mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sheryl

  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner
  • Sheryl Garner

Mahitungod Nako

Human sa pagpauli gikan sa full-time nga misyon didto sa South Africa, naamguhan nako nga dili ako makatabang sa tanang tawo bisan asa, apan ako makatabang og usa ka tawo sa usa ka dapit. Ang pagkamahimong magtutudlo mao ang paagi nga akong gituohan nga ako makatuman niana nga personal nga misyon. Gusto kong makighimamat og mga tawo ug maglig-on sa mga panaghigalaay nga ako aduna na. Adunay daghang mga butang nga akong gihunahuna nga makalingaw: pagpahayahay uban sa pamilya, pagkaon og lami nga pagkaon, pagtupo-tupo, ug pagsayaw!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sa 10 anyos pa ako, duha ka batan-ong mga lalaki (mga misyonaryo) mianha sa among panimalay. Nahibaloan dayon nako nga ang ilang gisulti mao ang kulang sa akong kinabuhi. Sukad niana nga hitabo, ang matag maayo nga pagpili nga akong gihimo nahimo tungod sa akong pagkamiyembro sa Simbahan—nagpili asa ako moeskwela og kolehiyo, nagdesisyon sa pagserbisyo og misyon, nagpili sa akong propesyon. Kon ang usa ka tawo makasabut gayud kon kinsa sila isip anak sa Dios ug nga sila adunay katuyoan dinhi niining kinabuhi, sama sa akong nakat-unan pinaagi sa akong pagkamiyembro, niana bisan kinsa mahimong malipayon. Kana maoy nahimo sa ebanghelyo ni Jesukristo alang kanako—mitabang kanako nga magmalipayon tungod kay akong nakaplagan ang kamatuoran sa Dios.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsimba kada Dominggo kon mahimo nagtugot kanako sa paghinumdom sa mga saad nga akong gihimo sa bunyag, ug ang mga leksyon nga akong nakat-unan samtang nagtambong nakalig-on kanako. Nagdapit sa akong mga higala ug pamilya sa pagkuyog kanako ngadto sa simbahan sa pagkat-on pa mahitungod sa akong relihiyon maoy usa ka butang nga importante ngari kanako. Nahibalo ko nga kini ang tinuod nga Simbahan sa Dios dinhi sa yuta. Kinahanglan gayud nga ipakigbahin ko kini ngadto sa uban. Ang pag-ampo kada adlaw ngadto sa akong Langitnong Amahan nagtugot kanako sa paghatag og pasalamat ug sa paghangyo sa paggiya sa akong kinabuhi.