mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sarah

  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill
  • Sarah Gill

Mahitungod Nako

Ganahan gyud kong magbiyahe ug makasinati sa bag-ong mga dapit ug makighimamat og mga tawo, sa miaging pila ka tuig mibiyahe ko sa South America ug gibaktas ang Inca Trail. Bag-o kong minyo ug nalingaw karon sa pagplano og mga biyahe uban sa akong bana. Ganahan gyud kong magbasa ug magluto ug mag-bake. Ganahan kong may kaugalingong negosyo, tingali overnight lodging ug pamahaw o cake shop kon mas tigulang na ko. Ganahan kong makig-uban sa akong pamilya ug ang paborito nakong panahon mao ang pag-adto namong tanan sa tinuig nga ski trip kon makahimo mi. Dugang sa akong hilig nagtrabaho ko og full time isip IT professional sa global nga kompanya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Miyembro ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ingon man duna koy tinuod nga pagtuo kang Jesukristo ug sa Dios. Nagatuo ako nga kita dunay katuyoan dinhi sa yuta ug atong ikauban ang atong pamilya sa kahangturan human kita mamatay. Ang pagkamiyembro sa simbahan naghatag og katuyoan sa akong kinabuhi. Ang kahibalo nga dunay Dios ug siya makahupay ug makaprotekta naghatag og kalipay ug kalinaw kanako ug sa akong pamilya. Nabasa na nako ang Basahon ni Mormon, ug nag-ampo bahin niini kon kini tinuod ba. Pinaagi sa pag-ampo ug personal nga pagpadayag nahibalo ko nga tinuod kini ug lain sab kini nga tugon ni Jesukristo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Normal ang akong kinabuhi, 5 ka adlaw ang akong trabaho ug malingaw nga makig-uban sa akong mga higala ug pamilya. Matag Dominggo sa buntag mosimba ko ug matag adlaw maningkamot kong makabasa sa Basahon ni Mormon o sa Biblia ug mag-ampo sa Dios. Nalipay ko nga namiyembro sa simbahan ug malingaw gayud sa pagpakig-uban sa ubang miyembro sa simbahan. Nangulo ko karon sa lokal nga programa sa simbahan alang sa batan-ong mga babaye nga nanag-edad og 12-18 nga nagsangkap og luwas nga dapit nga kalingawan sa batan-ong mga babaye matag semana.