mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Rose Yvette

  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette
  • Rose Yvette

Mahitungod Nako

Artist ang akong propesyon, painter ug printmaker ug naa ko nagtrabaho sa akong home studio sa Virginia ug sagad nakong i-paint ang hulagway sa usa ka tawo. Nakagradwar ko og Fine Arts Studio ug Art History niadtong 1990. Nanudlo sab ko og art sa akong studio. Apan una sa tanan, usa ko ka asawa ug inahan sa 4 ka talagsaong mga anak nga nanag-edad og 19 paubos sa 9. Ang pagbalanse sa akong pamilya ug sa pagkamamugnaong bahin sa akong kinabuhi usa ka padayong proseso ug padayon kong nangayo og giya sa Ginoo sa pagdumala sa busy namong kinabuhi, nga magpadayon sa unsay importante nga mao ang pisikal ug emosyonal nga kaayohan sa akong pamilya. Bisan unsa ko kamalampuson sa akong trabaho, ang pinakanindot nakong panalangin maggikan sa bililhong relasyon sa akong pamilya. Ang pagka-mama sa tinuoray mao ang pinakamahagitong butang nga akong nabuhat, apan pinakamagantihon sa daghang paagi ug tinuod kini. Naghatag kini og dakong kahulugan kanako isip artist nga wala nako dahuma kay nag-paint ko karon sa impluwensya isip usa ka babaye, ug usa ka inahan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagpamiyembro ko sa Simbahan sa edad nga 19 dihang nasayran nako ang Simbahan pinaagi sa dugay na nakong mga silingan ug suod nga mga higala mga Mormon. Sukad 5 anyos ko, daghan ko’g panahon nga naa sa ilang balay ug kanunay nga mobati sa nindot nga diwa didto. Akong nakita ang inter-aksyon sa ilang pamilya ug mitambong ko og mga kalihokan sa simbahan ug nakahimamat og ubang miyembro sa Simbahan ug kanunay bation ang sama nga diwa. May kasanag sila ug kana akong gusto. Gusto nako kana nga sekreto sa kalipay. Apan isip usa ka bata, tanan kini akong hunahuna lamang. Dihang nag-18 anyos ko, tunga-tunga sa akong pagka freshman ug sophomore sa kolehiyo kining mga butanga kalit nga nahimong mas importante kanako. Wala mahimuot sa kamabaw ug kakulang sa kahulugan sa mga ideya sa kalibutan ug wala makaeskwela og usa ka tuig sa kolehiyo, akong gibati nga duna pay mas dugang sa kinabuhi kay sa pagpakabuhi lamang. Nahibalo kong kinahanglan nga mangita ko sa Dios. Gusto kong mahibalo asa ang tinuod nga Simbahan. Busa, nagsiksik ko sa daghang relihiyon, kay dili ko aktibo sa gikamat-an nakong relihiyon. Niadtong higayuna, gipabisitahan ko sa akong higala sa mga misyonaryo. Kon kaniadto pa ni, tingali maglagot ko, apan panahon kini diin nagpangita ko og mga tubag. Gusto kong mahibalo sa akong kaugalingon. Ang mensahe sa mga misyonaryo kabahin sa plano sa Langitnong Amahan alang sa kalipay mitandog kanako, ingon og nahibalo na ko niini kaniadto, apan kinahanglang mabati kini. Tanan kini ingon og pamilyar. Nahibalo ko nga gusto nako ang tinuod nga kahulugan sa butang, dili lumalabay nga kalibutanong kalipay. Gusto ko og tinuod nga kalipay. Sa pagkadungog nga may plano ang Dios alang sa akong kalipay akong gibati nga tinuod kini. Sa pagkasayud nga ang Langitnong Amahan mapinanggaon nga Amahan ug ako Iyang anak, nga Siya mipadala sa Iyang Anak si Jesukristo sa pagtubos ug nabanhaw alang kanato, alang nako, usa kini sa bililhong bulawan ug mao nga, sa kalit may kahulugan kini kanako hangtud karon. Dili tin-aw ang akong kahibalo sa Dios ug ni Jesukristo sa nagdako ko, wala kaayo ko kaila nila, wala kaayo koy nahibaloan sa relihiyon sa bata pa, apan sa kalit ang kahibalo kinsa ang Dios ug Iyang anak ug ang kahibalo kinsa ako, nakahatag og katin-awan nako. Ang pagkat-on sa plano