mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ryan

  • Ryan Wright
  • Ryan Wright
  • Ryan Wright

Mahitungod Nako

37 ang akong edad. Ang akong pagbati mas bata pa ko kay niana - di ba kitang tanan. Apan nagpaabut ko nga ang pagkatawo sa akong ika-4 nga anak sa sunod bulan makausab niana. Dihang nagminyo mi gusto namo og 6 ka anak. Hangtud duna na mi usa. Apan nalipay gihapon mi - bisan og ang ika-4 maoy KATAPUSAN - apan mao nay akong gisulti human sa kamanghuran. Nagtrabaho ko sa insdustriya sa musika. Nagtuo ang akong mga anak nga maminaw ra ko og musika sa tibuok adlaw - apan dili. Wala gihapon ko mahibalo unsay buhaton kon modako na ko. Ang pagtrabaho sa musika hilabihan ka makalingaw kaysa sa tinuod nga trabaho. Nagtuo ang akong asawa nga naglimod lang ko ug kinahanglan ko kining dawaton. Kasagaran husto siya. Sa 19 anyos ko mihunong ko sa kolehiyo aron magserbisyo og LDS nga misyon sulod sa 2 ka tuig sa Seoul, Korea - didto nagsugod ko paghunahuna sa uban kay sa akong kaugalingon. Tingali nagtuo mong kay nagtubo ko nga may 6 ka igsoon natudloan na ako niana – apan gahi ko ug ulo. Dili ako ang matang sa tawo karon kon wala ang akong 2 ka tuig nga mapasaligon sa butang nga mas dako kay sa akong kaugalingon. Sukad ko nauli mga 16 na ka tuig, walay adlawng molabay nga di ko maghunahuna sa akong panahon sa pagka-misyonaryo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ako ug akong asawa mogamit sa pulong nga “malinawon nga hunahuna” sa paghulagway sa among pagbati kon anaa mi sa among pinakamaayo. Kon minus ang akong kahakog, mas matinabangon, ug minus ang pagpanaway. Kon mas maminaw ko ug diyutay ra’g isulti. Kon malumo ang akong kasingkasing ug malinawon ang hunahuna. Kon makigdula ko sa akong mga anak. Kon mas matinuoron ko, sa kaugalingon ug sa uban. Kon positibo ko ug dasig alang sa among kaugmaon. Kon minus mismo ang akong panginahanglan ug mas daghan alang sa uban. Kon minus ang akong kamapahitas-on ug mas bukas ang hunahuna. Mas ganahan ang akong pamilya nako kon “malinawon ang akong hunahuna “. Ang akong mga higala, katrabaho – bisan ako mas ganahan sa kaugalingon ug mosalig kanako, mao sab ikaw – ang puli mao ang kangil-ad. Usa ko ka Mormon kay gusto kong mahimong mas maayo. Ug dili ko kini mahimo nga ako ra. Lisud ang kinabuhi – ug samtang nagkatigulang ko akong nahibaloan nga mas nagkaanam kini og kalisud. Ug ang tubag wala sa kaugalingong mga basahon o mga dula gamit ang hunahuna o plano sa pag-diyeta. Ang bugtong paagi nga akong nakaplagan mao ang gahum ni Jesukristo. Kay si Kristo nakaila kanako: sa maayo, sa dautan ug sa ngil-ad. Ug kay Siya may pagsalig kanako. Naghatag kana og paglaum kanako. Bisan unsa kini kalisud o kapila ko mapakyas, Siya mopakita kanako unsaon sa pag-ayo, ug sa hinay-hinay, unsaon mga mahimo kong pinakamaayo. Sama sa akong gibati alang sa akong anak. Ang akong kamagulangan hapit na mag-diyes anyos. Ug naglisud siya. Dali ra siyang mawad-an og paglaum. Akong nakita nga naningkamot siya, apan usahay di siya kahimo. Sakitan ko nga magtan-aw niyang gisakitan, subo o naguol. Akong buhaton ang TANAN alang niya – aron mas maayo ang iyang pagbati, ug pagtabang kaniya nga siya mismo makahimo niini aron bisan wala ako OK ra siya. Sama sa gibuhat ni Kristo ngari nako. Ang relihiyon dili pagtuon sa teyolohiya – pamaagi kini sa kinabuhi. Alang nako, ang pagka-Mormon nagpasabut sa pagpangita og tinuod nga paagi, pinaagi kang Kristo, pagkahimong mas maayong tawo, pagpangita og kalinaw, ug pagtabang sa akong pamilya. Kini personal kaayo ug kabahin kini sa akong inadlawng pagpakabuhi. Kay nga pagkahimong mas maayong Ryan nagkinahanglan og DAGHANG panahon kay sa mga Dominggo. Taas pa ang akong latason. Dili pa igo ang akong kamaayo, ilabi na sa akong mga buluhaton. Apan naningkamot ko. Ug mao kanay ipasabut sa pagka-Mormon – padayon lang nga maningkamot sa pagkamas-maayo pinaagi kang Kristo.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang paglaum ug unsay inyong gilauman?

