mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Shawni

  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier
  • Shawni Pothier

Mahitungod Nako

Ako usa ka asawa ug inahan sa lima ka anak—usa ka lalaki gisundan og upat ka babaye. Ako naglantaw nga mahimong inahan sa akong tibuok nga kinabuhi, ug ania ako, taliwala niining mga butanga. Naningkamut ako nga magplano gayud mahitungod sa unsaon nako pagka-inahan, ug lig-on akong dumadapig sa pagpuyo sa kalipay sa panaw sa pagka-inahan. Gusto akong mosulat mahitungod sa akong mga hunahuna ug mga ideya diha sa akong blog (71toes.blogspot.com). Gusto usab ako og panglitrato, ug bisan tuod gihunong ko ang propesyonal nga panglitrato sa pipila ka tuig na nga milabay sa diha nga akong naamguhan nga kini mikuha og daghan kaayo nga panahon gikan sa akong pamilya, ako gihapong mahalon ang akong mga anak ang mahimo nakong mga modelo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ako sa usa ka pamilya nga lig-on sa Mormon nga relihiyon. Mapasalamaton kaayo ako nga may mga ginikanan kinsa mipadako kanako sa paghigugma sa akong Manluluwas ug naninguha sa pagbuhat sama sa Iyang buhaton. Mapasalamaton kaayo ako alang sa mga baruganan sa unsay akong gituohan. Ang akong relihiyon nakatabang kanako taliwala sa paghimo og mga desisyon ug nakatabang kanako sa pagbati nga may relasyon ako sa Dios tungod kay ako nahibalo nga Siya anaa ug Siya nag-amuma kanako isip indibidwal.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang paglaum ug unsay inyong gilauman?

Nakakat-on ako og daghan mahitungod sa paglaum sulod sa pipila ka mga tuig sukad ang akong anak gi-diagnose nga may talagsaong sakit dala sa pagkatawo. Ang akong kasingkasing sa kanunay nalooy sa uban nga may kagul-anan ug mga problema sa panglawas sa ilang mga anak, apan wala gayud ako maghunahuna nga mahimong AKO ang magtagad niadtong mga problemaha. Sa diha nga ang among anak nga babaye gi-diagnose, usa ka tibuok bag-ong pagbati sa kahaw-ang misanap kanako. Apan sa akong paghinumdom, naamguhan ko ang kalig-on ug kasuod nga miresulta sa among pamilya tungod kay kami may paglaum alang sa umaabut. Akong naamguhan nga ang Dios misapwang kanako sa labing malisud nga mga higayon ug nga ang mga pagsulay makahimo kanato nga mas malig-on.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsimba kami (tulumanon sa pagsimba) kada Dominggo isip pamilya. Nagbasa kami og dungan sa mga kasulatan kada buntag sa dili pa moeskwela. Kami may pag-ampo sa pamilya. Ang tanan niining mga butanga nakatabang gayud kanamo sa pagsunod sa among relihiyon sa paagi nga kami nagtuo nga gusto sa Dios kanamo. Nagpahinumdom kini kanamo sa pagtabang sa uban ug sa paghigugma sama sa paghigugma ni Kristo . Nagtabang kini kanamo sa pagpalayo gikan sa pagkamahukmanon ug sa paghigugma lamang niadtong naglibut kanamo kon kinsa sila.