mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sergio

  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez
  • Sergio Sanchez

Mahitungod Nako

Nagtubo ko sa habagatang Mexico ug miadto sa Estados Unidos napulo na ka tuig ang milabay aron makaeskwela sa kolehiyo. Ug ang nahitabo, akong nahimamat ug naminyo ko sa talagsaong babaye ug nakabaton mi og upat ka matahum nga anak. Nalipay mi sa tanang panahon nga magkauban mi isip pamilya. Malipay kong makigdula sa akong mga anak, makig-date sa akong asawa, magtan-aw og college football ug international soccer. Malipay kong magkat-on bahin sa kalibutan nga atong gipuy-an, gikan sa musika ug art ngadto sa science ug biology. Nakakuha ko go bachelors degree sa Microbiology ug Molecular Biology ug Ph.D. sa Microbiology nga ang empasis sa Cancer Cell Biology. Ang pagkat-on padayon, ug kanunay nga importanting bahin sa akong kinabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko sa mapinanggaong Mormon nga panimalay diin ko nakakat-on sa kinabuhi ni Jesus ug mga pagtulun-an. Wala gyud ko magduhaduha sa katinuod nga dunay Manluluwas apan atol sa akong kabatan-on, sagad bation sa ubang mga batan-on, naningkamot kong makahibalo, kon si kinsa ako. Kay nagtubo ko nga Mormon, ang pagsuta kon ang tanang gitudlo ug gituohan bahin sa Basahon ni Mormon ug kang Joseph Smith tinuod ba nahimong importante nga bahin sa paningkamot. Mihukom ko nga modangup sa tinubdan sa tanang kahibalo ug mangutana direkta sa Dios, kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba ug si Joseph Smith propeta ba sa Dios. Migahin ko’g daghang semana sa pagbasa sa mga kasulatan, pagpamalandong niining mga butanga ug pag-ampo sa Dios alang sa direksyon. Nahibalo ko nga Siya akong Amahan, misalig ko nga Siya motubag sa akong pangutana. Ang akong pagtuo sa kadugayan nagantihan ug gihatag ang tubag. Ang tubag nakausab sa akong kinabuhi sa hangtud ug nahimong tinubdan sa labihang kalipay. Sukad niadtong adlawa, akong nahibaloan sa walay pagduhaduha nga anak ko sa Dios ug Siya nahigugma nako ug naghunahuna sa pagtubag sa akong mga pag-ampo. Sukad niadtong adlawa, akong nahibaloan nga si Joseph Smith gitawag sa Dios nga mahimong propeta sa panahon karon ug ang Basahon ni Mormon lain nga saksi ni Jesukristo. Kini nga kahibalo napamatud-an sa tibuok nakong kinabuhi sa daghang higayon sukad sa unang kasinatian ug milambo aron mapasabut kinsa ko ug sa kalipay nga akong nagatamtam sa kinabuhi. Kay kitang tanan mga anak sa Dios, nahibalo kong kini nga kasinatian dili lang para kanako. Tanan kita makapangandoy nga makadawat sa makapausab sa kinabuhi nga giya gikan sa atong Amahan kon kita andam sa pagduol kaniya sa pag-ampo, motuo nga kita makadawat. Mao ni ang hinungdan ngano nga usa ko ka Mormon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Ang regular nga pag-ampo sa pamilya ug pagtuon sa kasulatan nakapahimo sa among panimalay nga mas magkasinabtanay. Kon matinud-anon kitang naghimo nianang duha ka butang naglambo ang atong pailub ug gugma sa atong mga anak ug milambo sila sa pagkamabination ug sa paghigugmaay. Ang dungan nga pagpangaon nakatabang sab sa pagpalambo og pagsinabtanay sa panimalay. Ang oportunidad sa pagpakigsulti ug pagpaminaw sa usag usa atol sa panihapon mas nakapasuod namo ug lambo sa kultura sa bukas nga komunikasyon sa among panimalay. Sa katapusan, ang paningkamot unsaon nga malingaw kaming pamilya, panagdula sa balay o sa gawas, namatud-an nga epektibo kaayong himan sa paghimo sa among panimalay nga dapit sa pagsinabtanay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Akong gisunod ang akong tinuohan pinaagi sa pagsunod ni Jesukristo. Sama pananglit, kanunay nakong hinumduman ang Iyang pagtulun-an nga “ang bulawanong patakaran” nga giminubo sa pag-ingon, buhata sa tawo ang buot ninyo nga ilang pagabuhaton diha kaninyo (Mateo 7:12). Yano kini apan gamhanang kamatuoran nga usa ka padayong panalangin sa tibuok nakong kinabuhi. Migiya kini sa akong pakig-uban sa tanang naglibut kanako mapamilya man, higala, silingan, katrabaho, o dili kaila.