mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Richard

  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger
  • Richard Auger

Mahitungod Nako

Natawo ko niadtong 1962 sa Georgetown, Guyana ug mibalhin sa UK samtang masuso pa ug usa sa lima ka anak. Nagdako ko sa Lungsod sa Buckinghamshire, England ug malipayon sa pagkabata. Ang akong mama usa ka tradisyonal nga asawa ug gipatubo kami sa kamapinanggaon ug Kristiyanong palibut. Ang akong Papa usa ka Police Detective ug siya akong bayani. Dihang nag-eskwela na ming tanan ang akong mama mi-kwalipay isip magtutudlo. Niadtong 1980 nag-pulis ko ug sa akong panarbaho nakadawat ko og siyam ka Pasidungog sa kaisug ug maayo kaayo nga pulis. Tungod niana gipadala ko sa Amerika, Canada ug Uropa diin daghan ko’g gitudlo bahin sa pagpahiuli sa hustisya ug pagbantay sa kasilinganan. Sa akong trabaho na-eksperto ko sa Tactical Firearms (SWAT) ug nagtrabaho niana sulod sa daghang tuig. Hangtud nga nahimo kong Tactical Firearms Commander nga responsable sa pagdumala sa giplano nang daan ug sa wala maplano nga nga panghitabo gamit ang pusil. Sa kinatibuk-an na-promote ko nga senior leader ug nahimong Local Police Area Commander sa lungsod sa Aylesbury niadtong 2007. Hinoon, ang kinadak-an nakong kalampusan mao ang akong pagpangasawa ni Gill niadtong 1984 ug ang pagkadunay duha ka nindot nga anak. Sila minyo na karon ug may duha na ko ka nindot nga apo; ang akong pamilya mao ang akong kinabuhi!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Isip usa ka ulitawo nagkinabuhi ko nga lingaw-lingaw lang. Maayo akong trabaho sa pagka-pulis ug apil sa grupo sa mga ulitawo nga ganahan gyud og party. Motrabaho ko’g maayo ug maglingaw-lingaw ko’g maayo. Dihang nag-baynte na ko dili na ko komportable sa akong kinabuhi ug nakamatikod nga dunay kulang. Tingali relihiyon ang kulang, mao nga mibalik ko sa namathan nga Katoliko ug, bisan ganahan ko sa mga tawo, sa akong katingala wa ko mobati nga kini mogiya sa akong direksyon. Misulay ko og laing simbahan, ug misimba sa evangelical nga pundok, ug mao gihapon akong gibati. Dayon nakahimamat ko og miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug pinaagi niya nahimamat nako ang mga Misyonaryo. Diha dayon sa ilang pagsulti akong namatikdan nga mao na ni! Kini ang akong gipangita � Gibati ko kini ug nahibalo ko nga ang ilang gipangsulti tinuod. Makahimuot gayud dihang kabahin na sa bunyag, ug sa dakong kausaban sa kinabuhi, wala ko mobati nga napugos. Gihunahuna nako og maayo ang akong kaagi ug mibati nga gidala ko niini nga Simbahan tungod sa hinungdan; ug mihukom nga sutaon unsa ang hinungdan. Nalipay ko nga nagpabunyag ug nahinumdom sa tugbang nga kalipay sa mao nga desisyon niadtong 1983.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nalipay ko sa akong pagkamiyembro sa Simbahan ug nangalagad sa daghang posisyon sa pagkapangulo ug pagpanudlo, lakip ang pagka-Bishop. Gikalipay nako ang pagsunod sa akong tinuohan ug miapil sa daghang boluntaryo nga pagserbisyo sa komunidad. Naglakip kini sa mubong panahon nga pag-atiman sa bata nga may kakulangan, paghusay sa mga kasungian ug pagpamunit og sagbut sa kasilinganan; diin nalingaw gayud ko! Kanunay kong nangita'g oportunidad sa pagserbisyo sa uban ug niadtong 2010 gisugdan ang �Ten-a-Day� Blog nga nag-awhag sa mga tawo sa paghimo og napulo ka lain-laing buhat sa kamabination matag adlaw.