mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Rochelle

  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle
  • Rochelle

Mahitungod Nako

Anaa ako sa balay uban sa akong upat ka nindot nga mga bata. Aduna akoy duha ka babaye ug duha ka lalaki. Ang akong duha ka lalaki adunay kakulangan. Ingon og ako kanunay nga nagkapuliki. Nagtuo ako nga kini ang kasagaran nga kinabuhi sa usa ka mama, apan gusto ko kini. Nagtubo ako sa Idaho ug mieskwela sa kolehiyo didto sa Utah, diin akong nakaplagan ang akong bana. Human sa gradwasyon, nagminyo kami, mibalhin ngadto sa UNC chapel Hill alang sa gradwadong pagtuon. Sunod mipuyo sa Iowa, diin natawo ang among unang bata. Natawo si Ethan nga may cerebral palsy. Wala namo kini mahibaloi hangtud unom ka bulan ang iyang panuigon ug nahibaloan nga may stroke siya sa utero. Kini naghatag og daghang mga problema, lakip ang kakulangan sa panghunahuna ug mga pagkirig. Bisan pa niining tanan, mapasalamaton kaayo kami sa among hugot nga pagtuo diha sa Dios, nga nagtabang gayud kanamo sa pagtubag sa bisan unsa nga mga hagit nga gidala sa kinabuhi. Mipuyo kami sa Texas sulod sa 13 na ka tuig karon ug nagustuhan kini. Ang among duha ka babaye natawo dinhi, ug sa 2006 gisagop si Derick. May down syndrome siya; dili siya makasulti ug gibansay sa pag-adto sa kasilyas, busa ang among balay ingon og samok puy-an. Ang duha ka lalaki parehas og edad ug sa “kahanas sa kinabuhi” diha sa eskwelahan, diin may maayo kaayo sila og mga magtutudlo. Kon may lugar ako, gusto kong magbasa. Ang lain nga gugma sa akong kinabuhi mao ang pagbiyahe. Sulod sa semana, miboluntaryo ako sa eskwelahan sa mga bata. Ako ang room mom alang sa klase sa akong duha ka babaye. Sa ulahing mga katuigan, ang family history ang nahimo nga akong bag-ong nagustuhan pag-ayo. Miboluntaryo usab ako sa lokal nga ospital sa mga bata. Gusto ko ang pagpanindot sa akong balay, panahi, ug pagdula diha sa akong tanaman. Ang akong mga rosas naghurot sa akong panahon kay sila angay nga hatagan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong pamilya maoy usa sa unang gitawag og “Mormons,” apan kana wala makahimo kanako nga usa ka Mormon. Ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo mao ang nakahimo niini. Bisan tuod og ako natawo sa usa ka maayo nga mga ginikanan kinsa mga miyembro sa Simbahan, sa gihapon ako kinahanglan nga modesisyon alang sa akong kaugalingon kon ako motuo ba unsay ilang gitudlo. May mga katigulangan ako kinsa diha sa Simbahan sa wala pa gani kini mahimo nga simbahan. Usa ka tawo miprenda sa iyang umahan sa pagpamantala sa Basahon ni Mormon. Apan, samtang ang akong amahan gipadako diha niining nabantug nga Mormon nga pamilya, sa kaalaot sila sa tinuoray wala magsimbahan. Sa edad nga 19, siya kinahanglahn nga moluhod sa pagpakisayud unsa ang tinuod. Una, nangutana lamang siya kon ang Dios tinuod. Dayon, nangutana siya kon kini mao ba ang Iyang Simbahan. Ako nalipay kaayo nga gibuhat niya kana, tungod kay kini mitapos sa usa ka kutay ug mihatag sa among pamilya og bag-ong pagsugod. Bisan tuod og ang iyang pamilya dunay impotanting kabilin sa Mormon, sa milabayng mga henerasyon ang mga katigulangan nanlimbasug batok sa pagkahubog, diin daghang mga lalaki ug mga pamilya ang nangadaot. Busa, sa daghang mga paagi, ang akong papa ingon og mitudlo sa iyang kaugalingon mismo nga mahimong