mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sarah

  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly
  • Sarah Osmotherly

Mahitungod Nako

Palakaon ako og tsokolate kinsa hingatawa. Nagdako ako didto sa kamingawan sa Australia. May pagka-tomboy ako og gamay, tigpakatawa sa klase, ug may dili katoohang kalagsik. Gusto kong mopuyo sa down-under (unsay gitawag namo og yuta sa saad!) uban sa akong kugihang bana ug gwapa nga gamayng bata nga babaye. Nagpuyo kami sa usa ka madanihong bahin sa kalibutan nga unahan lang og gamay sa Sydney. May baybayon kami sa usa ka bahin ug linaw sa pikas. Ang kinabuhi buhong ug nindot kaayo. May kaugalingon akong kompaniya sa public relation, nga ako makapahimulos og daghang panahon nga dili motrabaho aron makagahin og mas daghang oras uban sa akong pamilya. Nagustuhan ko ang full-time nga pagka-inahan ug pagka-asawa sa panimalay—wala gayud ko maghunahuna nga madunggan ko ang akong kaugalingon nga magsulti niana! Gisurprisa ko sa akong bana pipila ka tuig ang milabay sa among kaminyoon ug miingon nga gusto niyang mopadayon sa iyang damgo nga magdoktor. Nakugang ako ug mabdos! Apan nakita ang determinasyon diha sa iyang mga mata, hingpit kong gisuportahan ang iyang desisyon nga magdoktor, nagbayloay og tahas, ug migahin og lima ka tuig isip tigpangita og kwarta. Mapasalamaton, ang usahay imposible nga panaw nahuman na ug siya karon usa ka gihigugma kaayo nga doktor sa pamilya. Ang among pamilya napanalanginan og maayo tungod kay gisunod niya ang iyang damgo. Hilabihan gayud niya ka buotan nga tawo. Ganahan kaayo ko sa akong propesyon, apan ang bag-ohay nga pag-ilis og high heel nga mga sapatos ngadto sa mga sandal ug ang paglakaw diha sa nindot kaayong dalan alang sa pagkuyog og lakaw sa akong gamay nga batang babaye sa eskwelahan nahimong nakausab sa kinabuhi nga desisyon. Wala ako mas malipayon sukad. Ang kinabuhi sa tinuod mahitungod sa pagpahimulos sa yanong mga butang. Kon dili ako mag-eksperimento og tsokolate diha sa kusina, malingaw ako sa pagbisekleta, boxing, yoga, mga sine, paniudto uban ni mama, ug nagsulay sa pagkat-on og Mandarin uban sa pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kini sa piho usa ka nabantog nga FAQ [Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana] diha sa sosyal nga mga kalihokan! Sa yano, kini nagdala og dili katuohan nga kalipay sa akong kinabuhi. Momata ako kada adlaw nga may kalinaw ug paglaum tungod sa akong relihiyon. Ang pipila nakapangutana kon kini relihiyon ba nga walay baruganan, apan kon imong makita ang kahibulongang kaayo nga nahimo sa imong relihiyon, nakita ang mga kinabuhi nga nausab ngadto sa mas maayo, nakita ang kalipay sa kinabuhi sa imong pamilya, ug sa imong kaugalingong kinabuhi, dili ka makapangutana niini, tungod kay imong nakita ang pagtuo nga nagtrabaho kada adlaw. Kini matinuoron, kini tinuod, ug kini dili mini. Ang kinabuhi mahimo nga malisud, apan ang pagka-Mormon ingon og naghimo niini nga mas sayon og gamay, sa paghimo og mas maayo nga mga pagpili, sa pagbarug kon ikaw nadagma, sa pag-ampo alang sa panabang, sa pagmahal sa kinabuhi, ug sa “pagdawat bisan unsay mahitabo ug paghigugma niini.” Gibati ko nga gipanalanginan og maayo nga ang akong inahan adunay mabinationg kasingkasing sa