sa mahigugmaong Langitnong Amahan alang sa kalipay sama sa pinakatam-is nga prutas nga akong natilawan. Ako dunay katuyoan, ang kinabuhi dunay padulngan ug ang mga relasyon ug pamilya tanan may kahulugan. Gusto nakong mabatunan kana nga gugma sa akong pamilya. Bisan ang pagkat-on sa kamatuoran nga si Joseph Smith maoy instrumento aron mapahiuli ang Simbahan sa Ginoo makahuluganon. Siya ang unang propeta niining dispensasyon sa ulahing mga adlaw ug ang gahum sa priesthood ug tanang yawe niini kinahanglang ipahiuli ni Jesukristo pinaagi kaniya. Ang katinuod nga si Jesukristo, dili si Joseph Smith ang nangulo niini nga Simbahan, matuod gayud. Ang iyang mga apostoles ug mga propeta nagtinguha Kaniya ug sa Iyang Espiritu alang sa direkta nga giya. Dili kini hinimo sa tawo nga Simbahan. Dugang pa, tungod sa akong nakat-unan gikan sa mga misyonaryo nga makapangutana ko sa Dios Mismo kon tinuod ba kining mga butanga ug makadawat ko og tubag maoy nakahatag og dakong kalainan. Kini tinuod sab alang nako ug timaan kini sa usa ka tinuod nga relihiyon. Dili ko magsalig sa ila lang nga mga pulong. Makapangutana ko sa Dios human sa tumang pagtuon ug pagsiksik ug pag-ampo. Ug akong gibati ang samang mga panalangin nga nakat-unan gikan sa mga misyonaryo, ang samang panalangin nga akong gibati uban sa pamilya sa suod nakong higala, espesyal nga butang, ang espiritu. Akong gibati ang kainit sa dughan ug nahibalo ko nga tinuod ang tanang butang. Ug akong nadawat ang tubag nga kini matuod. 23 ka tuig sa akong pagkamiyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagpadayon lang gayud ako. Dili ko makadetalye sa tanang panalangin sa akong kinabuhi. Gipanalanginan ko sa ebanghelyo og buhong ug hingpit nga kinabuhi diin akong makita ang mga kamot sa Dios pinaagi sa akong pag-ampo Kaniya ug matag adlaw nga pagtuon sa kasulatan. Ako ug ang akong bana nakasal sa Templo sa Washington DC ug 20 ka tuig na mi nga minyo. Ang ebanghelyo nakatabang sa akong pagpatubo sa 4 ka anak usa ka panalangin nga dili masukod kay nahibalo kong dili kami pasagdan nga mohimo og mga butang nga mag-inusara. Makapangayo kami og giya sa Dios ug makasunod sa hingpit nga dalan pinaagi ni Jesukristo. Kon kami masayop sa matag adlaw, makahinulsol kami nga sinsero aron maduol Kaniya. Nakita nga kanang kahibalo naglambo sa akong mga anak, nga sila usab nagpalig-on sa ilang pagpamatuod sa Manluluwas ug sa kahingpitan sa Ebanghelyo, usa ka kalipay nga dili masukod kay naka-ankla man kini sa ilang kinabuhi, bisan unsa nga bagyo ang moabut kanila, nahibalo sila unsay ilang buhaton pagbuntog sa bisan unsang kalisdanan. Kon hinumduman nako ang akong kabatan-on nga nagtubo nga walay kahibalo sa kahingpitan sa Ebanghelyo uban sa padayong tinguha nga mawala ang kahaw-ang, ug ikumpara kini sa kinabuhi sa mga batan-on nga maalamon sa ilang mga pagpili, ug hingpit nga nagsunod sa mga pagtulun-an sa Ebanghelyo, ug nag-angkon sa tanang panalangin, akong nakita ang direktang ebidensya nga ang Ebanghelyo tinuod. Akong nakita ang katalagsaon sa ilang kinaiya, buotan, makamao ug malipayong mga indbidwal ug kini ang direktang bunga sa pagpakabuhi sa Ebanghelyo. Mas naka-focus sila sa unsay importante sa kinabuhi. Akong nakita nga naglambo usab kanila ang mabinationg kasingkasing nga padayong may oportunidad nga ipaulahi ang kaugalingon ug moserbisyo sa uban. Nagpalambo sila og mga kinaiya sa kaligdong ug hiyas ug mapasigarbuhon ko kanila. