mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Tim

  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst
  • Tim Hurst

Mahitungod Nako

Usa ko ka Bana ug Amahan. Ganahan ko sa dagan ug nakaapil og kontest sa daghang marathon. Nakahimo ko og tumong nga modagan og 50 ka marathon, usa sa matag estado. Nagkinahanglan ni og daghang pagbansay ug pasalig. Ganahan sab kong magtudlo og Karate sa silingan nga mga bata. Black belter na ko sa batan-on pa ug nakatudlo og gatusan ka mga estudyante sulod sa 35 ka tuig. Ang uban nila nakadawat og black belt gikan nako. Ang nakatalagsaon niini kay usa ra ang akong tiil. Mga 30 ka tuig kaniadto grabe ang akong aksidente samtang nagdrayb ko sa akong motor ug usa ko ka tuig sa ospital. Sa sinugdanan daw dili gyud mahimo ug ang pagkaayo daw di kaayo positibo. Dunay daghang Elder sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mihatag nako og mga panalangin sa Priesthood alang sa pagkaayo ug kahupayan. Dihang nakagawas na ko sa ospital nag-wheel chair gihapon ko ug dili makalakaw. Dili pa klaro kon maayo pa ba ang akong mga tiil. Human sa pipila ka bulan sa pag-atiman mipaspas ang akong pagkaayo ug gihimoan og artipisyal nga tiil. Wala gayud nako himoang pasangil ang pagkapungkol nga di na ko motrabaho. Nahibalo kong uban sa pagtuo kang Jesukristo ug positibong kinaiya si bisan kinsa makatuman sa unsay ilang gihunahuna.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kinabig ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagtubo ko nga usa ka Southern Baptist. Mosimba ko matag Dominggo ug mobasa sa akong Biblia matag adlaw. Sagad kong dunay pangutana bahin sa espirituhanong mga butang maingon og wala ako matubag sa hingpit. Duna koy pangutana sama sa, “Kon dunay sakop sa pamilya nga mamatay makaila pa ba ko niya sa Langit ug pamilya gihapon mi?”. “Unsay mahitabo sa gagmayng bata o mga tawo nga walay kabangkaagan sa mga pagtulun-an ni Jesus kon mamatay sila? Sa Impyerno ba sila o duna bay paglaum kanila?”. Nakigsulti ko sa akong Pastor apan giingnan ko nga dili mi kinahanglang mahibalo niini. Samtang nagbasa ko sa Biblia usa ka gabii akong nabasa ang linya sa basahon ni Santiago. Nag-ingon “Kon aduna kaninyo’y kulang sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga naghatag ngadto sa tanan nga mga tawo sa walay pagdumili, ug sa walay pagkasuko; ug kini ihatag ngadto kaniya.Santiago 1:5Mao nga mihukom kong mag-ampo sa Dios alang sa tubag. Gitug-an nako sa Dios ang akong kawalay kabangkaagan nangayo og tubag sa daghan nakong pangutana. Akong gibalik sa butanganan ang Biblia ug misaad nga dili na mobasa hangtud matubag ang akong pag-ampo. Pagkaugma gayud gidapit ko sa akong boss ug buotang higala og panihapon sa ilang balay human sa trabaho. Miadto ko ug naglingkod sa sopa samtang siya ug iyang asawa didto sa kusina nag-andam sa panihapon dihang sa akong pagduko nakita sa lamesa ang Basahon ni Mormon. Wala pa ko kakita niini kaniadto mao nga akong gipunit ug gisusi kini. Akong nabasa nga ang Amerikanong Propeta sa bag-ong panahon ginganlan og Joseph Smith nakakita sa Langitnong Amahan ug sa iyang Anak si Jesukristo ug nakigsulti kaniya ug nakadawat og mga instruksyon gikan nila. Apil sa gisulti ngadto niya mao ang dapit asa makit-an ang mga palid nga bulawan nga dunay kasaysayan sa karaang mga tawo. Nahingangha ko sa akong nabasa. Giduol ko sa akong higala aron manihapon ug mihangyo ko niya nga sultihan ko bahin sa nindot nga basahon apan hinoon gihatag niya nako ang basahon ug miingon nga basahon kini inig pauli nako. Miusab kini sa akong kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Unsay imong nahimo nga malampuson sa pagpanalipod sa imong pamilya gikan sa wala kinahanglana nga mga impluwensya?