amahan. Isip ang kinamagulangang anak, sa akong hunahuna, alang nako, kini usahay nakapalisud namo! Apan, bisan pa niana, ang butang nga gipaningkamutan sa akong mga ginikanan sa pagtudlo namo kon unsaon namo pag-angkon og kahibalo, hugot nga pagtuo, ug pagpamatuod kabahin ni Jesukristo. Sayo pa kaayo, sila miawhag namo sa pagbasa sa mga kasulatan ug sa pag-ampo alang sa among kaugalingon nga mga tubag. Gibasa nako ang Basahon ni Mormon sa unang higayon sa diha ako sa ikawalo nga grado. Sa dihang nahuman nako, sa tinuod ako wala mahibalo kon unsay angay nakong bation. Ako nagtuo nga ako nagpaabut og kulbahinam nga tubag o usa ka butang. Apan ako nagpadayon sa pagpaninguha sa pagbuhat unsay matarung, ug sulod sa pipila ka mga tuig, pinaagi sa programa sa Simbahan, ako dihay daghan nga mga oportunidad sa pagbati sa Espiritu Santo. Usa ka higayon, gipangutana ko ang akong kaugalingon, “Asa nimo makaplagan ang labing dako nga kalipay?” Nahibalo ko nga kon ako mosunod sa Dios diha ko labing malipayon. Sa panahon nga ako nagkolehiyo, may lig-on kaayo akong pagtuo diha sa ebanghelyo ni Kristo. Pipila ka mga tawo ang makatan-aw kanako ug moingon, “ Ang imong pamilya sa isig ka pikas mga Mormon sukad pa (gumikan kay diha na kanang butanga). Dayag lamang, ikaw Mormon!” Apan, ang kada tawo kinahanglan nga modesisyon unsay ilang tuohan alang sa ilang mga kaugalingon. Gitan-aw ko ang akong mga katigulangan ug natingala ngano nga sila andam nga mawad-an sa tanan aron lang sa pagmantala sa kontrobersyal nga basahon? Ngano nga ang usa ka tawo mobiya sa iyang hamugaway nga panimalay sa grabeng tingtugnaw nga gitiunan og pusil? Ngano nga dili lang biyaan kining bag-ong relihiyon ug mobalik ngadto sa komportable nga kinabuhi kaniadto? Kinahanglan nakong mahibaloanmismo nga ang nagdasig niining mga tawo mao ang kalayo sa hugot nga pagtuo nga nagdilaab diha sa ilang mga kasingkasing nga dili nila ikalimud. Ako karon aduna nianang sama nga hugot nga pagtuo. Ang akong mga ginikanan ug ang akong mga katigulangan wala mihatag niini ngari kanako. Gihatag lamang nila ang mga himan, ug ako kinahanglan nga motrabaho alang niini. Apan kini lig-on ug dili ikalimud. Ako nahibalo nga ang Basahon ni Mormon tinuod ug nagpamatuod ni Jesukristo. Ako nahibalo nga kini Iyang Simbahan. Kini nga relihiyon naghatag kanako og kalinaw nga naggiya sa akong tanan nga mga desisyon sa kinabuhi ug naghatag kanako og kalipay nga dili mahulagway.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang tanan nga dagkong mga desisyon sa akong kinabuhi nahimo human sa pagpaminaw ug pagsunod sa Espiritu Santo. Ang Iyang pagtudlo mahimong lahi alang sa kada tawo. Ug bisan sa personal, magkalainlain gikan sa pagbati og maayo kaayo mahitungod sa usa ka desisyon, sa tinuoray nga pagpaminaw sa mga pulong , o sa ubang mga panahon, mobati lamang ako og kainit sa sulod, gani kahilakon. Bisan hain nga paagi, ako kompyansa sa direksyon nga akong sundon. Usa sa labing importante nga mga desisyon nga akong nahimo mao ang pagsagop sa among gamay nga batang lalaki. Kini sa tinuoray dili akong kaugalingong ideya, apan usa ka butang nga gisugo sa Dios kanako nga buhaton gikan sa sinugdanan ( pinaagi sa mga pagbati sa Espiritu Santo). May tulo ako ka mga bata nga gipanganak pinaagi og cesarian ( ug usa ka bata nakuha sa ikaunom nga bulan), ug busa ang akong doktor dili na