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang tinuod nga gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo. Mapasalamaton kaayo ko sa kahibalo nga ang priesthood gipahiuli ug bukas ang mga bintana sa langit. Akong nasinati ang mga milagro sa akong kinabuhi gamay man o dako , kasagaran kinaugalingong mga pagsaksi sa espiritu nga kining tanan tinuod. Akong nakita nga naa sab ang mga milagro sa organisasyon sa Simbahan sa akong pagkapangulo sa lainlaing kapasidad ug apil ko sa mga panghitabo. Akong nakita ang gugma ug pagpangga sa mga lider alang sa mga miyembro ug sila giabagan sa Ginoo samtang nagtinguha sila sa giya ni Jesukristo pinaagi sa Espiritu Santo. Kanunay sila nakong nakita nga nagserbisyo sa ingon nga kinaiya, “Ginoo unsa ang ipabuhat mo kanako, dili ang akong pagbuot ang matuman kondili ang imo?” Akong nakita ang ordinaryong mga tawo nga mihimo og dili ordinaryong mga butang. Akong nakita nga ang Simbahan tinuod tungod sa tiunay nga gugma ni Kristo ug kamabination nga akong gibati dinhi lang sa Simbahan, labihan ka nindot nga pakig-uban sa akong kongregasyon, bisan taga asa pa. Among gibati nga tinuod kini nga Simbahan sa Ginoo kay Iya kining ipahimutang diin ang matag miyembro may oportunidad sa pagtabang ug pag-amuma sa usag-usa, diin daghang dili makita nga kamabination anaa matag adlaw, diin ang tabang gihimo kon dunay panginahanglan ug walay mataligam-an. Ang kinabuhi sa mga pamilya sa among kongregasyon suod kaayo, nagkat-on mi sa usag usa, nagtinabangay, nagpatubo sa among mga anak, mangatawa ug manghilak, manalangin sa usag usa. Kini usab nga mga relasyon malungtaron ug makahuluganon ug mao kana ang pamaagi sa Zion. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang tinuod nga organisasyon sa Ginoo. Usa ko ka Mormon kay ang tanan nakong kaugatan nasayud nga ang ebanghelyo tinuod ug gituyo sa paggiya kanamo sa tinuod nga kalipay: aron makabaton og makahuluganong kinabuhi dinhi, aron may buhong ug makahuluganong relasyon dinhi ug mobati sa tiunay nga gugma ni Kristo pinaagi niana nga pakig-uban ug kita makapalambo ug makagamit niining gihatagan og bili nga hiyas pinaagi sa pagserbisyo ug pagtabang sa uban. Makaadto kita sa langit pinaagi sa pagtinabangay ug sa pagdala sa atong mga pamilya. Nahibalo kong tinuod ang Dios, nga Siya motubag sa pag-ampo, sa akong pag-ampo ug ang perpekto nga sumbanan alang sa kalipay mao ang pagsunod sa sumbanan sa Ginoo, kang Jesukristo, sa kamabination ug sa buhat ug kini ang akong pagpamatuod, sa pangalan ni Jesukristo, Manluluwas sa Kalibutan, amen.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Bisan sa mga tintasyon nga masubsob sa akong trabaho sa art, midesisyon mi sa akong bana nga sa balay lang ko nga mahimong full-time nga inahan. Sigurado kong kini nga desisyon nakapasagmuyo sa pipila sa akong mga propesor kinsa naglaum og malampusong panarbaho alang nako human og eskwela. Bisan pa, midesisyon kami niini kay anaa kami sa posisyon nga makakab-ot niini nga tumong, ug dili kami mohukom ni bisan kinsa sa nanarbaho nga inahan, o single nga inahan nga kinahanglang manarbaho. Haum kini nga desisyon sa kahimtang sa among pamilya. Akong gipili nga dili una manarbaho hangtud mahingkod na sila, o gamay lang una ang akong trabaho, ilabi na nga gagmay pa sila. Human sa 19 ka tuig nga pag-atiman sa mga bata, nagpasalamat ko niana nga desisyon, dili lang kay naa ko sa tanang panahon, sa maayo ug sa dili maayo, talagsaon ug mahagiton, apan kon molabay na kini, dili na nimo kini makuha og balik. Ug sa kalit milapas na kadtong 19 ka tuig. Wala gayud ko magmahay nga sa balay ra ko uban sa akong mga anak. Wala sab ko mapugos nga buhaton kini. Kadto akong desisyon. Samtang ang