mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Stan

  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts
  • Stan Checketts

Mahitungod Nako

Nagatuo ko sa tinuorayng pagtrabaho ug tinuorayng pagdula. Nakahimo ug nakatukod ko og daghang pakulba kaayong sakay-sakayan nga naa na karon sa nag-unang amusement parks sa tibuok kalibutan. Ganahan na kong magtukod ug magmugna og mga butang sukad bata pa ko. Naghimo ko og payag ibabaw sa kahoy, mga duyan, ug kulba nga sakay-sakayan gamit ang mga pisi nga gibitay sa kahoy nga kalingawan sa akong mga higala. Nindot ang akong adlaw kon makapahiyom ko og mga tawo. Kon di ko magtrabaho, ganahan kaayo kong magpadagan sa snow. Walay sama kanindot sa kulba sa pagkatkat sa tuktok sa bungtod sa gikusgon nga wala nako dahuma sa pipila pa lang ka tuig. Ang katahum sa kabukiran makapahingangha--mga kahoy nga naputos sa snow, mga kristal nga nagpangidlap sa snow, ug tin-aw asul nga kalangitan. Sa snowmobile, dili na kinahanglang mag-linya o walay mga abug o mga mananap--presko lang nga hangin! Sa ting-init, ako ug ang akong asawa malingaw sa pagmotorsiklo ug may 30,000 na ka milyas ang marka sa among Honda Goldwing. Malingaw gyud ko sa matahum nga mga karsada sa bungtod, sa kahumot samtang nagbiyahi, ug preskong hangin nga modapat sa akong nawong. Duna mi siyam ka anak, ug duha pa ang umaabut sa among pamilya, nga gikonsiderar sab namong amoa. May 23 sab mi ka apo nga among gipangga. Ganahan ming magtinabangay sa pagtrabaho. Magsaulog mi sa mga holiday, pipila sa mga nindot mao ang Easter Egg Hunt, Santa Claus party, ug siyempre, Thanksgiving. Nakabiyahe na mi og daghang dapit ug nalipay nga makakita og bag-ong mga dapit ug makighimamat og bag-ong mga tawo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagatuo ko kang Jesukristo ug sa Espiritu Santo ug sa Pag-ula ni Jesukristo sa tibuok kong kasingkasing. Nahibalo ug nasayud ko sa katalagsaon sa panalangin kon ikaw motuo sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, ug sa maulaon niyang sakripisyo. Pinaagi nianang maulaong proseso, nakabaton ko og dakong pasalamat sa kinabuhi ug sa tanang talagsaon nga panalangin niini. Nagatuo ko sa Basahon ni Mormon kay kini nagpamatuod gayud ni Jesukristo sa wala pa Siya matawo, atol sa Iyang kinabuhi sa yuta, ug human sa Iyang pagkabanhaw. Duna pay daghang rason, apan kini ang pinakarason ngano nga usa ko ka Mormon. Naghatag ni nako og dakong kalinaw, kalipay ug kalampusan sa akong kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Tinuoray kong nagatuo nga ang Espiritu Santo mitabang nako matag adlaw sukad ko naghinulsol. Dihang naningkamot kong sundon ang iyang mga aghat, nakadawat ko og mahangturong mga panalangin sa tanan nakong imbensyon, sa akong pakigrelasyon sa trabaho, kaminyoon ug sa pamilya--uban sa akong mga anak ug mga apo. Duna koy lig-ong pagpamatuod sa katalagsaon sa Espiritu Santo diha sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagserbisyo ko isip pangulo sa among ward, nga naglangkob sa single nga mga batan-ong lalaki ug babaye nga nag-edad og 18 - 30. Gawas sa pagkat-on kabahin ni Kristo ug sa iyang mga pagtulun-an, daghan mi og kalingawan. Motabang ko og plano og makalingaw ug maayong mga kalihokan diin mas magkailhanay sila ug makakita’g higala. Ako sab, may daghang higala nga molungtad tungod sa akong mga pakig-uban niining talagsaong mga batan-on.