Giawhag namo ang among mga anak nga motan-aw lamang og maayong mga salida sa TV ug sine ug sa musika nga walay bastos nga mga pulong o imoral nga butang. Di mi motugot og mga salida sa balay nga may ‘R’ nga rating. Naningkamot ko nga mahimong pinakamaayong ehemplo sa akong pamilya. Wala gyud ko makainom og makahubog o manigarilyo ug namintenar kanunay ang himsug nga estilo sa kinabuhi. Kausa nakakita ko og pitaka sa babaye samtang nagbakasyon mi. Abli ang pitaka ug makita nga dunay sulod nga ginatos kon dili linibo nga dolyar. Gihimo nako ning oportunidad sa pagtudlo ug gidala dayon ang pitala kuyog sa akong pamilya ngadto sa security station ug giuli ang pitaka aron makita sa akong mga anak unsay buhaton sa tawo nga matinuoron. Ang tag-iya sa pitaka miabut paglabay sa mga 15 minutos. Didto pa mi nagsulat sa report dihang miabut siya sa pagsusi kon duna bay miuli sa iyang pitaka. Nalipay kaayo siya dihang nahibaloan niyang giuli namo ang pitaka nga naa ang tanang kwarata ug mihilak. Giingnan mi niya nga tibuok tuig niyang gitigom ang kwarta alang sa pagbakasyon sa iyang pamilya ug daw mamatay siya dihang nahibaloan niyang nakalimtan niya sa usa ka biyahe ang iyang pitaka. Gibalik-balik niya kami sa pagpasalamat sa among pagkamatiunuoron ug mihimo og dakong impresyon ngadto sa tanan nakong anak. Bahin sa akong asawa wala koy gihimong rason nga magselos siya. Wala gyud ko motan-aw og pornograpiya ug wala kini itugot sa akong panimalay. Girespeto nako siya ug naningkamot nga buhaton sab ni sa among mga anak. Ang among panimalay makalingaw ug bukas nga dapit sa tanan nga marelaks ug mapahayahay. Duna mi daghang painting sa bongbong nga nagpakita sa Manluluwas nga si Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an. Gihigugma nako akong pamilya ug gikonsiderar kini nga pinakaimportanting bahin sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sukad namiyembro ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naningkamot kong makatambong sa mga miting sa Dominggo matag semana. Hinoon dunay mga panahon sa akong kinabuhi nga grabe akong sakit nga di ko kasimba apan ang mga miyembro mibisita nako sa ospital o sa balay. Ako ug akong Asawa magbasa sa among kasulatan ug may pamilya nga pag-ampo ug personal nga pag-ampo matag adlaw. Sa gagmay pa ang among anak ug kauban pa sa balay may regular mi nga pagtuon sa kasulatan uban nila. Uban sa Dominggo nga pagsimba magpundok ang among pamilya sa Lunes sa gabii sa paghisgot sa espirituhanong mga pagtulun-an ug mga istorya. Mobisita ko sa akong mga silingan kausa sa usa ka bulan ug maningkamot sa pagserbisyo sa mga nanginahanglan. Ang mga Mormons mga tawo nga mag-adtoan og Templo ug ako ug akong asawa moadto sa Templo kausa o kaduha sa usa ka bulan. Maningkamot kong magsinina sa maayo nga uso ug maningkamot nga di ko makasulti og sakit. Gilikayan nako ang ilimnong makahubog ug dili manigarilyo. Naningkamot kong mahimong maayong ehemplo sa akong pamilya ug mga silingan sa linihokan sa usa ka maayong Kristiyano.