mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Rob

  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock
  • Robert Comstock

Mahitungod Nako

Single ko nga amahan kansang dakong panalangin ug kalipay mao ang gugma ug pakighigala sa akong duha ka anak, nga 11 ug 15 anyos. Kaila nako ang nako ang may talento ug makalingaw nga mga tawo sa industriya sa fashion. Ang akong trabaho, bisan tagsa ko ra ning isulti, nagkinahanglan sa pagkamamugnaon ug balanse nga pagdumala nga lisud gyud kaayo apan magantihon sa matang sa akong kinaiya. Ang kinaiyahan makapalagsik kanako ug may talagasaon kong oportunidad nga makasalmot sa mga biyahe ug paningkamot sa pagkonserbar sa tibuok kalibutan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Labaw sa tanan akong nakita ang akong relasyon nga naa sa “tawhanong pamilya” ug sa komon nga mga butang nga nakapahiusa kanamo. Namatikdan ko kana sa akong “buhat,” dunay daghang nagtuo nga sila ang husto, samtang ang uban sayop. Wala ko maglantaw nga ang pagkahusto o pagkasayop maoy atong katuyoan - ang mas importante mao ang pagkat-on sa pagsakripisyo sa atong kabubut-on ngadto sa mahigugmaon ug maloloy-ong Tiglalang, ug pagpangita og kalig-on ug katakus nga mohigugma sa uban sama sa kaugalingon. Laing makahuluganong gituohan sa Mormon, nga importante kaayo nako, mao nga ang Dios nga Kapangulohan nga may tulo ka managlahing personahe usa ang tumong, kansang tambag ipaagi sa buhi nga propeta ug sa napulog duha ka mga apostoles. Samtang wala makatugkad sa kahalangdon sa Iyang kinaiyahan, akong nakita ang Dios nga tinuod gayud ug mahangturong Amahan kansang pinakadakong gasa ngari kanako, gawas sa akong kinabuhi, mao ang kahigayunan nga makahimo sa akong mahangturong pagpili giniyahan sa hingpit nga ehemplo ug pagpasakripisyo sa iyang anak - ang Manluluwas si Jesukristo. Ang bag-ong pagpadayag nagpatin-aw sa importansya sa akong kinabuhi ug nagtabang nakong makasabut sa personal nakong relasyon sa Dios. Ang napahiuli nga koneksyon tali sa mabination nga Manluluwas kinsa misangyaw sa iyang ebanghelyo ug miestablisar sa Iyang simbahan sa tunga-tungang panahon, uban sa bag-ong organisasyon sinuportahan sa nabanhaw nga Dios maoy pinakaimportante. Kining talagsaon nga pagpakig-angay, diin ang Manunubos misinati sa mga kahuyang sa mortal nga lawas aron maangkon ang hingpit nga pagsabut sa pisikal natong mga hagit, naghatag og diosnong giya sa akong mga pagpili. Sukad sa batan-on pa natudloan ko nga makaduol direkta sa Dios, sama sa gibuhat sa bata nga ginganlan og Joseph Smith niadtong 1820. Mituo ko nga ang batan-on nakigsulti gayud sa Dios ug sa iyang Anak, ug sama sa mga propeta kaniadto gitubag ang iyang pag-ampo. Ang resulta nga hapit na magduha ka gatusan ka tuig, mao ang buhi ug gidesinyo sa pagpahiuli orihinal nga simbahan. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dili lang simbahan para sa mga Mormons - hinoon, usa ka organisasyon nga gipahiuli aron sa pagserbisyo sa matag tawo kinsa naglaum og direkta ug langitnong pagbu-bu sa mga panalangin sa priesthood, giya gikan sa balaang pamalaod, ug tin-awng komunikasyon sa padayong pagpadayag. Ang labing siguro alang nako, mao nga maangkon ang espirituhanong pagsaksi niini nga kamatuoran kon ang tawo sinserong mag-ampo ug mainampingong magtuon sa Basahon ni Mormon, Daang Tugon ug Bag-ong Tugon, ug sa mga pagpadayag sa atong panahon.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Ang pagsinabtanay magsugod sa kaugalingon, dayon sa mga indibidwal ug sa dayon sa grupo. Ang paggahin ug pagpasalig sa personal nga oras alang sa pagpamalandong sa mas dako natong tinguha ug sa atong pamilya, ikatugma sa pagsinabtanay sa panimalay. Ang ingon nga mga buhat nagpasiugda ug mapuslanon nga panglantaw sa mahagitong panahon. Ang panimalay nagkinahanglan og patakaran, kon maayo ang pagkagamit ug pagkadumala nga patas ug makanunayong paagi, ang pamilya luwas sa dili angay nga mga impluwensya. May talagsaong hiyas ang akong amahan, nga nakatabang kaayo niya sa pagsabut sa mga hunahuna sa uban nga sukwahi sa iyang hunahuna o nangaging opinyon, unahon niya pagsabut ang uban. Kon buhaton sab nako kini, ug ibutang ang akong kaugalingon sa sitwasyon sa akong anak, wala ko mag-focus sa akong kaugalingon o manginsulto, akong madumala ang mga sitwasyon nga mas tukma ug alang sa kaayohan sa pamilya. Ang personal nga oras ug positibong kasiguroan nga gihatag sa ginikanan sa iyang mga anak makapasiugda og pagsalig sa kaugalingon ug panabut nga ang bata importante. Aron padayong maka-adjust sa mausabong mga kalihokan sa akong pamilya, akong nakita nga ang paghimo og indibidwal ug family council uban sa mga anak nakong lalaki importante sa among komunikasyon ug kaayohan sa tanan. Tinuoray nga magantihon kini nga kasinatian sa personal nga lebel. Niini nga council ang usa ka format kinahanglang mauyunan diin kaming tanan makapahayag sa among hunahuna ug mga kabalaka nga walay pagsupak. Ang pagkasinabut dili kanunay dayon mahitabo apan kon balikon ang proseso ug mahatagan og tinuorayng pagtagad, ang pamilya magsugod sa pag-istoryahay ug mahitabo ang mas malinawon ug mapinanggaong palibut.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagtuo naggikan sa akong pagbati nga nahisakop, inamumahan sa mapinanggaon nakong ginikanan ug tiggiya. Pagbuot ko kini, apan kana nga pagpili nalig-on tungod sa gibati nakong pagkatinugyanan alang sa akong mga anak. Nalig-on kini pinaagi sa natural nga kaayo nga makita diha sa mga kultura ug karaang mga pundok nga akong nahibaloan - ug gikan sa mga henerasyon nga mitahud sa mga kabilin sa ilang katigulangan, ug nagsakripisyo aron masiguro ang kabilin alang sa kaliwatan. Sa kasagaran, ang personal nga mga sayop maoy kinamaayohan nakong magtutudlo ug tigtambag. Dihang midako na ko nabag-o ang akong pagtuo uban sa padayong bul-og sa kalipay ug kalisdanan. Kini nga mga kasinatian nakapahunahuna nako sa bag-o ug ingon man sa nanglabay nga wala mamatikdi nga panalangin ug ang bag-ong mga hagit gisugat sa paglaum ug tinguha nga dili kaayo maghukom, samtang nag-focus sa angay nakong usabon.