinasingkasing, tinuod nga katuyoan”. Sa akong katingala, nakadawat ko og klaro nga tubag. Ang Dios motubag gayud sa mga pag-ampo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Di kaayo ko kahinumdom sa mga panahon nga wala ko maimpluwensyahi sa akong pagtuo.