mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ron

  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore
  • Ron Dittemore

Mahitungod Nako

Ako si Ron ug nagtubo ko sa western United States apan nag-amuma sa akong pamilya didto sa Texas. 58 anyos ko, bana, amahan sa duha ka anak, hilig ko og golf ug pagsuhid sa kapunaw-punawan. Sigon sa akong mahinumduman kanunay kong ganahan sa pagpalupad sa kapunaw-punawan ug bulahan kaayong nakapanarbaho sa pagpadala og mga lalaki ug babaye ngadto sa kapunaw-punawan sakay sa Space Shuttle. Ganahan kong mobasa og kasaysayan, ilabi na biography, ug magkat-on sa kinabuhi sa ubang tawo, mga hagit, ug kalampusan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kinabig ko sa simbahan, nakadawat og talagsaong pagsaksi sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo human makagradwar sa kolehiyo dihang 23 anyos ko. Wala kaayo koy nahibaloan sa Basahon ni Mormon apan nakatuon sa Biblia panagsa sa batan-on pa ko. Akong nabasa ang Basahon ni Mormon ug mibati sa pamilyar nga pagbati sa kalinaw ug gugma. Makapalagsik ug makapahinam nako ang pagkat-on sa mga tawo nga gihulagway sa Basahon ni Mormon ug sa ilang mga kasinatian. Nag-ampo ug nangayo ko og giya, nakadawat og personal nga saksi sa kamatuoran, ug wala madugay nabunyagan. Talagsaon kadto nga kasinatian uban sa akong asawa ug mga anak nga nagkat-on kabahin ni Jesukristo ug nagsunod sa iyang ehemplo ug mga pagtulun-an.

Personal nga mga Istorya

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

Nabunyagan ko sa pag-edad nako og 23 human mabasa ang Basahon ni Mormon ug natudloan sa talagsaong misyonaryo nga mga Mormon. Makahuluganon kadto nga panahon sa akong kinabuhi, ganghaan sa bag-ong kinabuhi sa pagsunod sa ehemplo ug pagtulun-an ni Jesukristo. Human sa 35 ka tuig akong mahinumduman sa gihapon ang kahinam nga mabunyagan ug ang malinawong pagbati sa kasinatian. Daghan ko’g panalangin sukad adtong adlawa, nagpalambo og daghang talento ug nagsinati sa personal nga kalamboan pinaagi sa pagserbiyso sa among mga higala ug silingan. Usa kini ka nagpadayong panaw.

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

Ang tubag sa akong mga pag-ampo miabut sa managlahing paagi; emosyonal nga kalig-on bisan pa sa mga hagit, nagkadugang nga kahibalo ug kalantip sa salabutan sa pag-atubang sa mental nga mga pagsulay, ug pisikal nga panalipod atol sa mga kalamidad. Apan mas importante, akong gibati ang dakong kasiguroan ug kalinaw pinaagi sa pagsunod ni Jesukristo ug giya nga gitanyag ngadto sa tinuorayng nagtinguha sa Iyang tambag.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagserbisyo sa uban mao gayud ang mensahe sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang Simbahan nakahatag nako og daghang oportunidad sa pagtabang ug pagserbisyo sa angay tabangan o pagsabut. Nakatudlo ko og Sunday School sa batan-ong mga lalaki ug babaye, nangulo sa mga organisasyon sa mga hamtong, ug miabag alang sa kahupayan sa uban human sa mga bagyo, baha, o personal nga trahedya. Naningkamot kong masunod ang akong tinuohan pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigalaon, ug pagkamatinabangon. Karon nga natapos na ang akong pagpanarbaho, daghang pultahan ang nabukas aron makatabang ug makasuporta ko.