pagpasulod sa mga misyonaryo ngadto sa iyang panimalay 50 ka tuig ang milabay ug adunay hugot nga pagtuo sa pagdawat sa ilang pagdapit sa pagpasakop sa Simbahan. Iyang napahinungod ang iyang kinabuhi sa pagtabang sa uban sukad pa niana. Gibati niya ang dili katuohang pagbati sa kalinaw ug kahusto mahitungod sa unsay iyang nakat-unan gikan sa mga misyonaryo, ug sa katapusan nakaplagan ang mga tubag sa tulo ka labing importanting mga pangutana sa kinabuhi: diin siya gikan, nganong ania siya dinhi, ug asa siya padulong. Gibati niya ang tinuod nga kalinaw. Tungod niining sama nga mga rason, usa ko ka Mormon. Dili tungod kay ang akong mama nagtuo, apan tungod kay siya nagdasig kanako sa pagsusi alang sa akong kaugalingon, ug kana akong gihimo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang mga Mormon nagpuyo og maayong mga kinabuhi, naghigugma sa pamilya, gusto og makapahimsog nga pagpuyo, gustong magkugi, gustong motabang sa uban, gusto sa pagkamatinuoron, gusto sa pag-ampo, gusto sa family history, ug labing importante nahigugma ni Jesukristo—Siya mao ang sentro sa among relihiyon. Kini mao ang paagi nga ako nagsunod sa akong relihiyon —pinaagi sa pagbuhat sa tanan niining mga butanga ug mapahiyumon samtang nagbuhat niini. Ang pagka-Mormon dili lamang Dominggo nga relihiyon; kini kada adlaw nga pasalig. Gusto akong motambong og grupong pagtuon kauban sa ubang mga babaye gikan sa among lokal nga simbahan kada Miyerkules. Nakakat-on kami og mas daghan mahitungod sa among relasyon ngadto sa Dios ug ni Jesukristo, mahitungod kon unsaon nga mahimong mas maayong inahan, asawa, ug higala diha sa komunidad, ug naggahin kami og daghang panahon sa pagpangatawa ug usahay gani sa paghilak. Nagboluntaryo ako sa akong oras ngadto sa kabatan-onan sa Simbahan isip lider sa Young Women. May kalihokan kami og usa ka gabii matag semana, klase ma-Dominggo, ingon man mga kamping , mga sayaw, ug ubang makalingaw nga suroy. Nagtudlo kami og mga babaye nga 12-18 anyos mahitungod sa unsaon paghupot og indibidwal nga bili, unsaon pagpuyo sa ilang relihiyon, paghimo og maayo nga mga pagpili, pag-angkon og kahibalo, paghatag og serbisyo ngadto sa uban, pagbaton og integridad, pagkamay tulubagon alang sa ilang mga desisyon, ug malingaw sa panaw. Kini magantihon kaayo. Usa ka paagi sa pagtabang nga magpabiling lig-on ang among pagtuo diha sa among panimalay ug magpabiling magkahiusa ang among pamilya mao ang gabii sa pamilya magabii sa Lunes; gitawag namo kini og Family Home Evening. Naggahin kami og panahon sa pag-istorya mahitungod sa among semana, pagbasa sa mga bata og istorya sa kasulatan, sundan sa pagbuhat og usa ka butang nga makalingaw isip pamilya, kasagaran naglakip og merienda! Sa katapusan sa gabii, matag usa kanamo mosulti og usa ka nindot nga butang nga among nagustohan sa usag usa; kini mao ang paborito nga bahin sa akong gamay nga batang babaye. Kini naghimo sa among panimalay nga mas malipayon nga dapit. Usa ka nindot kaayo nga bahin sa Mormon nga relihiyon mao ang pagtuo nga kita mag-uban isip pamilya lapas niining kinabuhia—sa kahangturan. Kini nga pagtuo naghatag nako og mas dako nga determinasyon sa pagsunod sa akong relihiyon kada adlaw pinaagi sa pagkamaayong mama, asawa, igsoong babaye, anak nga babaye, ug higala.