gusto nga dugangan ang among mga anak. Nga, sa prangka nga pagkasulti, maayo ra kanako. Ang among kamagulangan adunay kakulangan, ug uban sa duha ka manghud nga mga babaye, ang among panimalay gubot! Dayon mga usa ka tuig human matawo ang among kamanghuran, diha ako sa gym nagtan-aw sa tv mahitungod sa gagmay nga mga bata diha sa mga balay sagupanan sa mga Instik. Usa ka gamay nga tingog miabut sa akong hunahuna, “Makahimo ka niana.” Ingon og miabut kini og kalit. Apan nasayud ako nga ang Espiritu Santo mao ang nagsulti kanamo sa pagsagop. Sige, iabante og mga usa ka tuig og tunga. Ang akong bana ug ako nagdrive paingon sa iyang mga ginikanan human sa usa ka semana nga camping uban sa akong pamilya. Taliwala sa pagpahimulos sa talagsaon nga panahon kauban sa among paboritong mga tawo, ang akong bana mihisgot mahitungod sa pagsagop, nasayud nga ang pamilya mao ang mahinungdanon sa kinabuhi. Akong naamguhan nga kini nakahimo og problema. Lain ang adunay dako nga ambisyon, apan ang pagbuhat niini nga mga ideya makahadlok og gamay. OK, makahadlok kaayo! Sa pag-abut namo sa Texas, misugod ako sa pag-ampo mahitungod sa unsay kinahanglan namong buhaton. Nadawat nako ang tubag nga tataw og piho nga nahibalo ko nga walay problema kon unsay among pagabuhaton. Ang akong hunahuna napuno sa mga pulong nga dili ako. Sa tinuod kini ingon og mga kasulatan. Mitindog ako uban sa mga luha nga nagdagayday sa akong nawong. Sukad niana nga higayon, ang akong bana ug ako nahibalo nga kami mosagop og bata kinsa adunay kakulangan. Sa piho, ako nagpaabut og usa ka gamay nga bata nga may Down syndrome nga ka-edad sa akong anak nga lalaki. Human sa among unang anak, kami dihay ideya og unsay among gibuhat. Ug dihay daghan kaayo nga mga batang may kakulangan nga naglisud sa balay amumahan. Kinahanglan sila og mahigugmaon, permanenting mga panimalay. Mga upat ka adlaw sa wala madugay, nakakaplag ako og usa ka gamay nga batang lalaki pinaagi sa usa ka adoption link diha sa fast-food nga website. Mas manghod siya og usa ka bulan sa among kinamagulangan nga lalaki ug adunay Down syndrome. Ang una ko nga hunahuna mao, “ Mahimo kong higugmaon kana nga gamayng bata nga lalaki.” Nianang higayuna, ang akong bana diha sa family room, nakigsayaw sa mga bata. Ako lamang nga mahunahuna kining gamay nga batang lalaki nga matipon kanila. Akong gipakita sa akong bana ang webpage ug parehas mi og gibati. Mikabat og mga walo ka bulan usa pa namo siya nadala. Dihay daghang makapaikag nga nindot ug bati sa proseso, ug Nahibalo ko nga ang Dios migiya sa dalan sa among anak nga lalaki nga maanha sa among panimalay. Dili siya makasulti ug wala mabansay sa pag-adto sa kasilyas, busa may mga adlaw nga lisud. Tungod kay ako nahibalo nga kini mao ang pagbuot sa Dios sa among pamilya, nakapasayon kini sa malisud nga mga adlaw. Naghatag kini kanako og kompyansa ug dako kaayong kahupayan nga makahimo ako niini. Mao kana ang nahimo sa Espiritu Santo kanako. Ang kahadlok nga unang nag-uban niini nga proseso nawala sa dihang nahibaloan ko nga kini mao ang plano sa Dios kanako. Pinaagi sa pagsunod sa Espiritu Santo, akong nahibaloan nga ang plano sa Dios mas maayo kay sa bisan unsa nga akong maplano sa akong kaugalingon. Nagsugod pa lamang ako sa pagkakita sa mga panalangin nga Iyang gigahin alang kanako ug sa akong pamilya. Kini molungtad ngadto sa mga kahangturan!

