mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Sally Anne

  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks
  • Sally Marks

Mahitungod Nako

Inahan ko sa tulo ka hingkod nga mga anak nga akong gihigugma ug gikahimuot pag-ayo. May 10 ko ka apo kinsa mga espesyal kaayo nako ug akong kalipay. Ganahan kong magbiyahe ug karon nanag-iya ko og mental health agency. Ang pagtabang sa mga nawad-an og paglaum maoy akong hilig ug mahimong kadasig sa uban. Ganahan ko sa kinabuhi ug sa tanan nga naa niini.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang pagpangita og gugma sa dili husto nga dapit ug pag-ila kinsa ko mao ang pangdasig sa pagsiksik og paglaum gikan sa lain-laing relihiyon, katawhan ug mga butang. Ang mga misyonaryo dako kaayo og gikatabang nakong mahibalo kinsa ko, diin ko gikan ug asa ko padulong. Dasig kaayo kong nakit-an ang kamatuoran. Kon maglakaw-lakaw ka nga may kalibug, magpakaaron-ingnong malipayon makapatigulang kini. Akong nakaplagan ang kalipay sa ebanghelyo! Ang dugay na nakong pangutana sa katapusan natubag. Tungod niini mapasalamaton kaayo ko.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Nalipay ko sa akong pamilya. Sulod sa taas nga panahon wala ko kaamgo unsa kaimportante ang pamilya. Mahitungod ni kanako…naghunahuna lang sa kaugalingon apan nasayud ko nga sila ang akong bahandi! Akong girespeto ang ilang panahon ug ilang dapit ug kon nagkinahanglan sila og kadasig malipay kong motabang. Ang pamilya importante kaayo! Makadasig nga makita ang tipik sa akong pagkatawo diha kanila. WOW!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Titser ko sa ebanghelyo upat na ka tuig ug malipay sa oportunidad matag Dominggo sa pagpakigbahin sa maayong balita. Ang kasulatan naghatag og kalinaw nga wala sa laing dapit.