Atol sa akong Sr. nga Tuig sa kolehiyo, nakahinumdom kong may gabii nga naglibug gyud ko. Mogradwar ko sa katapusan sa semester, seryusong makig-date apan dili pa sigurado kon siya ba gayud “akong mapangasawa”. Nagtuon ko alang sa entrance exam sa Law school, apan sayo nianang bulana gitanyagan ko og trabaho nga moadto sa Korea ug gilauman nga modawat o mobalibad sa tanyag sa sunod adlaw. Busa, human sa taas nga pag-istoryahay diha sa telepono uban sa akong amahan kabahin sa ‘mga sangputanan’ sa pagbiya sa law school aron sa pagbalhin pikas bahin sa kalibutan, mibiya ko sa apartment ug naglakaw-lakaw libut sa campus. Ug nianang gabhiona, nag-inusara kong naglakaw, sama nga naa ko sa kinasang-an sa dalan, mibati sa kalibug. Unsa kaha kon masayop ko sa pagpili? Unsa kaha kon mao na kining babayhana? Kini ba ang hustong dalan sa akong pagpanarbaho? Klarong mahinumduman gihapon nako ang gibati nakong kahadlok. Ug dihang kinasingkasing kong nag-ampo sa Langitnong Amahan, nangayo og direksyon, wala koy nadawat nga tubag. Anaa ra gihapon akong kalibug. Hinoon, akong gibati ang, Ryan, pagmasulundon lang ug salig kanako ug ako ang bahala nimo. Mao to, walay klaro nga tubag. Kahupayan lamang nga ako dili angayang mahadlok. Pagkasunod adlaw, di gihapon sigurado, apan karon uban sa paglaum imbis kahadlok, akong gidawat ang trabaho ug 3 ka bulan human adto mibalhin ko sa Seoul, Korea. Paglabay sa 4 ka bulan, didto sa Seoul, sa unang higayon akong nahimamat ang akong pangasaw-unon, 6,000 ka milyas gikan sa iyang balay ug sa akoa. Miabut siya mas una og usa ka semana gikan sa Canada sa pagtudlo og English sa Korea. Human sa among pagminyo sulod sa 6 ka tuig, gidala nako si Erin ug ang 2 namong anak sa pagbisita sa karaan nakong campus sa kolehiyo sa unang higayon. Dihang naglakaw-lakaw mi, akong gipas-an ang among 2 anyos nga anak nga babaye ug ang 4 anyos nga lalaki nagdagan-dagan libut kanamo. Nindot kaayo ang panahon. Ug akong gitan-aw ang akong matahum, lig-on talagsaon nga asawa, ug nianang higayuna nahunong ang tanan ug nahimong tin-aw. Ug sa katapusan akong nasabtan ang tubag sa akong pangamuyo dugay nang katuigan sa mao gayud nga dapit - “Mao kini ang akong giandam alang kanimo… tanang nahitabo may igo nga balus.” Buhaton nako ang tanan nga unta makabalik sa akong pagkabata niadtong gabhiona, naglibug, nahadlok, nangita og tubag, ug daklit nga mopakita sa tanan nga nagpaabut, sa tanan nga iyang pagalantawon. Ang ebanghelyo ni Jesukristo mitudlo kanako sa pagsalig sa Langitnong Amahan ug maglaum.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagsunod sa akong tinuohan nakadetalye. Sa pagkatinuod, ang uban nakong katrabaho nakalitan dihang nahibalo silang Mormon ko. Oo, ang mga Mormons MAMINAW OG MUSIKA!. Wala nako ibandilyo ang akong relihiyon. Wala usab nako kini itago. Mag-ampo ko - ug dili lang kon may gikinahanglan ko. Ang pagka-Mormon walay pulos kon wala koy relasyon sa akong Langitnong Amahan. Mao kana ang pundasyon sa akong Tinuohan, ug alang nako kadto ang pinakamaayong paagi sa pagpakigsulti kaniya. Karong ting-init misulay ko og usa ka butang nga bag-o: sa akong pag-ampo sa dili pa matulog, mag-focus lang ko sa mga butang nga akong pasalamatan - dili ko mangayo bisan unsa. Nakatabang ni nako sa pag-ila sa mga panalangin nianang adlawa ug tanan nga gihatag kanako. Dayon sa buntag, ug sa tibuok adlaw mangamuyo ko. Ganahan ko niini. Ang laing butang nga importante nako mao ang pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw. Anaa ang gahum ug katalagsaon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon ug sa Biblia nga diha dayon motandog sa akong pagbati - kana makapahumok sa butang nga lisud ug mohan-ay sa mga panglantaw. Kana ang mga pundasyon sa pagsunod sa akong tinuohan: mga kasulatan ug pag-ampo. “Nagpalinaw kini sa akong hunahuna” ug diha magsugod ang tanan.