mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Rob

  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert
  • Rob Buchert

Mahitungod Nako

Usa ko ka bana, anak, igsoon ug nangandoy nga ugma damlag mahimong amahan. Sa trabaho usa ko ka artist, papermaker, book designer ug letterpress printer/publisher. Sa hilig usa ko ka recordist (sama sa tiglitrato—apan dunay microphone), maayo nga artist/eksperimental nga musikero ug tigsulat. Part time ko nga instruktor sa BYU diin nagtudlo ko og typography. Natawo ko sa Connecticut, nagtubo sa Toronto ug karon nagpuyo sa Utah. Ganahan kong mag-hiking, magbiyahe, canoe tripping, maglawig, lamian nga pan, ug Middle Eastern nga pagkaon. Di kaayo ko motrabaho sa akong nataran, apan nahimo nakong green kanunay ang akong nataran ning tuiga. Mag-drayb ko og vintage German nga awto ug bisiklita.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang kalipay—usa ka gamay kaayo nga pulong alang sa dako nga konsepto. Usa ko ka Mormon tungod sa kalipay nga miabut nako pinaagi sa pagsunod sa gitudlo sa LDS nga simbahan. Ang hingpit nga kalipay mas labaw pa kay sa kahimuot ug kamaya. Kahimtang kini sa kamaayo bisan pa sa mga kasamok ug mga trahedya ug kasakitan sa pagpakabuhi. Ang kasayuran nga adunay Dios ug Siya naghunahuna kanako ug sa akong mga kabalaka ug andam nga mogiya kanako—nahimong kasiguroan nga anaa sa panghunahuna ug pagbati.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Matag adlaw mogahin ko’g panahon sa pag-ampo ug pagtuon—pagpamalandong—kon unsaon nga mas mahisama kang Jesus. Unsa nga aspeto sa akong panghunahuna ug kinaiya ang angay nakong usbon, unsay angay nga iawhag? Akong gikonsiderar ang ehemplo sa mga tawo sa akong palibut, mga obserbasyon gikan sa kasulatan ug ubang pagbasa ug gipaningkamutan ang pagsabut unsaon nga mas sensitibo ko sa hilum hinagawhaw nga tingog nga mao ang pakig-istorya sa Dios kanako. May panahon sab ko matag adlaw sa pagtuon ug pag-ampo uban sa akong asawa. Wala ni magkinahanglan og dakong oras—10 o 15 minutos kasagaran. Naningkamot kong mamaayo nga sakop sa akong pamilya diin ko naggikan—mga ginikanan ug igsoon, ug mga pag-umangkon. Naningkamot kong mamaayo nga silingan. Lain-lain og kultura, tinuohan ug lebel sa kahimtang ang among kasilinganan. Utah kini, mao nga daghan ang silingan nga pareho sa akong tinuohan ug mithi, apan dili mi tanan Mormons. Di nako matagamtam ang maanindot nga paghigalaay ug ehemplo kon mogahin ra ko og panahon sa mga miyembro lang. Sa lokal nakong kongregasyon may responsibilidad kong regular nga mobisita sa upat ka laing pamilya. Sa LDS nga simbahan gitawag kini og “home teaching” ug gihan-ay kini isip buhat alang sa kasiguroan sa pisikal, emosyonal ug espirituhanong panginahanglan sa mga miyembro sa simbahan. Kon usa sa akong pamilya dunay problema naa ko nga ilang matawagan alang sa tabang. Kon ang ilang panginahanglan labaw pa sa akong mahimo akong pahibaloon ang among eklesiyastikal nga lider sa sitwasyon ug ang mas dako nga kapanguhaan tawagon alang sa tabang. May responsibilidad sab ko nga motrabaho kauban sa onse ka laing mga tawo sa tibuok kongregasyon isip mga advisor ug assistants sa mga lider sa lokal nga kongregasyon. Kini nga pundok gitawag og ‘High Council’, mao nga gitawag ko og ‘High Councilman’. Kanunay kong nagtinguha og dugang panabut sa akong palibut. Usa sa importanting baruganan sa LDS nga relihiyon mahiusa sa pulong nga “ Ang himaya sa Dios mao ang salabutan ”. Ang magtubo nga may salabutan, nga makasabut hapit sa tanang butang, maayo ug diosnon. Sa usa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo sa LDS nag-ingon, “Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.” Nagsunod ko sa akong relihiyon pinaagi sa pagtinguha og mas dakong edukasyon ug panabut.