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

Kami may upat ka mga anak kinsa tanan hingpit nga nagkalainlain og mga kinaiya. Si Ethan nagsingabut sa mga tuig sa pagka tin-edyer ug may kakulangan sa panghunahuna. Naghimo siya og dako nga pag-uswag, apan tungod sa natural nga mga hormone sa iyang pangidaron, nahimong lisud ang pagdumala sa panagsa nga dili makontrol niya nga mga lihok. Kon siya saputon, kasagaran kini diha sa bus o kon siya moabut sa eskwelahan. Makaugtas kaayo, ug usahay siya sa tinuod mahimong bayolente. Si Derick parehas og edad ni Ethan ug may pipila ka sama nga mga problema. Paraygon siya sa usa ka segundo ug sa sunod, mosugod siya og hilak ug manumbag. Ang mga bata nga may Down syndrome may pagkagahi og ulo. Nagkinahanglan kini og taas nga pasensya ug pisikal nga kusog sa ubang mga adlaw. Sa mga babaye, may usa ako kinsa mura gyud og ako. Siya ang porhisyo sa inahan. May isug og gamay nga batasan, apan usab kataw-anan, makalingaw ug lihokan kaayo. Ang iyang igsoon nga babaye hingpit nga bali og kinaiya . May pagkalihok usab siya, apan siya kalma ug kasaligan. Apan, karon nga siya 10 anyos na, nagsugod na siya nga may mga higayon nga mosapot samtang naninguha siya sa pag-ila kon kinsa siya. Uban niining nagkalainlaing kinaiya, kini sa tinuod usa ka hagit sa pagbaton og kalinaw ug panaghiusa sa among panimalay. Sa tinuod, kini ang akong unang tumong kada adlaw. Dili ako makahimo niini kon kaming tanan walay samang mga tumong ug panabang gikan sa kahitas-an. Kada buntag, nag-ampo ako og pasensya sa pakig-atubang sa mga hagit. Dili gayud ako masayud kon ang mga babaye mag-away ba o kon ang mga lalaki mosapot ba padulong sa eskwelahan. Ako walay kontrol niining mga butanga. Isip usa ka tawo kinsa gusto og kontrol, kini usa ka malisud nga atubangon, apan anaa kini! Makahimo ako, hinoon, nga maoy magpabilin nga kalma sa panahon sa mga kalisud. Ang mga babaye kanunay nga mohimo sa ilang mga pag-ampo sa buntag sa dili pa moeskwela ug nagtuo ako nga kana nakatabang kanila sa paghinumdom kon unsa ang angay nila nga lihok kada adlaw. Isip usa ka pamilya, nagbasa kami og mga kasulatan ug nag-uban sa pag-ampo kada gabii. Ang pagkamakanunayon diha niini sa tinuod nakatabang sa among pamilya. Mahimo nga kini gabii na ug ang tanan ngil-ad og buot, apan sa gihapon gihimo namo kini. Pila ka mga gabii ang mga babaye may mga pangutana ug kami modangat nga may lawom kaayo nga panaghisgutan og nindot nga mga higayon sa pagkat-on. Nakakat-on sila og ligdong nga pagtahud ug paghigugma alang sa mga kasulatan. Natabangan usab namo sila sa pagmemorya og daghang mga kasulatan sulod sa miaging mga katuigan. Kini nahimong nindot kaayo tungod kay kon sila magsugod og away, makahimo ko kanila sa pagpasulti og kasulatan mahitungod sa gugma og panaghiusa. Oo, ako mao kana nga pagkamama Sa tinuod, ang kinabuhi sa tanan samok. Ang pagpadako og mga