mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Ricardo

  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez
  • Ricardo Ibanez

Mahitungod Nako

Ako si Ricardo. Entertainer ko. Nagtrabaho ko sa turismo. Tour guide ko, nagtudlo ko og sayaw. Ganahan ko molakaw, mokatawa, mosayaw, mobasa, mamalandong, molakaw ug magsultihanay uban sa akong asawa. Ganahan ko sa kinaiyahan. Ganahan kog sine, ug labi na sa pagpakabuhi.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon ko kay gibati nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang Simbahan ni Kristo dinhi sa yuta. Malipayon nga nahimong Mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nakahibalo ko sa Simbahan sa 12 anyos pa ko, pinaagi sa akong mga magulang, kinsa mipaila nako sa mga misyonaryo. Gitudloan ko nila sa Ebanghelyo ug mihangyo nako nga mag-ampo aron makahibalo kon ang ilang gitudlo tinuod ba, ug nag-ampo ko, ug sa edad nga 12, nasayud ko nga ang mensahe tinuod, nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios, ug nakahukom ko nga magpabunyag. Espesyal kaayo ang mga tuig nga nia ko sa Simbahan. Miapil ko sa Seminary, sa Institute, nga mga programa alang sa kabatan-onan diin gitudlo ang Ebanghelyo. Usa ko ka misyonaryo, sa nindot nga siyudad sa Bolivia. Daghan kog mga assignment ug calling sa Simbahan; usa sa akong giganahan mao ang pagserbisyo sa mga batan-on diha sa Simbahan. Pinaagi sa Ebanghelyo, nakita nako nga milambo ug nausab ang akong kinabuhi. Nakita usab nako ang kausaban sa daghang mga tawo sa ilang paggamit sa tinuod nga mga baruganan. Gibati nako nga suod sa Dios ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo. Gihigugma nako sila, ug nakasiguro ko nga Sila nahigugma usab nako. Duna koy pagpamatuod niini nga Ebanghelyo, ug nasayud ko sa akong kasingkasing nga kini tinuod, nga si Jesukristo tinuod nga tawo, nabanhaw ug imortal. Ganahan ko niini nga Ebanghelyo ug sa mga pagtulun-an.