mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Jingyi Shi 石靜怡

  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi
  • JingYi Shi

Mahitungod Nako

Usa ko ka journalist. Magsulat ko bahin sa mga balita sa pag-travel ug pagkaon diha sa website. Ang mga interbyu kada adlaw nakapadugang sa akong pasyon sa akong kinabuhi. Daghan kog kahigayunan sa pag-adto sa mga restawran aron motilaw sa tanang matang sa pagkaon apan ang labing importante mao ang mga pulong sa ginoo tungod kay mahimo ko nga espiritwal.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Magsimbahan ko sa Presbyterian Church uban sa akong silingan sa bata pa ko. Ang LDS nga mga misyonaryo mibisita sa among balay sa nag-edad pa ko og dose anyos. Ang akong magulang nga babaye nagsugod sa pagpaminaw sa mga leksyon sa ebanghelyo ug mihangyo usab nako nga magkat-on. Ang ministro sa Presbyterian Church misulti nako og bati bahin sa LDS nga simbahan. Nianang higayona mibati ko og kalibog. Bisan tuod og ako nag-edad og dose, ang mga misyonaryo miimbitar nako sa pag-ampo aron makahibalo kon tinuod ba o dili ang simbahan. Usa ka gabii, miluhod ko ug mag-ampo mga luha miagas, ug giingnan nako ang Langintong Amahan: Gusto kong moadto sa imong simbahan, palihug sultihi ko unsay buhaton. Pagkasunod adlaw, miadto ko sa LDS nga simbahan ug mitambong sa ilang sakrament miting. Mikanta ko sa kanta nga ang mga pulong “Ang butang tinuod” Nasayud ko nianang higayuna nga gitubag sa Langitnong Amahan ang akong pag-ampo. Mapasalamaton ko nga ang mga misyonaryo mitabang nako nga makabaton og pagpamatuod bisan og bata pa ko.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa simbahan, dunay daghang mga kahigayunan sa pagsebrisyo. Kay kini nga pagserbisyo makapakat-on nako ug motubo, nakatabang usab ni nako nga di lang maghunahuna sa kaugalingon. Sa tabang sa Dios makahimo ko sa tanan. Nasayud ko nga trabaho kini Niya.