mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Pierre.

  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller
  • Pierre Muller

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa Switzerland uban sa akong asawa si Monique. May duha mi ka anak ug 7 ka apo. Nalipay kaayo ko sa akong 20 ka tuig nga panarbaho sa human resources sa usa ka ospital sa Geneva, Switzerland.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagsugod kini tungod sa tradisyon nga gipasa ngari kanako sa akong pamilya ug usa kini ka butang nga maayong buhaton. Wala madugay nakaangkon ko og kaugalingong pagpamatuod. Kon wala pa kini di ko motuo nga magdugay ko ani nga simbahan! Milambo ang akong pagpamatuod dihang akong gigahin ang akong panahon sa pagserbisyo sa Mormon nga simbahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Natural lang. Sentro kini sa akong kinabuhi ug alang nako usa ka mahinungdanong estilo sa kinabuhi. Ang akong pagtuo mao ang akong kinabuhi. Sulod sa mga tuig nagpabilin kong aktibo sa lain-laing mga calling nga gihatag kanako sa pagpangulo ug pagtudlo sa ubang miyembro sa Mormon nga simbahan.