kalibutan dili kaayo mouyon niana nga desisyon, ug minus ang respeto sa akong kaalam, maingon og dili haum nga hunahunaon sa uban nga ang pagka-mama dili mahitungod “kanako”. Mahitungod kini “kanila” ug sa pag-amuma sa gagmay pa nga kasingkasing ug hunahuna aron sila makamao, makakat-on, manggihunahunaon, mga tawo nga may integridad ug maayong kinaiya, ug labaw sa tanan, mga bata nga kanunayng mobati nga gihigugma, may pagsalig sa kaugalingon, mga anak sa Dios, may kahibalo sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Jesukristo. Ilabi na karon nga ang 3 sa 4 nakong anak mga tin-edyer na, klaro na kaayo nako karon sa unsang paagi ang desisyon nga full-time ko nga inahan hingpit nga nakabenipisyo nila ug kanako. Suod ug lig-on ang among relasyon ug akong nakita unsa nga matang sa indibidwal sila sa umaabut. Dili lamang sila mga bata nga mga maayo og kinaiya nga may taas nga sumbanan ug pagbati sa responsibilidad, nagkahingkod sila nga maayong mga higala ingon man ngari kanako. Sa katapusan, ang kahingpitan sa Ebanghelyo gidesinyo aron pag-abag sa mga pamilya sa pagmugna og relasyon nga may tinuod nga kahulugan, dili pinugngan nga paghigugmaay, bisan sa lisud nga panahon, gitambagan kami nga mag-ampo, motabang ug moserbisyo sa usag usa ug sa paghigugma nga walay kondisyon. Ug dili sama sa ubang kahimtang, ang mga ginikanan may katungod nga makadawat og tubag sa mga pag-ampo kabahin sa sagrado kaayo namong pagkatinugyanan sa among mga anak. Natambagan kami nga ilakip ang Langitnong Amahan sa buluhaton sa pagkaginikanan, dako kini nga kahupayan. Isip ginikanan, nakadawat ko’g daghan kaayong tubag sa pag-ampo para sa akong mga anak ug sa espiritwal nilang panginahanglan, gani sa kahibalo nga ang bata anaa sa espirituhanong pamiligro. Mapasalamaton kaayo ko sa gahum sa pag-ampo. Nagpasabut kini nga ang Dios ug ang kahingpitan sa Ebanghelyo niining ulahing mga adlaw tinuod. Akong nakita ang iyang kamot matag adlaw sa ginagmay ug sa delikadong mga butang sa akong kinabuhi, makaduol ko sa Langitnong Amahan unsaon nga maayong paggamit sa akong panahon ug pagserbisyo sa pamilya. Nakatabang sab nako ang pag-ampo aron mabuntog ang makaluya nga mga panahon kay ang kaluya ug kalisdanan anaa kanunay sa pamilya, ug sa pagpakigbatok niini. Ang estilo sa akong pagkaginikanan nga gipasikad sa gugma ni Jesukristo kanunayng nakapahinumdom nila nga sila mga anak sa Dios. Ang pagpamalandong ug pag-ampo atol sa makaluya nga mga panahon makapatin-aw sa akong panghunahuna, sa pag-ingon “unsaon kaha kini pagsulbad sa Ginoo?” o “palihug lig-una ko” aron makalikay ko sa kapungot ug akong maatubang ang mga sitwasyon nga mas hapsay ug mamintenar ang dignidad sa tanan. Sa katapusan, ang kaanad nga mag-ampo ug magtuon sa kasulatan matag adlaw, mangayo og Langitnong panabang sa inadlaw nga buhat diha sa tinagsa ug sa pamilya nga pag-ampo, makamugna og makahuluganong panahon, nga sagad mosangput sa wala planoha nga mga hitabo, mao ang pamaagi nga gidesinyo sa Langitnong Amahan aron malig-on ang mga pamilya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Karon nagtrabaho ko isip Nursery Leader sa mga bata nga nag-edad og 18 ka bulan hangtud 3 anyos ug nagserbisyo sab isip planning committee alang sa tinuig nga Youth Conference sa daghang katuigan. Sulod sa katuigan nagserbisyo ko isip lider sa organisasyon sa kabatan-onan sa Simbahan ingon man sa organisasyon sa kababayen-an sa Simbahan ug sa organisasyon sa mga bata. Nagserbisyo sab ko isip organist, pianist ug chorister sa akong ward ug kanunay nga moapil sa choir sa simbahan.