mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sterling

  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon
  • Sterling Wotherspoon

Mahitungod Nako

Ako si Sterling, European/Maori ko, akong asawa ug ako dunay 3 ka anak, kinsa mga dagko na ug wala na sa balay. Mga hayop nga binuhi na lang ang among kauban. Duna mi gamay nga motor repair shop sulod sa siyudad, nga nakapa-busy namong duha. Malingaw ko sa panagpundok sa pamilya, nga maglakip sa pagpangaon, kon akong panahon na sa pag-andam, magluto ko sa akong paborito nga tradisyonal nga Maori Hangi alang sa mga paryente ug mga higala. Malingaw sab ko sa kamping. pagrelaks, Pagpangayam ug Panagpundok sa gawas sa balay. Ganahan sab kong moayo ug magbiyahe gamit ang American Classic nga mga sakyanan. Ganahan kong magbisiklita, ganahan ko sa Pagbansay, sa Gipaspason, ug sa hagit sa mga Dula nga akong giapilan. Matag semana mag-ballroom dancing ko ug ganahang makigsayaw sa akong asawa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ikaduhang henerasyon nga miyembro sa simbahan ang akong mama, siya ang mipaila sa ebanghelyo ngadto sa akong papa. Natudloan na ko sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo sa gamay pa ko. Samtang nagtubo ko sa ebanghelyo nakapalambo ko og panabut sa importansya sa pagtulun-an ni Jesukristo. Gipadayon nako ang pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa akong kinabuhi, ug mipaila sa ebanghelyo ngadto sa akong asawa, ug gipatubo ang among pamilya diha sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nakahatag nako’g oportunidad sa pagserbisyo. Aron mahimong mas maayong bana ug amahan. Modawat og responsibilidad, ug magpalambo og espirituhanong kalig-on.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

May daghan kong oportunidad sa pagserbisyo sa mga miyembro sa simbahan ug sa komunidad pinaagi sa mga proyekto sa pagserbisyo, o bisan sa akong negosyo isip mekaniko pinaagi sa fundraising ug pagpang-isponsor, pagsuporta sa lokal nga mga eskwelahan ug mga kindergarten. Ganahan kong magserbisyo sa akong mga bisitahanan pinaagi sa Home Teaching ug sa akong Calling sa pagpanambag atol sa akong mga pakigpulong. Gusto kong mosuporta og bisan unsang kalihokan nga himoon sa among Simbahan. Naningkamot kong mamaayo nga ehemplo sa katawhan matag adlaw, pinaagi sa pagsunod sa akong tinuohan.