bata dili sayon—walay pagsapayan kon unsa nga matang sa mga anak nga ikaw aduna. Apan ang Simbahan naghatag kanato og ehemplo nga sundon sa pagtabang nga husay kanunay. Kana wala magpasabut nga ang mga hagit mawagtang. Si Ethan dili kanunay kalit nga mamaayo og buot, apan ako makaampo ug makadawat og dako kaayong kalinaw. Naninguha kami sa pagtudlo sa among mga anak ug nagtabang kanila nga mahimong malampuson nga mga hamtong, ug ang pag-ampo ug pagbasa sa mga kasulatan naghatag kanamo og mga himan nga among gikinahanglan. Sa kinatibuk-an, adunay dako kaayo nga gidaghanon sa gugma diha sa among panimalay ug kini miabut gikan sa gipakigbahin nga gugma sa Dios. Nagdapit kami Kaniya ug among gibati ang Iyang panabang sa daghan nga mga higayon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong relihiyon nakaapekto sa tanan nga bahin sa akong kinabuhi. Nakaimpluwensya kini nako sa mas daghang paagi kay sa akong masulti. Manghinaut ako nga kini nakahimo nako og mas pasensyoso ug mahigugmaon nga tawo. Naninguha ako sa paghatag sa akong kinabuhi sa pagserbisyo ngadto sa uban. Dinhi niini akong nakaplagan ang akong labing dakong kalipay. Sa walay pagduhaduha ang pagka-mama sa upat ka mga anak, ilabi na niadtong adunay espesyal nga mga panginahanglan, nagkinahanglan og dakong serbisyo. Ang mga organisasyon sa Simbahan naghatag kanako og daghang mga oportunidad sa pagserbisyo. Gigahin nako kadaghanan sa akong hamtong nga kinabuhi sa pagserbisyo sa mga tin-edyer sa among kongregasyon. Nagustuhan ko kini pag-ayo! Sa pagka-karon, nagtudlo ako og Biblia sayo sa buntag ngadto sa high school nga mga kabantan-onan gikan sa Simbahan. Nalingaw kaayo kami sa pagkat-on og dungan mahitungod sa Daang Tugon ug naninguha sa pagmata sa alas 6:00 sa buntag. Ang akong relihiyon nagtabang sa paggiya sa akong mga desisyon kada adlaw. Kini nag-impluwensya kon unsaon nako pagtagad ang uban, kon unsaon nako paghunahuna ang akong mga anak ug unsaon nako pagdala ang akong kaminyoon. Ang pagbaton og parehong gugma sa ebanghelyo ni Jesukristo nagdala og ingon nga kalig-on sa among kaminyoon. Mapasalamaton ako kaayo nga adunay bana kinsa naninguha pag-ayo nga mamaayo. Nagdasig siya kanako nga mahimong mas maayong tawo. Ang among relihiyon naghimo kanamong tanan diha sa panimalay sa paggamit og dugang nga respeto ug kalooy. Kami naningkamot sama lamang sa tanang pamilya. Ang among anak nga mga babaye maglalis ug kasagaran ang mga lalaki lisud kaayo, apan nahibalo kami nga ang Dios adunay plano kanamo, ug kini nagtabang namo nga mahimong mas pasensyoso. Nagtuo kami nga ang among mga relasyon sa pamilya dili lamang alang niining kinabuhia, apan mopadayon human kami mobiya niining kalibutan. Naghatag kini kanamo og tumong. Ang among relihiyon nagtabang namo nga makaila kinsa kami ug asa kami padulong. Ang ginagmay nga mga panaglalis masulbad ra kon kita aduna niini nga panan-awon.