mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ryan

  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox
  • Ryan Wilcox

Mahitungod Nako

Minyo ko ug dunay duha ka matahum nga anak. Usa ko ka pediatrician ug may trabaho ko sa klinika ug sa ospital diin mitabang ko sa pagdumala sa lebel II NICU. Malingaw kong magbiyahe uban sa akong pamilya ug ganahang mobasa ug magtuon sa ubang kultura. Ganahan ko sa mga kalihokan sa gawas ug ang paborito nakong kalihokan mao ang pagdagan subay sa gagmayng dalan

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang baruganan nga gitudlo sa Simbahan mao nga ang mga pamilya magkauban sa hangtud ug makapuyo uban sa atong Maluluwas nga si Jesukristo. Ang kinatibuk-ang tuyo sa tanan natong gibuhat dinhi mao ang pagkabaton og mahangturong pamilya. Usa ko ka Mormon, kay ang pinakadakong butang nga akong naangkon mao ang akong asawa ug mga anak ug pinaagi sa matarung nga pagpakabuhi ug pagsunod sa mga baruganan nga gitudlo sa ebanghelyo, makapaniguro ko nga akong ikauban ang akong pamilya sa sunod kinabuhi, dili lamang kutob sa kamatayon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Tungod sa akong abilidad isip pediatrician ug instruktor sa neonatal resuscitation may kahigayonan ko ug nakatudlo sa ubang doktor ug nurse unsaon sa paggamit kining sama nga mga baruganan sa pagluwas sa kinabuhi sa bag-ong natawo nga mga bata nga naa sa kalisud. Ang simbahan midonar usab og mga ekipo sa tanang ospital aron magamit sa pagluwas sa kinabuhi sa mga bata. Dunay doktor sa Brazil nga nagtrabaho sa layo kaayo, kabus nga dapit nga misulti nako human makatambong sa kurso nga gihimo sa simbahan, nga sa semana sa wala pa ang kurso dunay bata nga natawo sa ilang klinika nga wala kaginhawa ug wala silay paagi sa pagtabang sa bata ug gitan-aw na lang ang bata nga namatay. Hinoon, karong nakatambong na sa kurso ug nakadawat sa medikal nga ekipo nga gihatag sa Mormon nga simbahan, dili na sila magtan-aw lang sa batang mamatay nga walay himoong lakang sa pagtabang. Sa paggamit sa akong mga talento nakatabang ko sa pagluwas sa kinabuhi sa mga bata sa tibuok kalibutan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako ug akong asawa gihangyo nga mahimong humanitarian missionaries. Miadto mi sa Brazil ug sa Africa ug mitabang sa pagtudlo og neonatal resuscitation sa mga doktor ug nurse. Gidonar namo ang among panahon ug mibiya sa among mga anak samtang mibiyahe mi sa lainlaing dapit aron tabangan silang makakat-on sa pag-atiman sa mga batang natawo nga maglisud sa pagginhawa. Wala mi sa balay mga 10 ka adlaw sa usa ka higayon, bisan dako kini nga sakrispisyo sa among pamilya. Magantihon kaayo nga mahibalong kami nakatabang sa pagluwas og kinabuhi.