mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ruth

  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise
  • Ruth Wise

Mahitungod Nako

Taga Bolivia ko. Nagpuyo ko sa Estados Unidos sulod sa siyam ka bulan. Minyo ug dunay upat ka anak; ang una nakong anak, si Hannah, namatay sa wala madugay sa iyang pagkahimugso. Mieskwela ko sa dental school sa University of Minnesota ug karon nagpuyo ko sa gawas sa Washington DC.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Namiyembro ko sa simbahan sa edad nga 17 sa La Paz, Bolivia dihang ang usa nako higala sa high school midapit nako sa simbahan. Sa wala pa to kanunay kong nagatuo sa Dios apan mibati kong duna pay angay nakong makat-unan bahin Kaniya. Duna sab koy dakong pagbati nga espesyal ako, dunay butang nga espesyal kanako (ug sa tanan). Dihang misimba ko sa sa unang higayon, ang magtutudlo sa Sunday School misulti namo nga isip mga anak sa Dios duna mi balaan nga potensyal, ug mahimo ming sama sa atong Amahan sa Langit pinaagi sa sakripisyo ni Kristo. Kini nga pagtulun-an mitugma sa tinguha sa akong kasingkasing, ug nahibalo kong tinuod kini. Dunay laing butang nga nakaagni kanako niini nga relihiyon. Sa Biblia nag-ingon “kamo masayud kanila pinaagi sa ilang mga bunga.” Ang mga tawo nga akong nahimamat sa simbahan mga buotan, mapinanggaon, ug nagserbisyo nga dili maghunahuna og balus. Naagni ko niini; gusto kong mahilakip sa mga tawo nga may ingon ka maayo nga mga kalidad. Sa tibuok kong kinabuhi nagtinguha kong makakat-on ug molihok sumala sa pinakamaayo nga akong makita sa akong palibut, ug kini akong nakit-an dinhi.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Ako ug ang akong bana misulat og family mission statement mga tuig nang milabay sa among anibersaryo. Nakatabang ni nakong makahan-ay og plano unsay gusto namong mahitabo sa among pamilya karon ug sa umaabut. Gibuhat namo ni sa hinay-hinay ug nakakaplag og kalig-on sa nag-unang sukaranan, sama sa pag-ampo ug kanunay nga pagbasa sa kasulatan sa pamilya. Manimba mi kada Dominggo, moambit sa Sakrament (sama sa komyunyon). Ipasabut namo sa mga bata nganong importante ang Sakrament ug ang simbahan kanamo. Naningkamot sab mi nga mag-family night kada semana, nga sa Mormon nga simbahan gitawag kini og Family Home Evening. Matag semana ang akong bana ug ako motudlo og mubo nga leksyon bahin sa ebanghelyo, sundan kasagaran og usa ka dula. Usahay among bation nga ang mga bata wala maminaw, apan igkadugayan maghisgot sila og butang gikan sa leksyon ug among naamguhan nga naminaw diay sila. Kasagaran, naningkamot ming makahimo og maayong ehemplo. Kon makita sa atong mga anak nga mitabang ta sa uban, gusto sab silang magtinabangay - kanunay sundon sa mga bata ang ilang ginikanan. Gawas sa family home evening, duna mi panagsa “executive session”, diin ang akong bana ug ako maghisgot bahin sa among panginahanglan isip pamilya (sa pinansyal, edukasyon, pisikal, espirituhanon, ug uban pa.). Usahay ang mga butang ingon og bug-at, apan maningkamot ming makahunahuna og mga paagi aron molampus mi. Niining executive meeting ribyuhon sab namo ang nangagi nga tumong ug hisgutan kumusta na kini ug unsay mas maayong himoon. Buhat kini nga naglambo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong tinuohan pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan ug pagtinguha og giya kon unsaon nga mahimo kong mas maayo nga tawo, inahan, dentista, kompanyon. Naningkamot kong molambo sa hinayhinay. Ang tanan dunay kaugalingong panahon. Usahay mag-focus ko sa akong kahanas sa pagka-dentista, usahay sa pagkamaayong asawa, ug usahay sa pagkamaayong babaye, sa pag-atiman sa akong kaugalingon. Naningkamot sab kong makaserbisyo. Dili igsapayan kon ang nakadawat kauban nga Mormon o dili. Malipay ko nga makahimo og ekstra nga butang ngadto sa uban. Kon mobati ang akong kasingkasing nga may nagsubo, gusto ko silang gakson, gusto kong mobati sila nga wala sila mag-inusara. Gisunod sab nako ang akong gituohan pinaagi sa pag-atiman sa akong mga ginikanan. Gihigugma ug gitahud nako sila. Ug gibuhat sab nako kini sa akong mga igsoon, kinsa mitabang sa pagpadako nako.