mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Reine

  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer
  • Reine Langer

Mahitungod Nako

Nagpuyo ako sa France sa usa ka siyudad nga gilibutan og mga bukid, nga nindot kaayo alang niadtong kinsa gusto og mga sport sa tingtugnaw. Gusto kong mosayaw, mogahin og oras uban sa akong bana, motan-aw og mga hitabo sa sport, ug mobansay og mga sport, ilabi na ang rugby ug karate. May kurso ako sa abogasiya ug mga pinulongang langyaw. Gusto kong mogahin og oras uban sa akong mga higala sa eskwelahan ug maghimo og “gabii sa mga babaye” uban kanila. Gusto ko usab ang pagtudlo; ako usa ka boluntaryo sa pagtabang og batan-ong babaye sa iyang homework ug paghimo og kultural nga mga pagsuroy uban kaniya. Dili ako maayo nga tigluto, apan kay ako gustong mokaon, ako naninguha pag-ayo nga makakat-on niini nga kahanas.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon salamat sa akong inahan. Gikahimamat niya ang mga misyonaryo ug gidawat ang ebanghelyo sa diha nga siya miadto sa France sa wala pa ako matawo, busa nagtubo ako sa Simbahan. Usa ko ka Mormon tungod kay ako nahibalo nga ang Dios buhi; nahigugma Siya kanako ug may plano alang kanako. Ako nahibalo nga sa tinuod ako makig-uban sa akong bana sa kahangturan. Kini nga kahibalo nagtabang kanako sa akong inadlaw nga kinabuhi ug kon ako may mga pagsulay. Naghatag kini kanako og kaisug sa paghimo og importanting mga desisyon, paghimo og mas maayong pagpili, ug sa dili pagkahadlok sa umaabut.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong relihiyon usa ka importanting bahin kanako. Naninguha ako sa pagbuhat sa akong labing maayo sa pagserbisyo sa akong pamilya ug sa akong komunidad. Ang pagkamiyembro sa Simbahan naghatag kanako og oportunidad sa pagserbisyo, ug ako gustong mobisita sa ubang mga babaye nga miyembro sa Simbahan, motabang sa organisasyon sa Young Women pinaagi sa pagtuon sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug mohimo og mga kalihokan nga anaa sa manwal.