mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sunday

  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi
  • Sunday Talabi

Mahitungod Nako

Ako si Sunday. Natawo ko sa Nigeria apan karon nagpuyo sa Austria. Nagtrabaho ko isip lalaki nga Nurse, ang akong special area sa Geriatrics. Malipay kong magtrabaho alang sa gulang na nga mga tawo ug malipay ko nga motabang nila. Ganahan ko nga mosayaw og Salsa, sa lakaw-lakaw nga exercise, ug pagserbisyo. Minyo ko, may usa ka anak.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Akong gipili ang pagka-Mormon tungod kay Tinuod ang Ebanghelyo ug sa Taas nga sumbanan niini. Dihang nahimamat nako ang mga Misyonaryo dili ko gustong maminaw nila apan usa ka adlaw nakahukom kong mobasa sa Basahon ni Mormon ug mibati ko sa espiritu. Nahibalo na ko karon nga buhi ang Dios ug si Jesukristo Anak sa Dios. Gikan ko sa Eskwelahan ug nagpangita ko og basahon nga Iningles kay ang tanan sa Eskwelahan puro German nga pinulongan. Duna koy bati kaayong kinaiya sa pagbasa nga magpungko og dugay. Nakakita ko og Iningles nga basahon sa akong kwarto ug didto nagpungko kapin sa usa ka oras ug tunga sa pagbasa. Dayon mibati ko og sakit, dayon nakaamgo nga dugay na diay kaayo kong nagpungko. Namalandong ko sa akong nabasahan, ug walay diyes minutos nanawag ang mga Misyonaryo kanako nga miingon nga naa sila duol sa akong dapit ug gusto lang mangumusta kanako. Gidapit nako ang mga misyonaryo kay duna koy isulti kanila. Nangabut ang mga Misyonaryo ug sila akong gisultihan. Usa sa mga Misyonaryo miingon nga ang Dios mitandog sa imong Kasingkasing.

Personal nga mga Istorya

Palihug ipakigbahin ang imong mga pagbati/pagpamatuod ni Joseph Smith.

Si Joseph Smith usa ka batan-on kinsa gustong mahibalo sa Tinuod nga Ebanghelyo. Nahinumdom siya sa nakasulat sa Biblia, “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag og kaalam ngadto sa tanang mga tawo”. Nangutana gayud siya sa Dios ug nakadawat og tubag sa iyang pangutana. Mahitabo usab kana ngari kanato: kon kita dunay pangutana, mangutana kita sa Dios kinsa mohatag og kaalam sa tanang katawhan. Akong gibasa ang Basahon ni Mormon ug nag-ampo ko aron masayud kon tinuod ba kini nga sugilanon. Nadawat gayud nako ang tubag nga kini tinuod. Mituo gayud ako nga si Joseph Smith tinuod nga propeta sa Dios, pinaagi kaniya kita nakadawat sa Doktrina. Mubo ra ang iyang kinabuhi apan nakabuhat siya og talagsaong mga butang.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Dihang nagpamiyembro ko sa Simbahan, welcome kaayo ko sa mga miyembro ug nagsugod sa pagkat-on sa mga Doktrina sa Simbahan. Ang una nakong calling mao ang pagtudlo sa mga Bata sa Primary. Sa akong pagtudlo sa mga bata sa Primary nakakat-on ko og daghang butang kay ang tanang bata mas nahibalo sa Doktrina kay kanako. Paglabay sa pipila ka tuig gitawag ko nga Secretary sa Young Men. Tungod niini nga calling nakakat-on ko sa sumbanan sa simbahan. Paglabay sa pipila ka tuig gitawag ko nga Secretary sa kalihokan sa mga kalalakin-an, diin nagserbisyo ko uban sa mga miyembro sa among simbahan. Didto nakakat-on ko unsaon sa pag-Home Teaching ug sa pagsuporta ug pagserbisyo sa matag miyembro sa akong Ward. Paglabay sa pipila ka bulan gitawag ko nga magserbisyo nga First Counselor sa Presidente sa Kalihokan sa mga Kalalakin-an. Didto nakahigayon ko nga makabisita sa Templo sa unang higayon. Paglabay sa usa ka tuig ug tunga gitawag ko nga Presidente sa kalihokan sa kalalakin-an sa Ward. Tungod niadto akong nailhan ang tanang miyembro sa Ward ug miserbisyo kanila. Duna mi daghang kalihokan. Usa sa akong kasinatian niining panahona mao kadtong duna mi Cultural Night ug among nahibaloan nga kaming mga miyembro nagrepresentar diay sa daghang Nasud sa tibuok Kalibutan. Paglabay sa pipila ka tuig gitawag ko nga mahimong Bishop. Naningkamot kong makatuman sa akong calling pinaagi sa pagserbisyo sa mga miyembro, pagtabang, pagtudlo, pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa dili pagkalimot sa akong pamilya.